Spotkania z EdukacjąWebinary i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i logopedów – „II Spotkania z Edukacją w Sanoku” – 22.04.2017

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 22 kwietnia 2017 r. w ramach „II Spotkań z Edukacją w Sanoku”.

II Spotkania z Edukacją w Sanoku
22 kwietnia 2017 r. (sobota)
Miejsce:

PWSZ Sanok – Centrum Sportowo-Dydaktyczne
ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 50 zł (bez względu na liczbę wybranych szkoleń)

Zapisy zostały zakończone.

Program imprezy:
Pobierz program szkoleń w PDF

9.00 – 9.40 Rejestracja uczestników
9.40 – 9.55 Otwarcie

Szkolenia odbywają się w dwóch blokach godzinowych (każde szkolenie trwa 2h).
W każdym bloku można zapisać się na maksymalnie jeden temat szkoleń.

BLOK I – godz. 10.00 – 12.00
1. Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia
Informacje o szkoleniu
Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia
Plan szkolenia:
1. Opóźniony rozwój mowy – definicja, charakterystyka zjawiska, diagnoza, diagnoza różnicowa.
2. Opóźniony rozwój mowy a rozwojowa afazja dziecięca i SLI.
3. Terapia dziecka z ORM.
4. Metoda videomodelowania w ORM.
Prowadzenie: dr Anna Żywot
dr Anna Żywot – dr nauk humanistycznych, logopeda, oligofrenopedagog. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci z głębokimi zaburzeniami mowy i języka. Jest autorką i współautorką pomocy logopedycznych z serii „Powtarzam. Rozumiem. Nazywam” oraz artykułów w czasopismach naukowych. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą szczególne specyfiki funkcjonowania językowego dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji oraz z SLI.
2. Diagnoza i terapia afazji osób dorosłych.
Informacje o szkoleniu
Diagnoza i terapia afazji osób dorosłych:
1. Neuropsychologiczny obraz afazji.
2. Diagnoza afazji u osób dorosłych:
a) ocena sprawności funkcji poznawczych warunkujących posługiwanie się mową (dostosowanie do potrzeb osób dorosłych szkieletu diagnostycznego prof. J. Cieszyńskiej),
b) ustalenie rozpadu umiejętności językowych.
3. Terapia afazji u osób dorosłych:
a) techniki restytucji funkcji poznawczych u osób dorosłych,
b) programowanie języka u pacjentów z afazją.
4. Analiza materiałów audiowizualnych.

Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę z zakresu diagnozy i terapii osób dorosłych z afazją. Badania prowadzone przez autorkę potwierdzają ścisły związek między występowaniem deterioracji funkcji poznawczych a zaburzeniami mowy w afazji. Konieczna wydaje się zatem zmiana myślenia o podstawie zaburzeń procesu językowego, gdyż głównym problemem pacjenta z afazją nie jest rozpad języka, lecz niemożność jego ponownego nabycia.
Okazuje się zatem, że obok ustalenia stopnia rozpadu systemu językowego, nieodzowna część diagnozy logopedycznej powinna dotyczyć oceny możliwości kognitywnych chorego. W zależności od lokalizacji i rodzaju uszkodzenia, obok problemów z mową pojawiać się będą specyficzne trudności poznawcze, których niwelowanie konieczne jest dla odbudowy systemu językowego. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną podstawowe techniki obserwacji obszarów zaburzonych oraz sposoby ich terapii skorelowane z możliwościami mentalnymi i ruchowymi chorego. Diagnoza funkcji psychofizycznych warunkujących posługiwanie się mową oparta zostanie na zmodyfikowanym i uwzględniającym specyfikę pacjenta dorosłego szkielecie diagnostycznym prof. Jagody Cieszyńskiej.

Prowadzenie: dr Anna Siudak
dr Anna Siudak – dr filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, kierownik Pracowni Logopedycznej MO PTL, specjalistka wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej oraz neuroterapii. Wykładowca w Katedrze Logopedii UP, logopeda w Prywatnej Szkole SALWATOR oraz Centrum Rehabilitacji I Promocji Zdrowia CRMK w Krakowie.Pracuje z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej; w badaniach naukowych koncentruje się na terapii osób dorosłych z afazją.
3. Złość i agresja u dzieci – jak z nimi pracować?
Informacje o szkoleniu
Zajęcia mają przybliżyć etiologię agresywnych zachowań u dzieci (z uwzględnieniem zachowań opozycyjno–buntowniczych oraz zaburzeń zachowania) i wskazać w jaki sposób złość i impulsywność mogą przyczyniać się do ich powstawania. Zaprezentowane zostaną również różnego rodzaju techniki, które można wykorzystać w pracy z dziećmi przejawiającymi agresywne zachowania (np. strategia radzenia sobie z wybuchem agresji impulsywnej, elementy treningu kontroli złości).
Prowadzenie: mgr Natalia Czyżowska
mgr Natalia Czyżowska – psycholog, mediator; doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła kurs z Terapii Poznawczo – Behawioralnej Dzieci i Młodzieży organizowany przez Centrum CBT w Warszawie, szkolenie z Treningu Zastępowania Agresji oraz Szkołę Mediacji organizowaną przez Akademię ADR. Doświadczenie zdobywała m.in. w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego oraz na oddziałach Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Krakowie. Na co dzień pracuje w Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie i prowadzi zajęcia dla studentów psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4. Dzieci zagrożone dysleksją w przedszkolu
Informacje o szkoleniu
Dysleksja to nie tylko zaburzenie objawiające się w nauce czytania i pisania, to zaburzenie, które stwarza problemy życiowe. O dysleksji pisano już wiele. Wciąż jednak za mało, poświęca się uwagi dzieciom w młodszym wieku, u których można zaobserwować trudności rozwojowe.  Im wcześniej problemy dyslektyczne zostaną wykryte i zdiagnozowane, tym łatwiej jest im przeciwdziałać. Zagrożenie dysleksją powinno być diagnozowane już w wieku przedszkolnym, dlatego tak ważną rolę odgrywa nauczyciel wychowania przedszkolnego. To on powinien przyglądać się bacznie swoim podopiecznym, analizować przebieg ich rozwoju, kierować na specjalistyczne badania. W czasie warsztatu omówione zostaną  zaburzenia rozwoju dziecka charakterystyczne dla zagrożenia dysleksją. Zostaną też szczegółowo scharakteryzowane ćwiczenia stymulujące rozwój dziecka, w taki sposób, by uczestnik mógł stworzyć program terapii dla dziecka zagrożonego dysleksją. Uczestnicy, w trakcie warsztatu, zapoznają się z celami, zadaniami pracy z dzieckiem zagrożonym dysleksją. Będą mogli także: dokonać oceny umiejętności rozwojowych dziecka, oddziaływać na wszystkie sfery poznawcze, kreatywnie dostosować ćwiczenia do każdego dziecka.

 1. Zagrożenie dysleksją – problem diagnostyczny.
 2. Stymulacja dzieci zagrożonych dysleksją – ćwiczenia: wzrokowe, słuchowe, motoryczne, językowe.
 3. Nauka czytania w wieku przedszkolnym.
 4. Wpływ wysokich technologii na rozwój dziecka zagrożonego dysleksją.
Prowadzenie: mgr Agnieszka Bala
mgr Agnieszka Bala – Logopeda, specjalista surdologopedii, pedagog specjalny, terapeuta zaburzeń rozwojowych, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej  Nauki Czytania® Jagody Cieszyńskiej.  Agnieszka Bala przez 19 lat zajmowała się dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadziła zajęcia z grupą dzieci w wieku przedszkolnym, uczyła w klasie zerowej oraz w klasach I-III.
Prowadzi gabinet logopedyczny PROMYK. Zajmuje się terapią dzieci z wadą słuchu, autyzmem, alalią, afazją dziecięcą, afazją u dzieci, z porażeniem mózgowym, oraz dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Prowadzi terapię neurobiologiczną wykorzystując min. Symultaniczno – Sekwencyjną Naukę Czytania®, Manualne Torowanie Głosek®, Gesty  Artykulacyjne. Prowadzi konsultacje i szkolenia dla terapeutów, nauczycieli i rodziców.

Godz. 12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa
BLOK II – godz. 12:30 – 14:30
5. Niedokształcenie mowy o typie afazji (afazja dziecięca) – diagnoza i terapia
Informacje o szkoleniu
 • Plan szkolenia:
  1. Afazja dziecięca – problemy terminologiczne, definicje, podział.
  2. Afazja dziecięca a SLI.
  3. Afazja dziecięca a opóźniony rozwój mowy.
  4. Charakterystyczne zjawiska językowe.
  5. Współistniejące z afazją dziecięcą problemy neurorozwojowe.
  6. Terapia dziecka z niedokształceniem mowy w wieku przedszkolnym.
  7. Terapia dziecka z niedokształceniem mowy w wieku szkolnym.
Prowadzenie: dr Anna Żywot
Anna Żywot – dr nauk humanistycznych, logopeda, oligofrenopedagog. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci z głębokimi zaburzeniami mowy i języka. Jest autorką i współautorką pomocy logopedycznych z serii „Powtarzam. Rozumiem. Nazywam” oraz artykułów w czasopismach naukowych. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą szczególne specyfiki funkcjonowania językowego dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji oraz z SLI.
6. Programowanie języka u osób dorosłych z afazją
Informacje o szkoleniu
Program warsztatów:
1.    Rola funkcji prawej i lewej półkuli w procesie komunikacji.
2.    Techniki odbudowy lewopółkulowych funkcji językowych z wykorzystaniem zachowanych zdolności prawej półkuli.
3.    Programowanie podsystemu fonetyczno-fonologicznego.
4.    Programowanie podsystemu semantycznego.
5.    Programowanie podsystemu syntaktycznego.

Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę z zakresu programowania języka w terapii osób dorosłych z afazją. Świadomość zasad doboru elementów językowych najistotniejsza jest w przypadku głębokich zaburzeń afatycznych, gdzie jedyną drogą do samodzielnego komunikowania się pozostaje najczęściej wykorzystanie funkcji zachowanych tj. prawopółkulowych. Uruchomienie przetwarzania lewopółkulowego odbywać się powinno w obszarze wszystkich podsystemów języka, by pacjent dotknięty trudnościami komunikacyjnymi jak najszybciej odczuł proces restytucji mowy. Odbudowa systemu językowego związana jest z diagnozą 1. rozumienia, 2. powtarzania i 3. nazywania na każdym poziomie organizacji językowej.
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną zasady programowania języka u osób dorosłych z afazją oraz opracowane techniki terapeutyczne konieczne do odbudowy wszystkich jego podsystemów.

Prowadzenie: dr Anna Siudak
dr Anna Siudak – dr filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, kierownik Pracowni Logopedycznej MO PTL, specjalistka wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej oraz neuroterapii. Wykładowca w Katedrze Logopedii UP, logopeda w Prywatnej Szkole SALWATOR oraz Centrum Rehabilitacji I Promocji Zdrowia CRMK w Krakowie.Pracuje z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej; w badaniach naukowych koncentruje się na terapii osób dorosłych z afazją.
7. Mediacje szkolne jako sposób rozwiązywania konfliktów
Informacje o szkoleniu
Warsztaty mają dostarczyć uczestnikom podstawą wiedzę dotyczącą mediacji oraz możliwości ich wykorzystania w środowisku szkolnym. W trakcie zajęć przyjrzymy się temu czym są konflikty i w jaki sposób możemy uczyć dzieci ich rozwiązywania oraz zapoznamy się z technikami dobrej komunikacji. Zaprezentowany zostanie także model konferencji sprawiedliwości naprawczej, który może być wykorzystywany w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Prowadzenie: mgr Natalia Czyżowska
Psycholog, mediator; doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła kurs z Terapii Poznawczo – Behawioralnej Dzieci i Młodzieży organizowany przez Centrum CBT w Warszawie, szkolenie z Treningu Zastępowania Agresji oraz Szkołę Mediacji organizowaną przez Akademię ADR. Doświadczenie zdobywała m.in. w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego oraz na oddziałach Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Krakowie. Na co dzień pracuje w Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie i prowadzi zajęcia dla studentów psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
8. Wsparcie rozwoju motorycznego w wieku przedszkolnym
Informacje o szkoleniu
Braki w rozwoju motorycznym bardzo często sygnalizują opóźnienia w rozwoju poznawczym, emocjonalnym i społecznym. W pierwszych miesiącach życia deficyty motoryczne mogą stanowić jedyny sygnał nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Brak rozwojowych sprawności ruchowych jest wystarczającym powodem do natychmiastowego przeprowadzenia diagnozy i rozpoczęcia terapii. Wskazanie poszczególnych etapów nabywania sprawności ruchowej we wczesnym stadium rozwoju ma głębokie uzasadnienie terapeutyczne i diagnostyczne.
Sprawności motoryczne pojawiają się i doskonalą u dziecka pod wpływem czynników zarówno genetycznych jak i środowiskowych. Dużą rolę w przebiegu tego procesu odgrywa stymulacja środowiskowa oraz bodźce płynące z zewnątrz, służące do zachęcenia dziecka do wykonywania określonych ruchów (czynności).
1.    Rozwijanie sprawności dużej motoryki (równowaga, koordynacja wzrokowo–ruchowa, ruchy naprzemienne)
2.    Rozwijanie sprawności manualnej (ruchy łokcia, chwyt, ruchy nadgarstka, precyzyjne ruchy palców)
3.    Stymulacja funkcji motorycznych (planowanie ruchu, sekwencje motoryczne, praksja oralna)

Prowadzenie: mgr Agnieszka Bala
mgr Agnieszka Bala – Logopeda, specjalista surdologopedii, pedagog specjalny, terapeuta zaburzeń rozwojowych, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej  Nauki Czytania® Jagody Cieszyńskiej.  Agnieszka Bala przez 19 lat zajmowała się dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadziła zajęcia z grupą dzieci w wieku przedszkolnym, uczyła w klasie zerowej oraz w klasach I-III.
Prowadzi gabinet logopedyczny PROMYK. Zajmuje się terapią dzieci z wadą słuchu, autyzmem, alalią, afazją dziecięcą, afazją u dzieci, z porażeniem mózgowym, oraz dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Prowadzi terapię neurobiologiczną wykorzystując min. Symultaniczno – Sekwencyjną Naukę Czytania®, Manualne Torowanie Głosek®, Gesty  Artykulacyjne. Prowadzi konsultacje i szkolenia dla terapeutów, nauczycieli i rodziców.

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone.

Informacje dodatkowe:
 • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne. Koszt udziału wynosi 50 zł bez względu na liczbę wybranych szkoleń.
  • Wpłaty można dokonać poprzez:
  • 1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
   Zapłać teraz
  • UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »
  • 2) przelew zwykły
   nr konta: 06 8619 0006 0030 0328 6768 0001
   Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
   ul. Nad Potokiem 10
   30-830 Kraków
 • Wpłaty należy dokonać do 7 dni od zgłoszenia. O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Uczestnicy obecni na szkoleniach otrzymają zaświadczenia.
 • W czasie trwania imprezy będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą i zakupić wybrane pozycje. Płatność możliwa gotówką i kartą.
Organizatorzy:
 • Wydawnictwo WiR
 • Zakład Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka