Info

Regulamin konkursu Dzień Logopedy

Regulamin konkursu: "Wymyśl hasło reklamowe księgarni WiR-Sklep"

 § 1.

DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: "Regulamin") oznaczają:

1. "Konkurs" – Konkurs prowadzony na zasadach określonych Regulaminem "Wymyśl hasło reklamowe księgarni WiR-Sklep"

2. "Organizator" – organizator Konkursu: Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz, ul. Nad Potokiem 10, 30-860 Kraków

3. "Uczestnik" – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w Konkursie.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs prowadzony jest w dniach 06.03.2013 do 19.03.2013. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia bądź skrócenia terminu.

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą i grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z pózn. zm.)

3. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem oraz ich rodziny. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Wysłanie swojego zgłoszenia w ramach Konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.

Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu.

Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi otrzymanie nagrody.

§ 4

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

2. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

3. By wziąć udział w Konkursie należy wymyślić hasło reklamowe księgarni internetowej www.wir-sklep.pl i przesłać je za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs@wir-wydawnictwo.com. W zgłoszeniu należy podać swoje dane teleadresowe.

4. Zasady nagradzania zwycięzców:

Konkurs rozpocznie się w dniu 6.03.2013 roku i będzie trwał do dnia 19.03.2013 roku włącznie. Przy wyznaczaniu zwycięzcy brana jest pod uwagę ocena merytoryczna Jury złożonego z osób powołanych przez Organizatora.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie uwzględniania zgłoszeń hasła:

– które zawiera w swojej treści słowa niecenzuralne;
– które już istnieje na rynku polskim;
– zawierającego nazwę lub hasło już zastrzeżone lub prawami autorskimi,

Wyniki konkursu będą opublikowane na oficjalnej stronie internetowej www.wir-wydawnictwo.com w dniu 20.03.2013.

Warunkiem wydania Nagrody Głównej będzie przeniesienie na Organizatora przez Uczestnika wszelkich niezbędnych praw, w tym majątkowych praw autorskich do zwycięskiego hasła, wraz z prawem do wyłącznego korzystania i rozporządzania z opracowania hasła, w zakresie, który Organizator uzna za niezbędny do jej wykorzystywania przez Organizatora zgodnie z przeznaczeniem, to jest jako oficjalne hasła reklamowego księgarni www.wir-sklep.pl. Przeniesienie powyższych praw nastąpi bez żadnego odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu (w ramach otrzymania Nagrody Głównej) poprzez podpisanie stosownej umowy
według wzoru przedstawionego przez Organizatora, a dostarczonego Uczestnikowi w uzgodniony z nim sposób.

§ 5

Nagrodą Główną w konkursie jest pakiet 5 zestawów ćwiczeń, tj.

  1. LOGOTOMY z głoskami szeregu ciszącego. Ćwiczenia logopedyczne
  2. LOGOTOMY z głoskami szeregu syczącego. Ćwiczenia logopedyczne
  3. LOGOTOMY z głoskami szeregu szumiącego sz, cz. Ćwiczenia logopedyczne
  4. LOGOTOMY z głoskami szeregu szumiącego ż, dż. Ćwiczenia logopedyczne
  5. LOGOTOMY z głoskami L, R. Ćwiczenia logopedyczne

Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą poprzez pocztę elektroniczną, w ciągu 24 godzin od momentu ogłoszenia wyników.
Organizator zobowiązuje się pokryć koszty związane z uzyskaniem i przesyłką nagrody.

§ 6.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.

2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim.

3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety.

4. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników jest wyłącznie Organizator Konkursu. Informacje te, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

5. Uczestnik  wyraża zgodę  na opublikowanie  swojego imienia, nazwiska i miejscowości na głównej stronie www.wir-wydawnictwo.com oraz na profilu społecznościowym firmy www.facebook.com/wydawnictwowir

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adresu e-mail, danych adresowych wraz z imieniem i nazwiskiem) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz do otrzymywania informacji dotyczących nowych usług i akcji uruchamianych w ramach działań marketingowo-promocyjnych Organizatora.

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

3. Zasady Konkursu dostępne będą na głównej stronie www.wir-wydawnictwo.com

4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

5. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.