AktualnościSpotkania z EdukacjąWebinary i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i logopedów „I Spotkania z Edukacją w Ostrowie Wielkopolskim” – 2.02.2019

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 2 lutego 2019 r. w ramach „I Spotkań z Edukacją w Ostrowie Wielkopolskim”.

I Spotkania z Edukacją w Ostrowie Wielkopolskim

2 lutego 2019 r. (sobota)

Miejsce:

Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka
ul. Kościuszki 5, 64-300 Ostrów Wielkopolski

Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 50 zł (bez względu na liczbę wybranych szkoleń)

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone. Brak wolnych miejsc.

Program imprezy:

Pobierz program szkoleń w PDF

9.00 – 9.45 Rejestracja uczestników
9.45 – 10.00 Otwarcie imprezy. Prezentacja nowości wydawniczych.

Szkolenia odbywają się w dwóch blokach godzinowych (każde szkolenie trwa 2h). W każdym bloku można zapisać się na jeden temat szkolenia.

BLOK I – godz. 10:00 – 12:00 (do wyboru jeden z poniższych tematów)
1. „Moje sylabki” – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
 Brak wolnych miejsc 
Informacje o szkoleniu
Warsztat opracowany na podstawie doświadczenia terapeutycznego prowadzącej, prezentuje uwarunkowania rozwoju językowego dziecka oraz zagrożenia dla normatywnego rozwoju w tym zakresie. Wczesna nauka czytania jest prezentowana jako element terapii lub stymulacji rozwoju dziecka. Uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi założeniami oraz praktycznym warsztatem wdrażania Symultaniczno–Sekwencyjnej nauki czytania. Przedstawiane są sposoby pracy indywidualnej, jak i w grupie. W oparciu o materiały filmowe i pracę z pomocami dydaktycznymi uczestnicy mają okazję prześledzić wprowadzanie czytania u dziecka od samogłosek do zdań.
Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
2. Usprawnianie motoryki z wykorzystaniem elementów terapii ręki
 Brak wolnych miejsc 
Informacje o szkoleniu
Szkolenie skierowane do nauczycieli, rodziców, pedagogów, terapeutów, pracujących z dziećmi z zaburzeniami motoryki małej, grafomotoryki, opóźnieniem psychomotorycznym czy problemami w nauce pisania.
Plan szkolenia:
1. Budowa kończyny górnej.
2. Rozwój motoryki małej dziecka (0-5)
3. Rozwój motoryki małej a mowa.
4. Sposoby trzymania kredki i rodzaje chwytów.
5. Wybór dominującej ręki.
6. Nadwrażliwość dotykowa.
7. Zajęcia w grupie przedszkolnej.
8. Przykłady ćwiczeń.
9. Masaż kończyny górnej.
10. Pokaz filmów i zdjęć.
11. Prezentacja pomocy terapeutycznych.
Prowadzenie: mgr Bogna Mikołajczak
mgr Bogna Mikołajczak – fizjoterapeuta, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. W trakcie zdobywania międzynarodowego certyfikatu z zakresu Integracji Senosorycznej wg Ayres Sensory Integration (SI). Pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami: ruchowymi, intelektualnymi, sprzężonymi oraz z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła liczne kursy i szkolenia związane z rehabilitacją i terapią dzieci. W centrum „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, plastrowanie – Kinesiology Taping, zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej, Terapię Ręki, terapię pedagogiczną. Współpracuje z Wydawnictwem WiR oraz Fundacją „Nowa Nadzieja”.  Jest autorem warsztatów dla nauczycieli z zakresu usprawniania ruchowego dzieci.
3. Zagrożenie autyzmem – rozpoznawanie, czynniki ryzyka, postępowanie terapeutyczne
 Brak wolnych miejsc 
Informacje o szkoleniu
Istotnymi umiejętnościami nauczyciela przedszkola, logopedy, czy pedagoga jest zdolność rozpoznawania wczesnych symptomów zaburzeń rozwoju u dzieci, znajomość czynników ryzyka, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – odpowiednia reakcja oraz umiejętność zaplanowania działań terapeutycznych. Prowadząca w sposób praktyczny omówi normy rozwojowe dla dzieci do 36 m-ca życia, a także symptomy pozwalające na zdiagnozowanie zagrożenia autyzmem. Wczesna diagnoza i szybkie podjęcie działań w przypadku stwierdzenia niepokojących symptomów, jest zadaniem każdego, kto pracuje z małymi dziećmi.
Prowadzenie: mgr Marcelina Żółtowska
mgr Marcelina Żółtowska – Certyfikowany Terapeuta Metody Krakowskiej, lo­go­pe­da, pe­da­gog spe­cjal­ny, terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju. Zajmuje się terapią dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją, niepełnosprawnością intelektualną, wadami genetycznymi, niepełnosprawnościami sprzężonymi. Założycielka Centrum Terapeutycznego „Od Głowy do Mowy” w Poznaniu, gdzie prowadzi diagnozę i terapię dzieci dotyczącą różnorodnych zaburzeń mowy i komunikacji, a także organizuje konsultacje dla rodziców. Specjalizuje się w stymulacji nabywania umiejętności komunikacji językowej u dzieci z zaburzeniami rozwoju. Swo­ją pra­cę te­ra­peu­tycz­ną opie­ra na za­ło­że­niach me­to­dy neu­ro­bio­lo­gicz­nej Sz­ko­ły Kra­kow­skiej. Pro­wa­dzi wy­kła­dy i ćwi­cze­nia dla stu­den­tów, jest rów­nież au­to­rem szko­leń i warsz­ta­tów dla te­ra­peu­tów i na­uczy­cie­li. Obecnie kontynuuje studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu z zakresu neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną.
4. Strategie radzenia sobie z wybuchami agresji impulsywnej u dziecka i ucznia
 Brak wolnych miejsc 
Informacje o szkoleniu
Warsztaty zaadresowane do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, terapeutów, dyrektorów placówek opiekuńczo- edukacyjnych na wszystkich poziomach opieki i kształcenia, szczególnie szkół integracyjnych i terapeutycznych. Przydatny także dla rodziców dzieci od 2-3 roku życia aż do okresu adolescencji, które przejawiają zachowania impulsywne o charakterze agresywnym. Treścią zajęć jest syntetyczne repetytorium wiedzy o typach i genezie zachowań agresywnych oraz mechanizmie powstawania wybuchów agresji impulsywnej w warunkach przedszkola i szkoły. Priorytetowym zadaniem warsztatów jest obiektywizacja zagrożeń związanych z wybuchem agresji oraz dopasowanie do występujących sytuacji strategii działania dorosłych (w tym zasady budowania sieci interwencyjnych w placówkach).
Prowadzenie: dr Wanda Baranowska
dr Wanda Baranowska – dr nauk humanistycznych, pedagog, adiunkt Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator merytoryczny kilku projektów badawczych i szkoleniowych, realizowanych we współpracy zagranicznej, poświęconych rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych różnych grup uczniów. Specjalizuje się naukowo i praktycznie w zagadnieniach związanych z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, w szczególności związanymi z zaburzeniami rozwoju, takimi jak ADD/ADHD, Zespół Aspergera, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, czy zaburzenia zachowania. Autorka i redaktorka książek „Nauczyciel a uczeń z ADHD”, „ADHD – polemiki i badania”, „ADHD – prawie normalne życie” oraz wielu artykułów naukowych w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. W doświadczeniu zawodowym posiada także 20 letni staż pracy nauczycielskiej w klasach I-III, ponad 15 letni staż działalności szkoleniowej, w której wspiera rozwój kompetencji dydaktycznych, socjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz ponad 10 letni staż doradcy rodzin dzieci i adolescentów z zaburzeniami rozwojowymi.
 Godz. 12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa

BLOK II – godz. 12:30 – 14:30 (do wyboru jeden z poniższych tematów)
5. Zaburzenia rozwoju językowego i społecznego dzieci – rozpoznawanie, czynniki ryzyka, postępowanie terapeutyczne
 Brak wolnych miejsc 
Informacje o szkoleniu
Warsztat, opracowany na podstawie doświadczenia diagnostycznego i terapeutycznego prowadzącej obejmuje zagadnienia normatywnego rozwoju językowego i społecznego dzieci oraz często występujące w tym zakresie zaburzenia. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z zagrożeniami cywilizacyjnymi, z jakimi stykają się współczesne dzieci – nadmiernym i zbędnym kontaktem z cyfryzacją (telewizja, tablety, telefony komórkowe), błędami w zakresie rozwoju samodzielności i samoobsługi oraz potrzebami dzieci w zakresie rozwoju społecznego. W oparciu o przykłady indywidualnych przypadków uczestnicy zapoznają się ze sposobami rozwiązywania sytuacji trudnych w tym zakresie.

Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
6. Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania dla dzieci w wieku przedszkolnym
 Brak wolnych miejsc 
Informacje o szkoleniu
Czytanie i pisanie w przedszkolu to nie tylko ćwiczenia przy stoliku. To przede wszystkim znajomość neurobiologicznych podstaw tych procesów oraz umiejętne przygotowanie sfery percepcyjnej i ruchowej przedszkolaka. Warsztaty, na które zapraszam to sama praktyka i przykłady, jak wykorzystać rzeczy, które mamy „pod ręką” i przekształcić je w cenne pomoce dydaktyczne.
1. Neurobiologiczne wprowadzenie do zagadnień nauki czytania i pisania.
2. W jaki sposób przygotować dziecko, by z powodzeniem rozpoczęło naukę czytania?
3. Przykłady ćwiczeń stymulujące wszystkie funkcje poznawcze i motorykę małą dziecka.
4. Ćwiczenia, które możemy zaproponować w grupie przedszkolnej i na zajęciach indywidulanych.
5. Nauka poprzez zabawę – co zrobić, by dzisiejsza zabawa zaowocowała na przyszłość.
6. Praktyczne przygotowanie swojego warsztatu pracy.
Prowadzenie: mgr Marcelina Żółtowska
mgr Marcelina Żółtowska – Certyfikowany Terapeuta Metody Krakowskiej, lo­go­pe­da, pe­da­gog spe­cjal­ny, terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju. Zajmuje się terapią dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją, niepełnosprawnością intelektualną, wadami genetycznymi, niepełnosprawnościami sprzężonymi. Założycielka Centrum Terapeutycznego „Od Głowy do Mowy” w Poznaniu, gdzie prowadzi diagnozę i terapię dzieci dotyczącą różnorodnych zaburzeń mowy i komunikacji, a także organizuje konsultacje dla rodziców. Specjalizuje się w stymulacji nabywania umiejętności komunikacji językowej u dzieci z zaburzeniami rozwoju. Swo­ją pra­cę te­ra­peu­tycz­ną opie­ra na za­ło­że­niach me­to­dy neu­ro­bio­lo­gicz­nej Sz­ko­ły Kra­kow­skiej. Pro­wa­dzi wy­kła­dy i ćwi­cze­nia dla stu­den­tów, jest rów­nież au­to­rem szko­leń i warsz­ta­tów dla te­ra­peu­tów i na­uczy­cie­li. Obecnie kontynuuje studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu z zakresu neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną.
7. Wspieranie rozwoju Integracji Sensorycznej w warunkach przedszkolnych i domowych
 Brak wolnych miejsc 
Informacje o warsztatach
Warsztaty adresowane do nauczycieli szkół i przedszkoli masowych, integracyjnych i specjalnych. Metoda Integracji Sensorycznej jest obecnie jedną z najpopularniejszych metod wspomagających rozwój dziecka, stosowaną w Polsce. Problematyka warsztatów koncentruje się na następujących zagadnieniach: 1) Czym jest Integracja Sensoryczna (SI); 2) Okres płodowy dziecka i rozwój SI; 3) Rozwój SI w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym; 4) Co oznacza dysfunkcja SI i jakie są jej objawy?; 5) Przyczyny powstawania zaburzeń; 6) Jak wspomóc rozwój SI – praktyczne rady dla opiekunów; 7) Pokaz filmów i zdjęć ćwiczeń wspomagających rozwój SI.
Prowadzenie: mgr Bogna Mikołajczak
mgr Bogna Mikołajczak – fizjoterapeuta, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. W trakcie zdobywania międzynarodowego certyfikatu z zakresu Integracji Senosorycznej wg Ayres Sensory Integration (SI). Pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami: ruchowymi, intelektualnymi, sprzężonymi oraz z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła liczne kursy i szkolenia związane z rehabilitacją i terapią dzieci. W centrum „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, plastrowanie – Kinesiology Taping, zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej, Terapię Ręki, terapię pedagogiczną. Współpracuje z Wydawnictwem WiR oraz Fundacją „Nowa Nadzieja”.  Jest autorem warsztatów dla nauczycieli z zakresu usprawniania ruchowego dzieci.
8. Komunikacja z rodzicami w sytuacji sporu i konfliktu
 Brak wolnych miejsc 
Informacje o szkoleniu
Warsztaty zaadresowane do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, terapeutów i dyrektorów placówek opiekuńczo- edukacyjnych na wszystkich poziomach opieki i kształcenia. Ich zadaniem jest zaprezentowanie możliwych do zastosowania stylów komunikacyjnych w sytuacji sporu i konfliktu z rodzicami. W czasie spotkania Uczestnicy śledzą – na tle ogólnego modelu  efektywnej komunikacji – wskaźniki intencji nadawcy, poznają zasady formułowania komunikatów odpowiadających. Ważną częścią warsztatów są „drogowskazy” do autodiagnozy własnych zasobów komunikacyjnych oraz umiejętności zarządzania stresem w sytuacji konfliktowej.
Prowadzenie: dr Wanda Baranowska
dr Wanda Baranowska – dr nauk humanistycznych, pedagog, adiunkt Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator merytoryczny kilku projektów badawczych i szkoleniowych, realizowanych we współpracy zagranicznej, poświęconych rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych różnych grup uczniów. Specjalizuje się naukowo i praktycznie w zagadnieniach związanych z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, w szczególności związanymi z zaburzeniami rozwoju, takimi jak ADD/ADHD, Zespół Aspergera, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, czy zaburzenia zachowania. Autorka i redaktorka książek „Nauczyciel a uczeń z ADHD”, „ADHD – polemiki i badania”, „ADHD – prawie normalne życie” oraz wielu artykułów naukowych w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. W doświadczeniu zawodowym posiada także 20 letni staż pracy nauczycielskiej w klasach I-III, ponad 15 letni staż działalności szkoleniowej, w której wspiera rozwój kompetencji dydaktycznych, socjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz ponad 10 letni staż doradcy rodzin dzieci i adolescentów z zaburzeniami rozwojowymi.

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone. Brak wolnych miejsc.

Informacje dodatkowe:

 • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne. Koszt udziału wynosi 50 zł bez względu na liczbę wybranych szkoleń.
  • Wpłaty można dokonać poprzez:
  • 1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
   Zapłać teraz
  • UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »
  • 2) przelew zwykły
   nr konta: 49 86190006 0030 0328 6768 0003
   Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
   ul. Nad Potokiem 10
   30-830 Kraków
 • Wpłaty należy dokonać w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Uczestnicy obecni na szkoleniach otrzymają zaświadczenia.
 • W czasie trwania imprezy będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą i zakupić wybrane pozycje. Płatność możliwa gotówką i kartą.
 •  Rabat dla uczestników szkoleń w Ostrowie Wielkopolskim! -10% na całą ofertę na stoisku wydawniczym!  

Organizatorzy:

 • Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim,
 • Wydawnictwo WiR