Regulamin konkursu „Europejski Tydzień Autyzmu”

I. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo WiR z siedzibą przy ul. ul. Podedworze 20, 30-686 Kraków, zwanymi dalej „Organizatorem”.

II. Cel i tematyka konkursu

Celem konkursu jest wybranie najciekawszego, wedle subiektywnego odczucia Organizatora, zdjęcia lub filmu przedstawiających terapię logopedyczną dziecka z wykorzystaniem pomocy edukacyjnych z oferty Wydawnictwa WiR (wykaz pomocy dostępny jest na stronie www.wir-sklep.pl)

III. Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do logopedów, nauczycieli, terapeutów i rodziców / opiekunów prowadzących terapię dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej.

IV. Zgłaszanie prac

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej (zdjęcia lub filmiku) poprzez opcję komentarza dostępną na stronie Facebook Organizatora (https://www.facebook.com/wydawnictwowir) lub poprzez adres e-mail konkurs@wir-wydawnictwo.com

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace pojedyncze.

3. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 7 grudnia 2016 r. włącznie.

4. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

5. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach.

6. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

7. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: zamieszczenie fotografii w galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora i stronie Facebook Organizatora.

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1.  Wszystkie prace nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2.  Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę jakość i oryginalność nadesłanych prac.
3.  Spośród nadesłanych prac Jury wybierze pracę, która otrzyma nagrodę główną.
5.  Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6.  O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania prac.

VI. Nagrody

1. Zwycięzca Konkursu otrzymają następującą nagrodę: kod rabatowy na kwotę 100 zł upoważniający do zakupów dowolnych pozycji w sklepie www.wir-sklep.pl

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają kod rabatowy upoważniający do zakupów dowolnych pozycji ze zniżką -5% w sklepie www.wir-sklep.pl

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 14.12.2016 na stronie Facebook Organizatora (https://www.facebook.com/wydawnictwowir)

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.wir-wydawnictwo.com
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.