Regulamin hybrydowej konferencji szkoleniowej Wydawnictwa WiR | Kraków, 21.10.2023

Regulamin uczestnictwa w hybrydowej konferencji szkoleniowej „Myślenie wizualne w edukacji. Warsztat kreatywnego nauczyciela”.

1. Organizatorem konferencji jest Wydawnictwo WiR.

2. Konferencja odbędzie się w dniu 21 października 2023 roku. Konferencja przewidziana
jest w formule hybrydowej (online oraz stacjonarnie). Wydarzenie stacjonarnie odbywać się będzie w Krakowie w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego (al. 29 Listopada 46), a online przy użyciu platformy webinarowej, na którą Uczestnik zostanie zaproszony.

3. Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: link do formularza zostanie podany wkrótce.
a) Termin rejestracji uczestnictwa w Konferencji w formie stacjonarnej upływa 10 października 2023 roku.
b) Termin rejestracji uczestnictwa w Konferencji w formie online upływa 16 października 2023 roku.
c) Po tych terminach rejestracja na wydarzenie będzie niedostępna, chyba że Organizator przedłuży
termin rejestracji.

4. Pakiet Uczestnika, który będzie brał udział w wydarzeniu w formie stacjonarnej obejmuje:
– udział w prelekcjach,
– udział w warsztatach,
– certyfikat uczestnictwa w formie papierowej,
– poczęstunek podczas przerwy kawowej i obiadowej,
– materiały dodatkowe,
– notes do własnych notatek wizualnych,
– możliwość spotkania z zaproszonymi gośćmi,
– możliwość zakupów na stoisku wydawniczym.

Pakiet Uczestnika, który będzie brał udział w wydarzeniu w formie online obejmuje:
– udział w prelekcjach,
– dostęp do nagrania prelekcji (48h),
– zaświadczenie w formie elektronicznej (PDF).

5. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania uczestników konferencji, którzy zdecydowali się wziąć udział w formie stacjonarnej wydarzenia.

6. Liczba uczestników konferencji jest ograniczona. O przyjęciu na listę uczestników konferencji decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie. Tylko zgłoszenia potwierdzone wpłatą będą przyjmowane jako wiążące. Potwierdzenie przyjęcia na listę uczestników konferencji będzie wysłane e-mailem.

7. Organizator ustala opłaty za udział w konferencji :
– w formie stacjonarnej 249 zł,
– w formie online 119 zł.

a) Wpłaty należy dokonać w wyznaczonym terminie na numer konta podany w e-mailu potwierdzającym przyjęcie na listę uczestników konferencji. Wiadomość e-mail przesyłana jest na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

b) W tytule przelewu tradycyjnego należy podać dopisek „konferencja” wraz z imieniem i nazwiskiem.

c) Na życzenie uczestnika Organizator wystawia fakturę VAT.

d) W przypadku niedokonania wpłaty w określonym terminie Organizator ma prawo usunąć zgłaszającego z listy uczestników.

8. Ewentualną rezygnację z udziału w konferencji należy zgłosić telefonicznie pod nr 12 655 11 01 lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: warsztaty@wir-wydawnictwo.com najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem, wówczas wpłata zostanie zwrócona w całości. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed konferencją (lub niepojawienia się na konferencji) opłata nie podlega zwrotowi.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematu prelekcji lub wykładowcy z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie mailowo lub telefonicznie.
a) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień w dniu Konferencji.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły konferencji i zorganizowania jej wyłącznie w formie stacjonarnej. W takim przypadku uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie mailowo lub telefonicznie.

11. Uczestnik w celu wzięcia udziału w Konferencji w formie online musi dysponować komputerem,
smartfonem lub tabletem z podłączeniem do Internetu.

12. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne lub organizacyjne związane z udziałem Uczestników w konferencji w formie online, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności za funkcjonowanie łącz internetowych po stronie Uczestników.

13. W przypadku odwołania konferencji Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.

14. W trakcie konferencji wykonywane będą zdjęcia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Wydawnictwa WiR. Uczestnictwo w konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użyczenie wizerunku.

15. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe uczestników traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy uczestnikami a Organizatorem.

16. Zgłoszenie swojego uczestnictwa w konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.