Regulamin „Konkursu Urodzinowego” Wydawnictwa WiR

I. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo WiR z siedzibą przy ul. Podedworze 20, 30-686 Kraków, zwanymi dalej „Organizatorem”.

II. Cel i tematyka konkursu

Celem konkursu jest wybranie trzech najciekawszych, wedle subiektywnego odczucia Organizatora, zdjęć przedstawiających pracę i zabawę z wykorzystaniem pomocy edukacyjnych z oferty Wydawnictwa WiR (wykaz pomocy dostępny jest na stronie www.wir-sklep.pl)

III. Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do rodziców / opiekunów, logopedów, nauczycieli, terapeutów dzieci pracujących z pomocami Wydawnictwa WiR.

IV. Zgłaszanie prac

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej (zdjęcia w formacie JPG lub PNG) poprzez adres e-mail konkurs@wir-wydawnictwo.com

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace pojedyncze.

3. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 12 maja 2017 r. włącznie.

4. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

5. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach.

6. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

7. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: zamieszczenie fotografii w galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora, stronie Facebook Organizatora oraz drukowanych materiałach promocyjnych Organizatora.

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1. Wszystkie prace nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę jakość i oryginalność nadesłanych prac.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, których autorzy otrzymają nagrody główne.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania prac.

VI. Nagrody

1. W konkursie przewidziano trzy nagrody główne – kody rabatowe do wykorzystania na zakupy na www.wir-sklep.pl o wartości:
I MIEJSCE – 200 zł
II MIEJSCE – 100 zł
III MIEJSCE – 50 zł

Bon nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę oraz nie łączy się z innymi promocjami.

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają kod rabatowy upoważniający do zakupów dowolnych pozycji ze zniżką -5% w sklepie www.wir-sklep.pl

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 31 maja 2017 r. na stronie Organizatora (www.wir-wydawnictwo.com) i na profilu Facebook Organizatora (https://www.facebook.com/wydawnictwowir)

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.wir-wydawnictwo.com
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.