Spotkania z EdukacjąWebinary i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i logopedów – „I Spotkania z Edukacją w Olsztynie” – 3.06.2017

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 3 czerwca 2017 r. w ramach „I Spotkań z Edukacją w Olsztynie”.

I Spotkania z Edukacją w Olsztynie

3 czerwca 2017 r. (sobota)

Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 15
ul. Kętrzyńskiego 10, 10-423 Olsztyn
Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 50 zł (bez względu na liczbę wybranych szkoleń)

Program imprezy:

Pobierz program szkoleń w PDF

8.00 – 8.40 Rejestracja uczestników
8.40 – 9.00 Otwarcie, otwarcie imprezy, wystąpienie prof. zwycz. dr hab. Marzeny Zaorskiej

Szkolenia odbywają się w trzech blokach godzinowych (każde szkolenie trwa 2h). W każdym bloku można zapisać się na maksymalnie jeden temat szkoleń.

BLOK I – godz. 9.00 – 11.00
1. „Moje sylabki” – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
Informacje o szkoleniu
Warsztat opracowany na podstawie doświadczenia terapeutycznego prowadzącej, prezentuje uwarunkowania rozwoju językowego dziecka oraz zagrożenia dla normatywnego rozwoju w tym zakresie. Wczesna nauka czytania jest prezentowana jako element terapii lub stymulacji rozwoju dziecka. Uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi założeniami oraz praktycznym warsztatem wdrażania Symultaniczno–Sekwencyjnej nauki czytania. Przedstawiane są sposoby pracy indywidualnej, jak i w grupie. W oparciu o materiały filmowe i pracę z pomocami dydaktycznymi uczestnicy mają okazję prześledzić wprowadzanie czytania u dziecka od samogłosek do zdań.
Prowadzenie: mgr Marcelina Żółtowska
mgr Marcelina Żółtowska – lo­go­pe­da, te­ra­peu­ta, pe­da­gog spe­cjal­ny, prak­tyk. Pra­cu­je z dzieć­mi z róż­ny­mi ro­dza­ja­mi nie­peł­no­spraw­no­ści, w szcze­gól­no­ści z au­ty­zmem, Ze­spo­łem Asper­ge­ra, afa­zją, nie­peł­no­spraw­no­ścią in­te­lek­tu­al­ną, wa­da­mi ge­ne­tycz­ny­mi, nie­peł­no­spraw­no­ściami sprzę­żo­ny­mi. W Cen­trum „Od Gło­wy do Mo­wy” pro­wa­dzi dia­gno­zę i te­ra­pię dzie­ci do­ty­czą­cą róż­no­rod­nych za­bu­rzeń mo­wy i ko­mu­ni­ka­cji, a tak­że or­ga­ni­zu­je kon­sul­ta­cje dla ro­dzi­ców. Spe­cja­li­zu­je się w sty­mu­la­cji na­by­wa­nia umie­jęt­no­ści ko­mu­ni­ka­cji ję­zy­ko­wej u dzie­ci z za­bu­rze­nia­mi roz­wo­ju. Swo­ją pra­cę te­ra­peu­tycz­ną opie­ra na za­ło­że­niach me­to­dy neu­ro­bio­lo­gicz­nej Sz­ko­ły Kra­kow­skiej. Pro­wa­dzi wy­kła­dy i ćwi­cze­nia dla stu­den­tów, jest rów­nież au­to­rem szko­leń i warsz­ta­tów dla te­ra­peu­tów i na­uczy­cie­li. Obec­nie pra­cu­je nad pra­cą dok­tor­ską z za­kre­su te­ra­pii lo­go­pe­dycz­nej dzie­ci z au­ty­zmem.
2. Strategie radzenia sobie z wybuchami agresji impulsywnej u dziecka i ucznia
Informacje o szkoleniu
Warsztaty zaadresowane do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, terapeutów, dyrektorów placówek opiekuńczo- edukacyjnych na wszystkich poziomach opieki i kształcenia, szczególnie szkół integracyjnych i terapeutycznych. Przydatny także dla rodziców dzieci od 2-3 roku życia aż do okresu adolescencji, które przejawiają zachowania impulsywne o charakterze agresywnym. Treścią zajęć jest syntetyczne repetytorium wiedzy o typach i genezie zachowań agresywnych oraz mechanizmie powstawania wybuchów agresji impulsywnej w warunkach przedszkola i szkoły. Priorytetowym zadaniem warsztatów jest obiektywizacja zagrożeń związanych z wybuchem agresji oraz dopasowanie do występujących sytuacji strategii działania dorosłych (w tym zasady budowania sieci interwencyjnych w placówkach).
Prowadzenie: dr Wanda Baranowska
dr Wanda Baranowskadr Wanda Baranowska – dr nauk humanistycznych, pedagog, adiunkt Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator merytoryczny kilku projektów badawczych i szkoleniowych, realizowanych we współpracy zagranicznej, poświęconych rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych różnych grup uczniów. Specjalizuje się naukowo i praktycznie w zagadnieniach związanych z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, w szczególności związanymi z zaburzeniami rozwoju, takimi jak ADD/ADHD, Zespół Aspergera, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, czy zaburzenia zachowania. Autorka i redaktorka książek „Nauczyciel a uczeń z ADHD”, „ADHD – polemiki i badania”, „ADHD – prawie normalne życie” oraz wielu artykułów naukowych w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. W doświadczeniu zawodowym posiada także 20 letni staż pracy nauczycielskiej w klasach I-III, ponad 15 letni staż działalności szkoleniowej, w której wspiera rozwój kompetencji dydaktycznych, socjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz ponad 10 letni staż doradcy rodzin dzieci i adolescentów z zaburzeniami rozwojowymi.
3. Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Informacje o szkoleniu
Szkolenie skierowane do nauczycieli szkół i przedszkoli masowych, integracyjnych i specjalnych. Obecnie Metoda Integracji Sensorycznej jest jedną z najpopularniejszych metod stosowanych w Polsce wspomagająca rozwój dziecka. Terapię mogą prowadzić wykwalifikowani specjaliści jednakże osobą pierwszego kontaktu jest nauczyciel, która może pomóc dziecku jeżeli zauważy problem. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyciele znali podstawy kierujące procesami integracji sensorycznej oraz potrafili organizować dzieciom czas w przedszkolu/szkole tak, aby wspomagać rozwój integracji zmysłów.

Program:
1.       Co to jest Integracja Sensoryczna (SI)?
2.       Okres płodowy dziecka i rozwój SI.
3.       Rozwój SI w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
4.       Co oznacza dysfunkcja SI i jakie są jej objawy?
5.       Przyczyny powstawania zaburzeń.
6.       Jak wspomóc rozwój SI – praktyczne rady dla opiekunów.
7.       Pokaz filmów i zdjęć ćwiczeń wspomagających rozwój SI.

Prowadzenie: mgr Bogna Mikołajczak
mgr Bogna Mikołajczak – fizjoterapeuta, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. W trakcie zdobywania międzynarodowego certyfikatu z zakresu Integracji Senosorycznej wg Ayres Sensory Integration (SI). Pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami: ruchowymi, intelektualnymi, sprzężonymi oraz z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła liczne kursy i szkolenia związane z rehabilitacją i terapią dzieci. W centrum „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, plastrowanie – Kinesiology Taping, zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej, Terapię Ręki, terapię pedagogiczną. Współpracuje z Wydawnictwem WiR oraz Fundacją „Nowa Nadzieja”.  Jest autorem warsztatów dla nauczycieli z zakresu usprawniania ruchowego dzieci.
4. Diagnoza i terapia ryzyka dysleksji dzieci w wieku przedszkolnym
Informacje o szkoleniu
Warsztat opracowany na podstawie doświadczenia diagnostycznego i terapeutycznego prowadzącej obejmuje omówienie norm rozwoju językowego dzieci w wieku przedszkolnym oraz objawy ryzyka dysleksji, które każdy nauczyciel, pedagog i logopeda może rozpoznać u dzieci przed rozpoczęciem nauki szkolnej. Uczestnicy zapoznają się z testem SWM – do badania ryzyka dysleksji u dzieci w wieku 3–6 lat. Istotną częścią warsztatu jest omówienie schematu pracy z dzieckiem zagrożonym trudnościami w nauce czytania i pisania.
Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.

Godz. 11.00 – 11.30 – Przerwa kawowa

BLOK II – godz. 11:30 – 13:30
5. Zaburzenia rozwoju językowego i społecznego dzieci – rozpoznawanie, czynniki ryzyka, postępowanie terapeutyczne
Informacje o szkoleniu
Warsztat, opracowany na podstawie doświadczenia diagnostycznego i terapeutycznego prowadzącej obejmuje zagadnienia normatywnego rozwoju językowego i społecznego dzieci oraz często występujące w tym zakresie zaburzenia. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z zagrożeniami cywilizacyjnymi, z jakimi stykają się współczesne dzieci – nadmiernym i zbędnym kontaktem z cyfryzacją (telewizja, tablety, telefony komórkowe), błędami w zakresie rozwoju samodzielności i samoobsługi oraz potrzebami dzieci w zakresie rozwoju społecznego. W oparciu o przykłady indywidualnych przypadków uczestnicy zapoznają się ze sposobami rozwiązywania sytuacji trudnych w tym zakresie.

Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
6. Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki
Informacje o szkoleniu
Szkolenie skierowane do nauczycieli, rodziców, pedagogów, terapeutów, pracujących z dziećmi z zaburzeniami motoryki małej, grafomotoryki, opóźnieniem psychomotorycznym czy problemami w nauce pisania.
Plan szkolenia:
1. Budowa kończyny górnej.
2. Rozwój motoryki małej dziecka (0-5)
3. Rozwój motoryki małej a mowa.
4. Sposoby trzymania kredki i rodzaje chwytów.
5. Wybór dominującej ręki.
6. Nadwrażliwość dotykowa.
7. Zajęcia w grupie przedszkolnej.
8. Przykłady ćwiczeń.
9. Masaż kończyny górnej.
10. Pokaz filmów i zdjęć.
11. Prezentacja pomocy terapeutycznych.
Prowadzenie: mgr Bogna Mikołajczak
mgr Bogna Mikołajczak – fizjoterapeuta, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. W trakcie zdobywania międzynarodowego certyfikatu z zakresu Integracji Senosorycznej wg Ayres Sensory Integration (SI). Pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami: ruchowymi, intelektualnymi, sprzężonymi oraz z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła liczne kursy i szkolenia związane z rehabilitacją i terapią dzieci. W centrum „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, plastrowanie – Kinesiology Taping, zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej, Terapię Ręki, terapię pedagogiczną. Współpracuje z Wydawnictwem WiR oraz Fundacją „Nowa Nadzieja”.  Jest autorem warsztatów dla nauczycieli z zakresu usprawniania ruchowego dzieci.
7. Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania dla dzieci w wieku przedszkolnym
Informacje o szkoleniu
Czytanie i pisanie w przedszkolu to nie tylko ćwiczenia przy stoliku. To przede wszystkim znajomość neurobiologicznych podstaw tych procesów oraz umiejętne przygotowanie sfery percepcyjnej i ruchowej przedszkolaka. Warsztaty, na które zapraszam to sama praktyka i przykłady, jak wykorzystać rzeczy, które mamy „pod ręką” i przekształcić je w cenne pomoce dydaktyczne.
1. Neurobiologiczne wprowadzenie do zagadnień nauki czytania i pisania.
2. W jaki sposób przygotować dziecko, by z powodzeniem rozpoczęło naukę czytania?
3. Przykłady ćwiczeń stymulujące wszystkie funkcje poznawcze i motorykę małą dziecka.
4. Ćwiczenia, które możemy zaproponować w grupie przedszkolnej i na zajęciach indywidulanych.
5. Nauka poprzez zabawę – co zrobić, by dzisiejsza zabawa zaowocowała na przyszłość.
6. Praktyczne przygotowanie swojego warsztatu pracy.
Prowadzenie: mgr Marcelina Żółtowska
mgr Marcelina Żółtowska – lo­go­pe­da, te­ra­peu­ta, pe­da­gog spe­cjal­ny, prak­tyk. Pra­cu­je z dzieć­mi z róż­ny­mi ro­dza­ja­mi nie­peł­no­spraw­no­ści, w szcze­gól­no­ści z au­ty­zmem, Ze­spo­łem Asper­ge­ra, afa­zją, nie­peł­no­spraw­no­ścią in­te­lek­tu­al­ną, wa­da­mi ge­ne­tycz­ny­mi, nie­peł­no­spraw­no­ściami sprzę­żo­ny­mi. W Cen­trum „Od Gło­wy do Mo­wy” pro­wa­dzi dia­gno­zę i te­ra­pię dzie­ci do­ty­czą­cą róż­no­rod­nych za­bu­rzeń mo­wy i ko­mu­ni­ka­cji, a tak­że or­ga­ni­zu­je kon­sul­ta­cje dla ro­dzi­ców. Spe­cja­li­zu­je się w sty­mu­la­cji na­by­wa­nia umie­jęt­no­ści ko­mu­ni­ka­cji ję­zy­ko­wej u dzie­ci z za­bu­rze­nia­mi roz­wo­ju. Swo­ją pra­cę te­ra­peu­tycz­ną opie­ra na za­ło­że­niach me­to­dy neu­ro­bio­lo­gicz­nej Sz­ko­ły Kra­kow­skiej. Pro­wa­dzi wy­kła­dy i ćwi­cze­nia dla stu­den­tów, jest rów­nież au­to­rem szko­leń i warsz­ta­tów dla te­ra­peu­tów i na­uczy­cie­li. Obec­nie pra­cu­je nad pra­cą dok­tor­ską z za­kre­su te­ra­pii lo­go­pe­dycz­nej dzie­ci z au­ty­zmem.
8. Komunikacja z dzieckiem z zespołem Aspergera
Informacje o szkoleniu
Warsztat zaadresowany do nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej, rodziców, pedagogów i psychologów szkolnych oraz logopedów i innych terapeutów. Jego celem jest zrekonstruowanie podstaw wiedzy o komunikacji i barierach komunikacyjnych dzieci z ZA na użytek: 1) autotreningu formułowania komunikatów do uczniów z ZA, 2) przygotowania treningów komunikacji na rzecz uczniów. W czasie zajęć Uczestnicy zapoznają się z pułapkami szkolnych glosariuszy, „wchodzą” w świat znaczeń, nadawanych treściom komunikacji werbalnej i niewerbalnej przez dzieci z ZA. Przebieg zajęć opiera się na realnych przykładach.
Prowadzenie: dr Wanda Baranowska
dr Wanda Baranowska – dr nauk humanistycznych, pedagog, adiunkt Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator merytoryczny kilku projektów badawczych i szkoleniowych, realizowanych we współpracy zagranicznej, poświęconych rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych różnych grup uczniów. Specjalizuje się naukowo i praktycznie w zagadnieniach związanych z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, w szczególności związanymi z zaburzeniami rozwoju, takimi jak ADD/ADHD, Zespół Aspergera, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, czy zaburzenia zachowania. Autorka i redaktorka książek „Nauczyciel a uczeń z ADHD”, „ADHD – polemiki i badania”, „ADHD – prawie normalne życie” oraz wielu artykułów naukowych w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. W doświadczeniu zawodowym posiada także 20 letni staż pracy nauczycielskiej w klasach I-III, ponad 15 letni staż działalności szkoleniowej, w której wspiera rozwój kompetencji dydaktycznych, socjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz ponad 10 letni staż doradcy rodzin dzieci i adolescentów z zaburzeniami rozwojowymi.

Godz. 13.30 – 14.00 – Przerwa kawowa

BLOK III – godz. 14.00 – 16.00
9. Moje dziecko (uczeń, pacjent) nie mówi! Co to może być? – diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju językowego dziecka
Informacje o szkoleniu
Opóźniony rozwój mowy dziecka jest objawem wielu różnych jednostek diagnostycznych. W oparciu o doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne prowadzącej omówione zostaną przypadki dzieci z opóźnionym rozwojem mowy w przebiegu różnych jednostek diagnostycznych – alalii, afazji, autyzmu, Zespołu Aspergera i innych. Na potrzeby rozróżnienia diagnostycznego omówione zostaną cechy różnicujące te zaburzenia. Uczestnicy otrzymają wskazówki, jakie można przekazać rodzicom dziecka z opóźnionym rozwojem mowy oraz wskazania, jak pracować (z wykorzystaniem jakich pomocy) z dzieckiem z danym problemem.
Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
10. Komunikacja z rodzicami w sytuacji sporu i konfliktu
Informacje o szkoleniu
Warsztaty zaadresowane do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, terapeutów i dyrektorów placówek opiekuńczo- edukacyjnych na wszystkich poziomach opieki i kształcenia. Ich zadaniem jest zaprezentowanie możliwych do zastosowania stylów komunikacyjnych w sytuacji sporu i konfliktu z rodzicami. W czasie spotkania Uczestnicy śledzą – na tle ogólnego modelu  efektywnej komunikacji – wskaźniki intencji nadawcy, poznają zasady formułowania komunikatów odpowiadających. Ważną częścią warsztatów są „drogowskazy” do autodiagnozy własnych zasobów komunikacyjnych oraz umiejętności zarządzania stresem w sytuacji konfliktowej.
Prowadzenie: dr Wanda Baranowska
dr Wanda Baranowska – dr nauk humanistycznych, pedagog, adiunkt Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator merytoryczny kilku projektów badawczych i szkoleniowych, realizowanych we współpracy zagranicznej, poświęconych rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych różnych grup uczniów. Specjalizuje się naukowo i praktycznie w zagadnieniach związanych z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, w szczególności związanymi z zaburzeniami rozwoju, takimi jak ADD/ADHD, Zespół Aspergera, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, czy zaburzenia zachowania. Autorka i redaktorka książek „Nauczyciel a uczeń z ADHD”, „ADHD – polemiki i badania”, „ADHD – prawie normalne życie” oraz wielu artykułów naukowych w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. W doświadczeniu zawodowym posiada także 20 letni staż pracy nauczycielskiej w klasach I-III, ponad 15 letni staż działalności szkoleniowej, w której wspiera rozwój kompetencji dydaktycznych, socjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz ponad 10 letni staż doradcy rodzin dzieci i adolescentów z zaburzeniami rozwojowymi.
11. Pierwsze kroki w planowaniu terapii indywidualnej dziecka z autyzmem
Informacje o szkoleniu
Warsztaty to praktyczne wskazówki, w jaki sposób zaplanować pierwsze kroki w terapii dziecka z autyzmem. Od czego zacząć, jakie wyznaczyć pierwsze cele terapeutyczne, jakie przygotować pomoce, w jaki sposób dobierać odpowiednie ćwiczenia do aktualnego poziomu poznawczego dziecka, a także jak je modyfikować w miarę postępów w terapii.
– Stymulacja i terapia rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwoju – podstawy neurobiologiczne.
– Kompleksowe zaplanowanie terapii – podejście rozwojowe: ćwiczenia z zakresu rozumienia, wskazywania, ćwiczenia wzrokowe, słuchowe, stymulacja lewej półkuli mózgu, pamięci, myślenia, rozwoju zabawy, ćwiczenia przygotowujące do kształtowania systemu językowego.
Prowadzenie: mgr Marcelina Żółtowska
mgr Marcelina Żółtowska – lo­go­pe­da, te­ra­peu­ta, pe­da­gog spe­cjal­ny, prak­tyk. Pra­cu­je z dzieć­mi z róż­ny­mi ro­dza­ja­mi nie­peł­no­spraw­no­ści, w szcze­gól­no­ści z au­ty­zmem, Ze­spo­łem Asper­ge­ra, afa­zją, nie­peł­no­spraw­no­ścią in­te­lek­tu­al­ną, wa­da­mi ge­ne­tycz­ny­mi, nie­peł­no­spraw­no­ściami sprzę­żo­ny­mi. W Cen­trum „Od Gło­wy do Mo­wy” pro­wa­dzi dia­gno­zę i te­ra­pię dzie­ci do­ty­czą­cą róż­no­rod­nych za­bu­rzeń mo­wy i ko­mu­ni­ka­cji, a tak­że or­ga­ni­zu­je kon­sul­ta­cje dla ro­dzi­ców. Spe­cja­li­zu­je się w sty­mu­la­cji na­by­wa­nia umie­jęt­no­ści ko­mu­ni­ka­cji ję­zy­ko­wej u dzie­ci z za­bu­rze­nia­mi roz­wo­ju. Swo­ją pra­cę te­ra­peu­tycz­ną opie­ra na za­ło­że­niach me­to­dy neu­ro­bio­lo­gicz­nej Sz­ko­ły Kra­kow­skiej. Pro­wa­dzi wy­kła­dy i ćwi­cze­nia dla stu­den­tów, jest rów­nież au­to­rem szko­leń i warsz­ta­tów dla te­ra­peu­tów i na­uczy­cie­li. Obec­nie pra­cu­je nad pra­cą dok­tor­ską z za­kre­su te­ra­pii lo­go­pe­dycz­nej dzie­ci z au­ty­zmem.
12. Muzyka i taniec – wspomaganie rozwoju ruchowego dziecka poprzez zabawę

*** Warsztaty ruchowe. Prosimy o przygotowanie wygodnego stroju i obuwia.

Informacje o szkoleniu
Szkolenie praktyczne skierowane do nauczycieli przedszkoli i szkół (a także studentów kierunków pedagogicznych), którzy chcą poszerzyć swój warsztat pracy o zabawy muzyczno-ruchowe. Podczas szkolenia zapoznamy się szczegółowo z rozwojem ruchowym dziecka oraz nauczymy się go wspierać ćwiczeniami dającymi dziecku dużo radości.
Plan szkolenia:
1. Rozwój motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym.
2. Rozwój motoryczny dziecka w wieku szkolnym.
3. Wpływ muzyki na funkcjonowanie dziecka.
4. Wpływ tańca na funkcjonowanie dziecka.
5. Część praktyczna – tańce, zabawy, praca twórcza.
Prowadzenie: mgr Bogna Mikołajczak
mgr Bogna Mikołajczak – fizjoterapeuta, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. W trakcie zdobywania międzynarodowego certyfikatu z zakresu Integracji Senosorycznej wg Ayres Sensory Integration (SI). Pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami: ruchowymi, intelektualnymi, sprzężonymi oraz z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła liczne kursy i szkolenia związane z rehabilitacją i terapią dzieci. W centrum „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, plastrowanie – Kinesiology Taping, zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej, Terapię Ręki, terapię pedagogiczną. Współpracuje z Wydawnictwem WiR oraz Fundacją „Nowa Nadzieja”.  Jest autorem warsztatów dla nauczycieli z zakresu usprawniania ruchowego dzieci.

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone.

 Informacje dodatkowe:

 • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne. Koszt udziału wynosi 50 zł bez względu na liczbę wybranych szkoleń.
  • Wpłaty można dokonać poprzez:
  • 1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
   Zapłać teraz
  • UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »
  • 2) przelew zwykły
   nr konta: 49 86190006 0030 0328 6768 0003
   Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
   ul. Nad Potokiem 10
   30-830 Kraków
 • Wpłaty należy dokonać do 7 dni od zgłoszenia. O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Uczestnicy obecni na szkoleniach otrzymają zaświadczenia.
 • W czasie trwania imprezy będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą i zakupić wybrane pozycje. Płatność możliwa gotówką i kartą.
 • Będzie również czynny punkt informacyjny Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów.

Organizatorzy:

      

Patronat honorowy

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz