Regulamin udziału w bezpłatnych webinarach

WPROWADZENIE
Webinary organizuje Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz z siedzibą przy ul. Nad Potokiem 10, 30-830 Kraków, NIP: 6792122821. Wydawnictwo WiR organizuje webinary rozumiane jako forma szkolenia internetowego o tematyce oraz w terminach szczegółowo opisanych na stronie https://wir-wydawnictwo.com/kategoria/warsztaty-dla-nauczycieli-i-logopedow/

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Zgłoszenie uczestnictwa w webinarze polega na rejestracji danych uczestnika korzystając z formularza Organizatora. Warunkiem koniecznym do przyjęcia aplikacji zgłoszenia uczestnictwa jest akceptacja wszystkich zgód. Liczba uczestników w każdym webinarze jest ograniczona. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

ZMIANA TERMINU WEBINARU
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu webinaru lub wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach. W przypadku odwołania webinaru Wydawnictwo WiR zorganizuje webinar w innym wskazanym przez siebie terminie. Wszyscy wcześniej zarejestrowani uczestnicy mają pierwszeństwo udziału w webinarze organizowanym w nowym terminie. Wydawnictwo WiR zastrzega sobie prawo do zmiany programu webinaru.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Udział w webinarach jest BEZPŁATNY dla zarejestrowanych uczestników. Warunkiem uczestnictwa w webinarze jest poprawne wypełnienie formularza rejestracji, akceptacja zgód oraz otrzymanie zaproszenia na webinar.

ZAŚWIADCZENIA
Organizator nie wystawia zaświadczeń o udziale w bezpłatnych spotkaniach.

WYMAGANIA TECHNICZNE
W celu prawidłowego i pełnego korzystania z webinarów należy dysponować urządzeniem mającym dostęp do Internetu oraz wyposażonym w przeglądarkę internetową. Zaleca się korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych. Korzystanie z webinarów może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Flash oraz akceptacji plików cookies.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane uczestnikom webinarów są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców, są objęte ochroną prawną. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów jest zabronione.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
– błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji w wybranym webinarze, uniemożliwiające wzięcia w nim udziału,
– niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie,
– nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w webinarze,
– zdarzenia spowodowane siłą wyższą.