Regulamin konferencji Wydawnictwa WiR w Krakowie – 25.11.2022

Regulamin uczestnictwa w konferencji „Neurorehabilitacja osób dorosłych. Współczesne możliwości terapeutyczne” organizowanej 25.11.2022 w Krakowie przez Wydawnictwo WiR.

1. Organizatorem konferencji jest Wydawnictwo WiR.

2. Konferencja odbywa się w Krakowie, na terenie Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego (al. 29 Listopada 46).

3. Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: https://wir-wydawnictwo.com/formularz-zgloszeniowy-na-konferencje-neurorehabilitacja-osob-doroslych/

4. Organizator zapewnia obecnym na konferencji uczestnikom:
– udział w prelekcjach,
– obiad i poczęstunek,
– materiały dotyczące konferencji,
– certyfikat uczestnictwa.

5. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania.

6. Liczba uczestników konferencji jest ograniczona. O przyjęciu na listę uczestników konferencji decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie. Potwierdzenie przyjęcia na konferencję będzie wysłane e-mailem.

7. Organizator ustala opłaty za udział w konferencji w wysokości 250 zł.

a) Wpłaty należy dokonać w wyznaczonym terminie na numer konta podany w e-mailu potwierdzającym przyjęcie na listę uczestników konferencji. Wiadomość e-mail przesyłana jest na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

b) W tytule przelewu tradycyjnego należy podać dopisek „konferencja” wraz z imieniem i nazwiskiem.

c) Na życzenie uczestnika Organizator wystawia fakturę VAT.

d) W przypadku niedokonania wpłaty w określonym terminie Organizator ma prawo usunąć zgłaszającego z listy uczestników.

8. Ewentualną rezygnację z udziału w konferencji należy zgłosić telefonicznie pod nr 12 655 11 01 lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: warsztaty@wir-wydawnictwo.com najpóźniej na 3 dni (72h) przed wydarzeniem, wówczas wpłata zostanie zwrócona w całości. W przypadku rezygnacji na mniej niż 3 dni przed konferencją (lub niepojawienia się na konferencji) opłata nie podlega zwrotowi.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematu prelekcji lub wykładowcy z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie mailowo lub telefonicznie.

10. W przypadku odwołania konferencji Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.

11. W trakcie konferencji wykonywane będą zdjęcia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Wydawnictwa WiR. Uczestnictwo w konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użyczenie wizerunku.

12. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe uczestników traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy uczestnikami a Organizatorem.

13. Zgłoszenie swojego uczestnictwa w konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.