AktualnościKonferencjeWebinary i szkolenia

Konferencja „Rozumiem, co czytam. Czytanie ze zrozumieniem jako problem współczesnego ucznia”, 7.10.2022, Kraków

Zapraszamy do udziału w konferencji „Rozumiem, co czytam. Czytanie ze zrozumieniem jako problem współczesnego ucznia”, która odbędzie się 7 października 2022 r. w Krakowie. Konferencja skierowana jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów i rodziców.

Konferencja szkoleniowa będzie dotyczyła kształtowania kompetencji czytania ze zrozumieniem jako elementarnego i nieustannie rosnącego problemu współczesnej edukacji. Pochylimy się nad metodami pracy dydaktycznej wspierającymi rozwój samodzielnego czytania i rozumienia tekstu.

Konferencja "Rozumiem, co czytam. Czytanie ze zrozumieniem jako problem współczesnego ucznia”
7 października (piątek) 2022 r., Kraków
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego, al. 29 Listopada 46
Podczas konferencji będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR.
20% rabatu na całą ofertę dla każdego uczestnika.
Program konferencji:
8.00-8.50: Rejestracja uczestników
8.50-9.00: Rozpoczęcie konferencji
9.00-9:45: Jak wykorzystywać naukę czytania w stymulacji rozwoju dziecka. Czytanie a mowa

Prowadzenie: dr hab. Marta Korendo, prof. UP

dr hab. Marta Korendo, prof. UP – jest filologiem polskim i logopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi terapię dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, upośledzonych i zagrożonych dysleksją. Bada także rozwój systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. W szczególny sposób interesuje się rozwojem systemu językowego osób niesłyszących oraz wpływem języka migowego na język werbalny. Ostatnio rozpoczęte badania dotyczą specyfiki rozwoju języka dzieci z zespołem Aspergera i mają na celu stworzenie nowych kryteriów diagnozowania tego zaburzenia.

Informacje o prelekcji

Prawidłowy rozwój mowy jest warunkiem rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka. Problemy z budowaniem systemu językowego mogą wynikać (pierwotnie) z zaburzeń rozwoju lub (wtórnie) z nieprawidłowej jego stymulacji, np. nadmiernego wykorzystywania wysokich technologii. Narzędziem stymulującym rozwój języka jest m.in. czytanie, rozumiane zarówno jako odczytywanie dziecku tekstów, jak i wprowadzanie Wczesnej Nauki Czytania jako techniki budowania systemu językowego w umyśle. Ciągle jeszcze utrzymuje się przekonanie, że nauka czytania związana jest z edukacją szkolną. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną wyniki badań wskazujących na możliwość/konieczność rozpoczynania nauki czytania na wczesnych etapach rozwoju dziecka, scharakteryzowane zostaną techniki umożliwiające realizację tego celu, m.in. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania, wyjaśniony zostanie związek miedzy nauką czytania a procesem rozwoju mowy.

9.45-10.30: Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem

Prowadzenie: dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek, prof. UP

dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek, prof. UP – Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowe: budowanie systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi; norma rozwojowa a zaburzenia rozwoju; stymulacja rozwoju dziecka; nauczanie języka polskiego jako drugiego/obcego. Autorka wielu artykułów opisujących budowanie systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, trudności językowe głównie dzieci niesłyszących, autorka monografii „Emocje w wypowiedziach uczniów niesłyszących” (2011), „Programowanie języka w terapii logopedycznej (na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłyszących)” (2017). Autorka wielu pomocy dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

Informacje o prelekcji

Autorka zaprezentuje etapy pracy nad rozumieniem podczas nauki czytania (w oparciu o Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania® opracowaną przez J. Cieszyńską) oraz w czasie, kiedy proces ten jest automatyzowany. Przekaże wskazówki do pracy z dziećmi na różnych etapach nauki czytania i kształcenia. Prelegentka podejmie w swoim referacie temat rozumienia tekstu. Poruszy kwestię przetwarzania lewopółkulowego, gdyż w procesie czytania dziecko musi dostrzegać relacje między literami oraz zdarzeniami. Rozwinie także temat umiejętności linearnego przetwarzania i porządkowania informacji, abstrahowania i rozumienia reguł, zauważania i budowania relacji, które wpływają nie tylko na rozumienie czytanego tekstu, lecz także na rozumienie i budowanie samodzielnych wypowiedzi.

10.30-11.15: Siła czytania. Studium przypadku według strategii czytania włączającego

Prowadzenie: mgr Agnieszka Bala

mgr Agnieszka Bala jest logopedą, specjalistą surdologopedii, pedagogiem specjalnym, terapeutą zaburzeń rozwojowych, nauczycielem wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, specjalistką Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® Jagody Cieszyńskiej. Przez 19 lat zajmowała się dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadziła zajęcia z grupą dzieci w wieku przedszkolnym, uczyła w klasie zerowej oraz w klasach I-III. Prowadzi gabinet logopedyczny PROMYK. Zajmuje się terapią dzieci z wadą słuchu, autyzmem, alalią, afazją dziecięcą, afazją u dzieci, z porażeniem mózgowym, oraz dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Prowadzi terapię neurobiologiczną wykorzystując min. Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania®, Manualne Torowanie Głosek®, Gesty Artykulacyjne. Prowadzi konsultacje i szkolenia dla terapeutów, nauczycieli i rodziców.

Informacje o prelekcji

Autorka przedstawi studium przypadku dziecka na początku nauki szkolnej, które bez powodzenia rozpoczęło przygodę z czytaniem. Podczas wystąpienia omówione zostaną zastosowane techniki i efekty pracy z dzieckiem według koncepcji czytania włączającego – podejścia wspierającego oraz zwiększającego szanse każdego dziecka na nabycie umiejętności czytania ze zrozumieniem.


11.15-11.30: Dyskusja
11.30-12.00: Przerwa kawowa
12.00-12.45: Fizjoterapeutyczne przyczyny trudności w nabywaniu kompetencji czytania ze zrozumieniem

Prowadzenie: mgr Jadwiga Prażak

mgr Jadwiga Prażak – fizjoterapeuta, logopeda i pedagog. Posiada 13-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Jest terapeutą koncepcji NDT Bobath, PNF oraz wczesnego wspomagania dzieci z grupy ryzyka. Prowadzi badania przesiewowe niemowląt, dzieci i młodzieży, terapię rozwojową dzieci od urodzenia do dojrzałości i później. Współpracuje z Katedrą Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi wykłady interdyscyplinarne łącząc doświadczenie fizjoterapeuty oraz logopedy. Na co dzień pracuje w Centrum Medycznym „Ortotop”, Poradni Rehabilitacji dzieci i niemowląt NZOZ Kraków-Południe oraz jest konsultantem dziecięcym. Prowadzi własną działalność fizjoterapeutyczną „Terapika, Fizjoterapia dzieci i dorosłych”.

Informacje o prelekcji

Wykład koncentrować się będzie na pytaniu o przyczyny trudności w nabywaniu kompetencji poznawczych z poziomu zaburzeń motorycznych i neurorozwojowych. Autorka, podkreślając interdyscyplinarny charakter zagadnienia, z perspektywy pracy fizjoterapeuty i logopedy, wskaże na praktyczne możliwości diagnostyczne i terapeutyczne. Zaprezentuje także funkcjonalne rozwiązania do zastosowania w szkole i w domu.

12.45-13.15: Czytanie i rozumienie po uszkodzeniu mózgu. Od teorii po działania praktyczne

Prowadzenie: dr Paulina Wójcik-Topór

dr Paulina Wójcik-Topór – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, asystent na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego, logopeda, neurologopeda. Od 2014 roku pracuje jako neurologopeda w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. Współpracuje z Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej „Votum” w Krakowie, prowadzi terapie komunikacji – głównie osób dorosłych po różnych incydentach neurologicznych. Współautorka pomocy logopedycznych dla osób dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu dydaktyki i procedur postępowania logopedycznego w afazji oraz programowania terapii mowy i języka osób dorosłych. 

Informacje o prelekcji

W tej części konferencji zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące patomechanizmu i etiologii zaburzeń czytania i pisania u osób po uszkodzeniu mózgu. Autorka omówi klasyczne trudności u osób z afazją lub po uszkodzeniu prawej półkuli mózgu. Na koniec zaprezentuje propozycje praktycznych działań terapeutycznych na podstawie przykładów pochodzących z autorskich publikacji prelegentki.

13.15-13.30: Dyskusja
13.30-14.30: Przerwa obiadowa
14.30-15.15: Jak wykorzystać myślenie wizualne podczas nauki czytania ze zrozumieniem. Pomysły i inspiracje

Prowadzenie: mgr Sylwia Oszczyk

mgr Sylwia Oszczyk – polonistka z 25-letnim stażem. Nauczycielka dyplomowana, absolwentka studiów podyplomowych z historii, oligofrenopedagogiki, diagnozy i terapii pedagogicznej. Pasjonatka myślenia wizualnego i jego wykorzystania na lekcjach j. polskiego. Znana blogerka (Polski jak malowany), propagatorka nowoczesnego nauczania z wykorzystaniem sketchnotingu, myślenia za pomocą obrazów i skojarzeń. Autorka nowatorskich graficznych kart pracy do języka polskiego.

Informacje o prelekcji

Wykład adresowany do nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych, szczególnie klas 4-8. Problematyka wystąpienia koncentruje się na następujących zagadnieniach: 1) Czym jest myślenie wizualne? 2) Jak wprowadzać jego elementy na lekcjach j. polskiego? 3) Czytanie ze zrozumieniem – okiem nauczyciela praktyka 4) Jak wykorzystać graficzne karty pracy oparte na myśleniu wizualnym podczas czytania ze zrozumieniem – garść pomysłów.

15.15-15.45: Praktycznie o kształceniu czytania ze zrozumieniem na II etapie edukacyjnym

Prowadzenie: mgr Grażyna Małgorzata Nowak

mgr Grażyna Małgorzata Nowak – polonistka z pasją, doświadczony egzaminator OKE, nauczyciel dyplomowany z ponad dwudziestoletnim stażem, autorka serii „Czytanie ze zrozumieniem” dla klas 4-8 szkoły podstawowej.

Informacje o prelekcji

W tej części nauczyciele języka polskiego, terapeuci i rodzice uczniów klas 4-8 będą mogli wzbogacić swój warsztat pracy o praktyczne wskazówki, jak ćwiczyć z uczniami i doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem. Autorka serii „Czytanie ze zrozumieniem. 17” dla klas 4-8 pokaże wymagania podstawy programowej języka polskiego w zakresie cichego czytania i rozumienia tekstu na przykładach różnych typów ćwiczeń.

15.45-16.00: Dyskusja
16.00: Zakończenie konferencji
Miejsce:
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego
Kraków, al. 29 Listopada 46

Dojazd komunikacją miejską: przystanek „UR al. 29 Listopada 01”, autobusy: 105, 139, 169, 257, 277, 280, 405, 503.

Koszt udziału w konferencji: 280 zł

 Koszt obejmuje:
– udział w prelekcjach,
– obiad i poczęstunek,
– materiały konferencyjne,
– certyfikat uczestnictwa.

Informacje dodatkowe:

Uczestnictwo w konferencji jest odpłatne.

Dane do przelewu zostaną wysłane na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym na konferencję.

O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Uczestnicy obecni na konferencji otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

W czasie imprezy przewidziana jest przerwa kawowa i obiadowa.

Podczas konferencji będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR.

Płatność możliwa gotówką i kartą.

Więcej informacji: warsztaty@wir-wydawnictwo.com lub pod nr tel. 12 655 11 01

Regulamin konferencji

Organizatorem konferencji jest:

Wydawnictwo WiR