Spotkania z EdukacjąWebinary i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i logopedów – „II Spotkania z Edukacją w Warszawie” – 11.03.2017

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 11 marca 2017 r. w ramach „II Spotkań z Edukacją w Warszawie”.

II Spotkania z Edukacją w Warszawie

11 marca 2017 r. (sobota)

Zapisy zostały zakończone. Brak wolnych miejsc.

Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego
al. Stanów Zjednoczonych 27,
03-947 Warszawa
Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 50 zł (bez względu na liczbę wybranych szkoleń)

Program imprezy:

Pobierz program szkoleń w PDF

8.00 – 8.45 Rejestracja uczestników
8.45 – 8.55 Otwarcie

Szkolenia odbywają się w trzech blokach godzinowych (każde szkolenie trwa 2h). W każdym bloku można zapisać się na maksymalnie jeden temat szkoleń.

BLOK I – godz. 9.00 – 11.00
1. „Moje sylabki” – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
Informacje o szkoleniu
Warsztat opracowany na podstawie doświadczenia terapeutycznego prowadzącej, prezentuje uwarunkowania rozwoju językowego dziecka oraz zagrożenia dla normatywnego rozwoju w tym zakresie. Wczesna nauka czytania jest prezentowana jako element terapii lub stymulacji rozwoju dziecka. Uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi założeniami oraz praktycznym warsztatem wdrażania Symultaniczno–Sekwencyjnej nauki czytania. Przedstawiane są sposoby pracy indywidualnej, jak i w grupie. W oparciu o materiały filmowe i pracę z pomocami dydaktycznymi uczestnicy mają okazję prześledzić wprowadzanie czytania u dziecka od samogłosek do zdań.
Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
2. Dziecko z ADHD w rodzinie i szkole – rozwiązania praktyczne
Informacje o szkoleniu
Warsztat zaadresowany do nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej, rodziców, pedagogów i psychologów szkolnych oraz logopedów i innych terapeutów pracujących z dzieckiem z ADHD. Problematyka warsztatu: 1) zwraca uwagę na podstawy szkolnej diagnozy podtypów ADHD, 2) nazywa wprost potrzeby edukacyjne ucznia w konkretnych podtypach, 3) skupia się na rozwiązaniach praktycznych potencjalnych problemów wychowawczych (motywacyjnych) i dydaktycznych. Uczestnik warsztatu dowiaduje się jak zorganizować miejsce pracy ucznia z ADHD, jak przygotować materiał edukacyjny, jakich systemów wizualizacji użyć, by podwyższyć poziom motywacji dziecka do pożądanych zmian (poznaje elementy terapii poznawczo- behawioralnej). Ważną częścią warsztatu jest przygotowanie Uczestników do udzielania porad wychowawczych rodzicom i opiekunom.
Prowadzenie: dr Wanda Baranowska
dr Wanda Baranowska – dr nauk humanistycznych, pedagog, adiunkt Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator merytoryczny kilku projektów badawczych i szkoleniowych, realizowanych we współpracy zagranicznej, poświęconych rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych różnych grup uczniów. Specjalizuje się naukowo i praktycznie w zagadnieniach związanych z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, w szczególności związanymi z zaburzeniami rozwoju, takimi jak ADD/ADHD, Zespół Aspergera, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, czy zaburzenia zachowania. Autorka i redaktorka książek „Nauczyciel a uczeń z ADHD”, „ADHD – polemiki i badania”, „ADHD – prawie normalne życie” oraz wielu artykułów naukowych w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. W doświadczeniu zawodowym posiada także 20 letni staż pracy nauczycielskiej w klasach I-III, ponad 15 letni staż działalności szkoleniowej, w której wspiera rozwój kompetencji dydaktycznych, socjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz ponad 10 letni staż doradcy rodzin dzieci i adolescentów z zaburzeniami rozwojowymi.
3. Złość i agresja u dzieci – jak z nimi pracować?
Informacje o szkoleniu
Zajęcia mają przybliżyć etiologię agresywnych zachowań u dzieci (z uwzględnieniem zachowań opozycyjno–buntowniczych oraz zaburzeń zachowania) i wskazać w jaki sposób złość i impulsywność mogą przyczyniać się do ich powstawania. Zaprezentowane zostaną również różnego rodzaju techniki, które można wykorzystać w pracy z dziećmi przejawiającymi agresywne zachowania (np. strategia radzenia sobie z wybuchem agresji impulsywnej, elementy treningu kontroli złości).
Prowadzenie: mgr Natalia Czyżowska
mgr Natalia Czyżowska – psycholog, mediator; doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła kurs z Terapii Poznawczo – Behawioralnej Dzieci i Młodzieży organizowany przez Centrum CBT w Warszawie, szkolenie z Treningu Zastępowania Agresji oraz Szkołę Mediacji organizowaną przez Akademię ADR. Doświadczenie zdobywała m.in. w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego oraz na oddziałach Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Krakowie. Na co dzień pracuje w Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie i prowadzi zajęcia dla studentów psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4. Muzyka i taniec – wspomaganie rozwoju ruchowego dziecka poprzez zabawę

*** Warsztaty ruchowe. Prosimy o przygotowanie wygodnego stroju i obuwia.

Informacje o szkoleniu
Szkolenie praktyczne skierowane do nauczycieli przedszkoli i szkół (a także studentów kierunków pedagogicznych), którzy chcą poszerzyć swój warsztat pracy o zabawy muzyczno-ruchowe. Podczas szkolenia zapoznamy się szczegółowo z rozwojem ruchowym dziecka oraz nauczymy się go wspierać ćwiczeniami dającymi dziecku dużo radości.
Plan szkolenia:
1. Rozwój motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym.
2. Rozwój motoryczny dziecka w wieku szkolnym.
3. Wpływ muzyki na funkcjonowanie dziecka.
4. Wpływ tańca na funkcjonowanie dziecka.
5. Część praktyczna – tańce, zabawy, praca twórcza.
Prowadzenie: mgr Bogna Mikołajczak
mgr Bogna Mikołajczak – fizjoterapeuta, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. W trakcie zdobywania międzynarodowego certyfikatu z zakresu Integracji Senosorycznej wg Ayres Sensory Integration (SI). Pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami: ruchowymi, intelektualnymi, sprzężonymi oraz z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła liczne kursy i szkolenia związane z rehabilitacją i terapią dzieci. W centrum „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, plastrowanie – Kinesiology Taping, zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej, Terapię Ręki, terapię pedagogiczną. Współpracuje z Wydawnictwem WiR oraz Fundacją „Nowa Nadzieja”.  Jest autorem warsztatów dla nauczycieli z zakresu usprawniania ruchowego dzieci.
Godz. 11.00 – 11.30 – Przerwa kawowa
 BLOK II – godz. 11:30 – 13:30
5. Niedokształcenie mowy o typie afazji (afazja dziecięca) – diagnoza i terapia
Informacje o szkoleniu
 • Plan szkolenia:
  1. Afazja dziecięca – problemy terminologiczne, definicje, podział.
  2. Afazja dziecięca a SLI.
  3. Afazja dziecięca a opóźniony rozwój mowy.
  4. Charakterystyczne zjawiska językowe.
  5. Współistniejące z afazją dziecięcą problemy neurorozwojowe.
  6. Terapia dziecka z niedokształceniem mowy w wieku przedszkolnym.
  7. Terapia dziecka z niedokształceniem mowy w wieku szkolnym.
Prowadzenie: dr Anna Żywot
Anna Żywot – dr nauk humanistycznych, logopeda, oligofrenopedagog. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci z głębokimi zaburzeniami mowy i języka. Jest autorką i współautorką pomocy logopedycznych z serii „Powtarzam. Rozumiem. Nazywam” oraz artykułów w czasopismach naukowych. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą szczególne specyfiki funkcjonowania językowego dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji oraz z SLI.
6. Diagnoza i terapia ryzyka dysleksji dzieci w wieku przedszkolnym
Informacje o szkoleniu
Warsztat opracowany na podstawie doświadczenia diagnostycznego i terapeutycznego prowadzącej obejmuje omówienie norm rozwoju językowego dzieci w wieku przedszkolnym oraz objawy ryzyka dysleksji, które każdy nauczyciel, pedagog i logopeda może rozpoznać u dzieci przed rozpoczęciem nauki szkolnej. Uczestnicy zapoznają się z testem SWM – do badania ryzyka dysleksji u dzieci w wieku 3–6 lat. Istotną częścią warsztatu jest omówienie schematu pracy z dzieckiem zagrożonym trudnościami w nauce czytania i pisania.
Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
7. Komunikacja z dzieckiem z zespołem Aspergera
Informacje o szkoleniu
Warsztat zaadresowany do nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej, rodziców, pedagogów i psychologów szkolnych oraz logopedów i innych terapeutów. Jego celem jest zrekonstruowanie podstaw wiedzy o komunikacji i barierach komunikacyjnych dzieci z ZA na użytek: 1) autotreningu formułowania komunikatów do uczniów z ZA, 2) przygotowania treningów komunikacji na rzecz uczniów. W czasie zajęć Uczestnicy zapoznają się z pułapkami szkolnych glosariuszy, „wchodzą” w świat znaczeń, nadawanych treściom komunikacji werbalnej i niewerbalnej przez dzieci z ZA. Przebieg zajęć opiera się na realnych przykładach.
Prowadzenie: dr Wanda Baranowska
dr Wanda Baranowska – dr nauk humanistycznych, pedagog, adiunkt Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator merytoryczny kilku projektów badawczych i szkoleniowych, realizowanych we współpracy zagranicznej, poświęconych rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych różnych grup uczniów. Specjalizuje się naukowo i praktycznie w zagadnieniach związanych z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, w szczególności związanymi z zaburzeniami rozwoju, takimi jak ADD/ADHD, Zespół Aspergera, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, czy zaburzenia zachowania. Autorka i redaktorka książek „Nauczyciel a uczeń z ADHD”, „ADHD – polemiki i badania”, „ADHD – prawie normalne życie” oraz wielu artykułów naukowych w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. W doświadczeniu zawodowym posiada także 20 letni staż pracy nauczycielskiej w klasach I-III, ponad 15 letni staż działalności szkoleniowej, w której wspiera rozwój kompetencji dydaktycznych, socjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz ponad 10 letni staż doradcy rodzin dzieci i adolescentów z zaburzeniami rozwojowymi.
8. Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki
Informacje o szkoleniu
Szkolenie skierowane do nauczycieli, rodziców, pedagogów, terapeutów, pracujących z dziećmi z zaburzeniami motoryki małej, grafomotoryki, opóźnieniem psychomotorycznym czy problemami w nauce pisania.
Plan szkolenia:
1. Budowa kończyny górnej.
2. Rozwój motoryki małej dziecka (0-5)
3. Rozwój motoryki małej a mowa.
4. Sposoby trzymania kredki i rodzaje chwytów.
5. Wybór dominującej ręki.
6. Nadwrażliwość dotykowa.
7. Zajęcia w grupie przedszkolnej.
8. Przykłady ćwiczeń.
9. Masaż kończyny górnej.
10. Pokaz filmów i zdjęć.
11. Prezentacja pomocy terapeutycznych.
Prowadzenie: mgr Bogna Mikołajczak
mgr Bogna Mikołajczak – fizjoterapeuta, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. W trakcie zdobywania międzynarodowego certyfikatu z zakresu Integracji Senosorycznej wg Ayres Sensory Integration (SI). Pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami: ruchowymi, intelektualnymi, sprzężonymi oraz z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła liczne kursy i szkolenia związane z rehabilitacją i terapią dzieci. W centrum „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, plastrowanie – Kinesiology Taping, zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej, Terapię Ręki, terapię pedagogiczną. Współpracuje z Wydawnictwem WiR oraz Fundacją „Nowa Nadzieja”.  Jest autorem warsztatów dla nauczycieli z zakresu usprawniania ruchowego dzieci.
Godz. 13.30 – 14.00 – Przerwa kawowa
 BLOK III – godz. 14:00 – 16:00
9. Moje dziecko (uczeń, pacjent) nie mówi! Co to może być? – diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju językowego dziecka
Informacje o szkoleniu
Opóźniony rozwój mowy dziecka jest objawem wielu różnych jednostek diagnostycznych. W oparciu o doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne prowadzącej omówione zostaną przypadki dzieci z opóźnionym rozwojem mowy w przebiegu różnych jednostek diagnostycznych – alalii, afazji, autyzmu, Zespołu Aspergera i innych. Na potrzeby rozróżnienia diagnostycznego omówione zostaną cechy różnicujące te zaburzenia. Uczestnicy otrzymają wskazówki, jakie można przekazać rodzicom dziecka z opóźnionym rozwojem mowy oraz wskazania, jak pracować (z wykorzystaniem jakich pomocy) z dzieckiem z danym problemem.
Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
10. Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia
Informacje o szkoleniu

Plan szkolenia:
1. Opóźniony rozwój mowy – definicja, charakterystyka zjawiska, diagnoza, diagnoza różnicowa.
2. Opóźniony rozwój mowy a rozwojowa afazja dziecięca i SLI.
3. Terapia dziecka z ORM.
4. Metoda videomodelowania w ORM.

Prowadzenie: dr Anna Żywot
Anna Żywot – dr nauk humanistycznych, logopeda, oligofrenopedagog. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci z głębokimi zaburzeniami mowy i języka. Jest autorką i współautorką pomocy logopedycznych z serii „Powtarzam. Rozumiem. Nazywam” oraz artykułów w czasopismach naukowych. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą szczególne specyfiki funkcjonowania językowego dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji oraz z SLI.
11. Mediacje szkolne jako sposób rozwiązywania konfliktów
Informacje o szkoleniu
Warsztaty mają dostarczyć uczestnikom podstawą wiedzę dotyczącą mediacji oraz możliwości ich wykorzystania w środowisku szkolnym. W trakcie zajęć przyjrzymy się temu czym są konflikty i w jaki sposób możemy uczyć dzieci ich rozwiązywania oraz zapoznamy się z technikami dobrej komunikacji. Zaprezentowany zostanie także model konferencji sprawiedliwości naprawczej, który może być wykorzystywany w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Prowadzenie: mgr Natalia Czyżowska
Psycholog, mediator; doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła kurs z Terapii Poznawczo – Behawioralnej Dzieci i Młodzieży organizowany przez Centrum CBT w Warszawie, szkolenie z Treningu Zastępowania Agresji oraz Szkołę Mediacji organizowaną przez Akademię ADR. Doświadczenie zdobywała m.in. w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego oraz na oddziałach Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Krakowie. Na co dzień pracuje w Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie i prowadzi zajęcia dla studentów psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
12. Rymowanki w zabawach edukacyjnych z ćwiczeniami logopedycznymi – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Informacje o szkoleniu
Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać korzyści wynikające z używania rymowanek w procesie edukacyjnym. Dowiedzą się jak szybko i efektywnie rozpoznać dobre, przydatne edukacyjnie rymowanki. Poznają różne funkcje, zastosowania i możliwości wykorzystania rymowanych tekstów na przykładach konkretnych publikacji, autorstwa prowadzących. Zaprezentowane zostaną przykłady ćwiczeń i zabaw, które: rozwijają kompetencje językowe, wspomagają rozwój narządów artykulacyjnych i doskonalą wymowę, kształtują umiejętności grafomotoryczne, motorykę małą i orientację przestrzenną oraz budują poczucie rytmu i umiejętności rymotwórcze dzieci.
Prowadzenie: Elżbieta Szwajkowska
Elżbieta i Witold Szwajkowscy – na rynku dziecięcej literatury edukacyjnej debiutowali w 2012 r., a obecnie w swoim dorobku mają 30 wspólnych publikacji. Są to bogate zbiory rymowanek, służących rozwojowi mowy i doskonaleniu wymowy – od zabaw dźwiękonaśladowczych dla dzieci dopiero uczących się mówić, poprzez ćwiczenia logopedyczne utrwalające prawidłową wymowę, zarówno dzieci, jak i dorosłych, oraz książki i wydawnictwa nieksiążkowe o charakterze ogólnorozwojowym, które mogą mieć różnorodne zastosowania edukacyjne.
Elżbieta i Witold Szwajkowscy zwracają szczególną uwagę na to, aby ich teksty były poprawne językowo, prawidłowo zrymowane i zrytmizowane, a także nie nużące, dowcipne i czasem zaskakujące swoim przesłaniem lub pointą. Autorzy dbają także o to, żeby ich książki były atrakcyjne również dla dorosłych, którzy czytają je dzieciom, ponieważ dzieci bezbłędnie wyczuwają, że osoba dorosła jest znudzona czytanym tekstem i tracą zainteresowanie słuchaniem.
Więcej informacji o autorach i ich pracach: www.ewszwajkowscy.pl
Facebook: @Elzbieta.Witold.Szwajkowscy @wierszyki.e.w.szwajkowscy

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone. Brak wolnych miejsc.

 Informacje dodatkowe:

 • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne. Koszt udziału wynosi 50 zł bez względu na liczbę wybranych szkoleń.
  • Wpłaty można dokonać poprzez:
  • 1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
   Zapłać teraz
  • UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »
  • 2) przelew zwykły
   nr konta: 49 86190006 0030 0328 6768 0003
   Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
   ul. Nad Potokiem 10
   30-830 Kraków
 • Wpłaty należy dokonać do 7 dni od zgłoszenia. O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Uczestnicy obecni na szkoleniach otrzymają zaświadczenia.
 • W czasie trwania imprezy będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą i zakupić wybrane pozycje. Płatność możliwa gotówką i kartą.

Organizatorzy:

 • Wydawnictwo WiR
 • Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Zapisy zostały zakończone. Brak wolnych miejsc.