AktualnościWebinary i szkolenia

Konferencja „Rozumiem, co czytam. Czytanie ze zrozumieniem jako problem współczesnego ucznia”, 25.09.2020, Kraków – ODWOŁANA

Zapraszamy do udziału w konferencji „Rozumiem, co czytam. Czytanie ze zrozumieniem jako problem współczesnego ucznia”, która odbędzie się 25 września 2020 r. w Krakowie. Konferencja skierowana jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów i rodziców.

Konferencja szkoleniowa będzie dotyczyła kształtowania kompetencji czytania ze zrozumieniem jako elementarnego i nieustannie rosnącego problemu współczesnej edukacji. Pochylimy się nad metodami pracy dydaktycznej wspierającymi rozwój samodzielnego czytania i rozumienia tekstu. Podpowiemy, w jaki sposób pomóc dziecku zrozumieć tekst, co zakłóca proces czytania i rozumienia, a także jakich błędów w nauczaniu unikać. Specjaliści, nauczyciele, logopedzi i egzaminatorzy podzielą się z nami wiedzą o tym, co niezbędne w pracy nad kształtowaniem umiejętności czytania ze zrozumieniem (także w świetle podstawy programowej) oraz inspirującymi pomysłami na pracę z dziećmi.

„Rozumiem, co czytam. Czytanie ze zrozumieniem jako problem współczesnego ucznia”
NOWY TERMIN: 25 września 2020 r. (piątek)
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego,
Kraków, al. 29 Listopada 46
Zapisy:
KONFERENCJA ODWOŁANA
Kontakt telefoniczny: 12 655 11 01, 798 651 101
Program konferencji:
Pobierz program konferencji w PDF
8.00-9.00: Rejestracja uczestników

9.00-9.45: Jak wykorzystywać naukę czytania w stymulacji rozwoju dziecka? Czytanie a mowa
Prowadzenie: dr hab. prof. UP Marta Korendo
dr hab. prof. UP Marta Korendo jest filologiem polskim i logopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi terapię dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, upośledzonych i zagrożonych dysleksją. Bada także rozwój systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. W szczególny sposób interesuje się rozwojem systemu językowego osób niesłyszących oraz wpływem języka migowego na język werbalny. Ostatnio rozpoczęte badania dotyczą specyfiki rozwoju języka dzieci z zespołem Aspergera i mają na celu stworzenie nowych kryteriów diagnozowania tego zaburzenia.
Informacje o prelekcji
Prawidłowy rozwój mowy jest warunkiem rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka. Problemy z budowaniem systemu językowego mogą wynikać (pierwotnie) z zaburzeń rozwoju lub (wtórnie) z nieprawidłowej jego stymulacji, np. nadmiernego wykorzystywania wysokich technologii. Narzędziem stymulującym rozwój języka jest m.in. czytanie, rozumiane zarówno jako odczytywanie dziecku tekstów, jak i wprowadzanie Wczesnej Nauki Czytania jako techniki budowania systemu językowego w umyśle. Ciągle jeszcze utrzymuje się przekonanie, że nauka czytania związana jest z edukacją szkolną. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną wyniki badań wskazujących na możliwość/konieczność rozpoczynania nauki czytania na wczesnych etapach rozwoju dziecka, scharakteryzowane zostaną techniki umożliwiające realizację tego celu, m.in. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania, wyjaśniony zostanie związek miedzy nauką czytania a procesem rozwoju mowy.
9.45-10.30: Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem
Prowadzenie: dr hab. prof. UP Zdzisława Orłowska-Popek
dr hab. prof. UP Zdzisława Orłowska-Popek – Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowe: budowanie systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi; norma rozwojowa a zaburzenia rozwoju; stymulacja rozwoju dziecka; nauczanie języka polskiego jako drugiego/obcego. Autorka wielu artykułów opisujących budowanie systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, trudności językowe głównie dzieci niesłyszących, autorka monografii „Emocje w wypowiedziach uczniów niesłyszących” (2011), „Programowanie języka w terapii logopedycznej (na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłyszących)” (2017).
Informacje o prelekcji
Autorka zaprezentuje etapy pracy nad rozumieniem podczas nauki czytania (w oparciu o Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania® opracowaną przez J. Cieszyńską) oraz w czasie, kiedy proces ten jest automatyzowany. Przekaże wskazówki do pracy z dziećmi na różnych etapach nauki czytania i kształcenia. Prelegentka podejmie w swoim referacie temat rozumienia tekstu. Poruszy kwestię przetwarzania lewopółkulowego, gdyż w procesie czytania dziecko musi dostrzegać relacje między literami oraz zdarzeniami. Rozwinie także temat umiejętności linearnego przetwarzania i porządkowania informacji, abstrahowania i rozumienia reguł, zauważania i budowania relacji, które wpływają nie tylko na rozumienie czytanego tekstu, lecz także na rozumienie i budowanie samodzielnych wypowiedzi.
10.30-10.45: Dyskusja

10.45-11.15: Przerwa kawowa

11.15-12.00: Strategie umożliwiające i utrudniające naukę czytania.
Na styku podstawy programowej i ofert edukacyjnych
Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
Informacje o prelekcji
Wystąpienie będzie dotyczyło analizy wymogów podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego oraz zatwierdzonych do użytku przedszkolnego/szkolnego podręczników i materiałów wspierających proces kształcenia. Tradycyjne podejście do nauki czytania prelegentka zestawi z osiągnięciami uczniów w tym zakresie. Opowie także o głębokim zaburzeniu w zakresie kształtowania się umiejętności czytania w kontekście tradycyjnego podejścia edukacyjnego (studium przypadku).
12.00-12.30: Ciche czytanie ze zrozumieniem w klasach I–III. Wskazania do pracy z dziećmi
Prowadzenie: mgr Elżbieta Wujczyk
mgr Elżbieta Wujczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda szkolny.
Ukończyła Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej, Oligofrenopedagogiki i doskonalenia z zakresu psychologii dziecięcej. Prowadzi terapię dzieci z trudnościami w uczeniu i z dziećmi zaburzonymi emocjonalnie. Realizowała projekt w oparciu o Koncepcje inteligencji wielorakich H. Gardnera w klasach III. Współautorka „Cichego czytania ze zrozumieniem” dla kasy 2 i 3 szkoły podstawowej. Współautorka i realizatorka programów: „Pracy środowiskowej z dziećmi”, „Pracy dydaktyczno-wychowawczej z patronem”, „Pracy koła dziennikarskiego”. Realizatorka działań w ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom”.
Informacje o prelekcji
Co jest lub powinno być pierwsze w procesie uczenia się: emocje czy poznanie? Jedno podejście zakłada, że emocja wyprzedza poznanie, inne – że poznanie jest warunkiem pojawienia się emocji. Jaką strategię wybrać? Kiedy stosować? Łączyć? Według Iwony Grzegorzewskiej „Emocje nauczyciela, takie jak radość, zadowolenie, duma, pozytywnie wpływają zarówno na uczniów, jak i na efektywność pracy nauczyciela”. Uczniowie obserwujący w czasie lekcji pozytywne uczucia i dobry humor u nauczyciela chętniej realizują powierzone im zadania i rzadziej stosują strategie unikowe podczas uczenia się.
W wystąpieniu prelegentka podzieli się swoim podejściem do tego tematu. Przedstawi, w jaki sposób przygotowuje dzieci klas młodszych do podjęcia trudu cichego czytania ze zrozumieniem.
12.30-12.45: Dyskusja

12.45-13.45: Przerwa obiadowa

13.45-14.15: Praktycznie o kształceniu czytania ze zrozumieniem w
II etapie edukacyjnym
Prowadzenie: mgr Grażyna Małgorzata Nowak
mgr Grażyna Małgorzata Nowak – polonistka z pasją, doświadczony egzaminator OKE, nauczyciel dyplomowany z ponad dwudziestoletnim stażem, autorka serii „Czytanie ze zrozumieniem” dla klas 4-8 szkoły podstawowej.
Informacje o prelekcji
W tej części nauczyciele języka polskiego, terapeuci i rodzice uczniów klas 4-8 będą mogli wzbogacić swój warsztat pracy o praktyczne wskazówki, jak ćwiczyć z uczniami i doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem. Autorka serii „Czytanie ze zrozumieniem. 17” dla klas 4-8 pokaże wymagania podstawy programowej języka polskiego w zakresie cichego czytania i rozumienia tekstu na przykładach różnych typów ćwiczeń.
14.15-14.45: Jak wykorzystać myślenie wizualne podczas nauki czytania ze zrozumieniem – pomysły i inspiracje
Prowadzenie: mgr Sylwia Oszczyk
Sylwia Oszczyk – magister polonistyki z 24-letnim stażem. Nauczyciel dyplomowany, absolwent studiów podyplomowych z historii, oligofrenopedagogiki, diagnozy i terapii pedagogicznej. Od dwóch lat pasjonatka myślenia wizualnego i jego wykorzystania na lekcjach j. polskiego. Znana blogerka, propagatorka nowoczesnego nauczania z wykorzystaniem sketchnotingu, myślenia za pomocą obrazów i skojarzeń. Autorka nowatorskich kart pracy: „Lektury jak malowane” dla klas 4-8 i dla uczniów liceum oraz „Gramatyka jak malowana” dla klas 4-8.
Informacje o prelekcji
Wykład adresowany do nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych, szczególnie klas 4-8. Problematyka wystąpienia koncentruje się na następujących zagadnieniach: 1) Czym jest myślenie wizualne? 2) Jak wprowadzać jego elementy na lekcjach j. polskiego? 3) Czytanie ze zrozumieniem – okiem nauczyciela praktyka 4) Jak wykorzystać graficzne karty pracy oparte na myśleniu wizualnym podczas czytania ze zrozumieniem – garść pomysłów.
14.45-15.15: Skąd się biorą dzieci… potrafiące czytać ze zrozumieniem?
Prowadzenie: mgr Maurycy Polaski
Maurycy Polaski – magister sztuki, znany aktor, twórca piosenek i wierszy. Autor książek dla dzieci, entuzjasta języka polskiego, popularyzator czytelnictwa. Prowadzi warsztaty poprawności językowej oraz dykcji dla dzieci i młodzieży. Założyciel Kabaretu pod Wyrwigroszem.
Informacje o prelekcji
Dzieci odpowiednio edukowane bez większego wysiłku zdobywają umiejętność czytania ze zrozumieniem w trakcie ćwiczeń (zagadki, quiz z homonimami) i wykładu (znaczenie poprawnego mówienia). Treścią wystąpienia będą:
– poprawne, wyraźne mówienie i czytanie na głos jako początek zdobycia umiejętności czytania ze zrozumieniem;
– rozumienie znaczenia czytanego tekstu, przekazanie go dzieciom i młodzieży w sposób humorystyczny i wzbudzający zainteresowanie;
– umiejętność wyciągania wniosków z przeczytanego tekstu – morał z bajki jako teoretyczna i praktyczna umiejętność czytania ze zrozumieniem.
15.15-15.30: Dyskusja
Miejsce:
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego,
Kraków, al. 29 Listopada 46

Zobacz mapkę

Dojazd komunikacją miejską: przystanek „UR Aleja 29 Listopada”, autobusy: 105, 129, 139, 159, 169, 405, 429, 469, 503.

Koszt udziału w konferencji: 240 zł
Koszt obejmuje:
 • udział w prelekcjach,
 • obiad i poczęstunek,
 • materiały konferencyjne,
 • certyfikat uczestnictwa.
Zapisy:
KONFERENCJA ODWOŁANA

Informacje dodatkowe:
 • Uczestnictwo w konferencji jest odpłatne.
 • Koszt udziału: cena promocyjna200 zł (dla uczestników, którzy dokonają zapisu do do 3 lutego 2020 do godz. 15:00); od 3 lutego od godz. 15:00 cena regularna – 240 zł.
 • Dane do przelewu zostaną wysłane na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym na konferencję;
 • O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Uczestnicy obecni na konferencji otrzymają certyfikaty uczestnictwa.
 • W czasie imprezy przewidziana jest przerwa kawowa i obiadowa.
 • Podczas konferencji otwarte będzie stoisko Wydawnictwa WiR z pełną ofertą wydawniczą
  i możliwością zakupienia wybranych pozycji.
 • Płatność możliwa gotówką i kartą.
 • Regulamin konferencji
Organizatorem konferencji jest:
 • Wydawnictwo WiR