Współpraca

Informacje dla autorów

Dziękujemy za zainteresowanie naszym wydawnictwem i nadsyłane propozycje.

W celu usprawnienia procesu wydawniczego, zamieszczamy najważniejsze informacje, dotyczące nawiązania współpracy autorskiej. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zasadami:

Propozycje należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną, na adres: propozycje@wir-wydawnictwo.com, w temacie e-maila prosimy wpisać: nazwisko autora + tytuł publikacji.

Nadesłany materiał nie może naruszać praw autorskich innych osób, nie może być wcześniej publikowany w formie papierowej lub elektronicznej.

Materiał powinien być przygotowany w jednym z wymienionych formatów: doc, rtf, odt, pdf.

Propozycja wydawnicza musi zawierać elementy:
– krótka informacja (ok. 1800 znaków) o publikacji (założenia merytoryczne, grupa docelowa),
– informacja o autorze (biogram oraz dane kontaktowe),
– publikacja (całość lub spis treści i wybrany fragment).

Wydawnictwo wysyła e-mail z potwierdzeniem otrzymania propozycji. Jeśli Autor nie otrzymał takiej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny.

Czas potrzebny na rozpatrzenie propozycji wydawniczej to 2 miesiące. Jeśli przed upływem tego terminu wydawnictwo nie skontaktuje się z Autorem, oznacza to, że propozycja została odrzucona.

Nadesłane teksty zostają poddane wewnętrznej ocenie merytorycznej. Nie udostępniamy Autorom treści recenzji, nie uzasadniamy decyzji odmownych.

Z autorami propozycji wydawniczych przyjętych do druku podpisujemy umowę autorską określającą szczegółowe warunki współpracy.

Wydawnictwo nie zwraca nadesłanych materiałów. Nie archiwizujemy nadesłanych propozycji, odrzucone teksty usuwamy.

Wydawnictwo rozpatruje propozycje tekstów edukacyjnych, terapeutycznych, logopedycznych. Nie wydajemy poezji i dramatu.

Informacje dla ilustratorów

Jesteśmy otwarci na współpracę z rysownikami/grafikami, którzy mają doświadczenie w ilustracji dziecięcej oraz edukacyjnej. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń (z portfolio) na adres: ilustrator@wir-wydawnictwo.com.

Klauzula informacyjna Wydawnictwa WiR dotycząca przetwarzania danych osobowych autorów, ilustratorów i innych uczestników procesu wydawniczego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo WiR z siedzibą w Krakowie, ul. Nad Potokiem 10, tel. 12 655 11 01, e-mail wir@wir-wydawnictwo.com.
Inspektorem ochrony danych w Wydawnictwie WiR jest Aleksander Jaglarz, z którym kontakt możliwy jest pisemnie: 30-629 Kraków, ul. Podedworze 20 lub e-mail ajaglarz@wir-wydawnictwo.com, telefonicznie 12 655 11 01.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wydawniczego.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Wydawnictwo WiR.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu wydawniczego, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) – gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.