AktualnościKonferencjeWebinary i szkolenia

Konferencja „Uczę dziecko z dysleksją – skuteczne metody pracy dydaktycznej i wychowawczej” – 12.04.2019, Kraków

Zapraszamy do udziału w konferencji „Uczę dziecko z dysleksją – skuteczne metody pracy dydaktycznej i wychowawczej”, która odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. w Krakowie. Konferencja skierowana jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów i rodziców.

Konferencja szkoleniowa dotyczy formalnych, diagnostycznych, terapeutycznych i psychologicznych aspektów dysleksji w szkole. Prelegenci podzielą się ze słuchaczami aktualną wiedzą, doświadczeniami i praktycznymi wskazówkami. Będziemy oswajać temat tego zaburzenia i szukać rozwiązań na poprawę funkcjonowania dzieci z dysleksją w szkole.


„Uczę dziecko z dysleksją – skuteczne metody pracy dydaktycznej i wychowawczej”
12 kwietnia 2019 r. (piątek)
Centrum Kongresowe, Kraków, al. 29 Listopada 46

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone. Brak wolnych miejsc.


Program konferencji:
Pobierz program konferencji w PDF

8.00 – 9.00: Rejestracja uczestników

9.00 – 9.45 Neurobiologiczna wiedza o przyczynach dysleksji a praktyka diagnostyczna i terapeutyczna
Prowadzenie: dr hab. prof. UP Marta Korendo
dr hab. prof. UP Marta Korendo – jest filologiem polskim i logopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi terapię dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, upośledzonych i zagrożonych dysleksją. Bada także rozwój systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. W szczególny sposób interesuje się rozwojem systemu językowego osób niesłyszących oraz wpływem języka migowego na język werbalny. Ostatnio rozpoczęte badania dotyczą specyfiki rozwoju języka dzieci z zespołem Aspergera i mają na celu stworzenie nowych kryteriów diagnozowania tego zaburzenia.
Informacje o prelekcji
Termin „dysleksja” jest szeroko znany i stosowany. Sprawia to wrażenie, że wiedza o dysleksji jest dogłębna i aktualna. Tymczasem istniejące sposoby diagnozy i terapii zaburzeń dyslektycznych, a także istniejące i stosowane rozwiązania prawne opierają się często na wiedzy z lat 70-tych i pomimo szybkiego rozwoju wiedzy neurobiologicznej nie zmieniają się od dekad. Skazuje to wiele dzieci na pogłębianie dysfunkcji, niepowodzenia edukacyjne, a w konsekwencji także na życiowe. Jeśli środowisko praktyków nie zacznie właściwie rozumieć problemu i starać się o zmianę koncepcji terapii, problem dysleksji, związany także ze zmianami cywilizacyjnymi, będzie się nasilał. W trakcie referatu poruszone zostaną tematy związane z dysleksją rozumianą szeroko, nie tylko jako problemy z czytaniem i pisaniem. Podkreślone zostanie znaczenie diagnozowania przyczyn, a nie głównie objawów oraz systemowej terapii wykluczającej powody trudności, z jakimi mierzą się dzieci/osoby z dysleksją.
9.45 – 10.15  Wczesna interwencja w sytuacji zagrożenia dysleksją – techniki terapii
Prowadzenie: mgr Agnieszka Bala
mgr Agnieszka Bala – logopeda, specjalista surdologopedii, pedagog specjalny, terapeuta zaburzeń rozwojowych, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® Jagody Cieszyńskiej. Agnieszka Bala przez 19 lat zajmowała się dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadziła zajęcia z grupą dzieci w wieku przedszkolnym, uczyła w klasie zerowej oraz w klasach I-III.
Prowadzi gabinet logopedyczny PROMYK. Zajmuje się terapią dzieci z wadą słuchu, autyzmem, alalią, afazją dziecięcą, afazją u dzieci, z porażeniem mózgowym, oraz dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Prowadzi terapię neurobiologiczną wykorzystując min. Symultaniczno – Sekwencyjną Naukę Czytania®, Manualne Torowanie Głosek®, Gesty Artykulacyjne. Prowadzi konsultacje i szkolenia dla terapeutów, nauczycieli i rodziców.
Informacje o prelekcji
Im wcześniej problemy dyslektyczne zostaną wykryte i zdiagnozowane, tym łatwiej jest im przeciwdziałać. Zagrożenie dysleksją powinno być diagnozowane już w wieku przedszkolnym, dlatego tak ważną rolę odgrywa nauczyciel wychowania przedszkolnego. To on powinien przyglądać się bacznie swoim podopiecznym, analizować przebieg ich rozwoju, kierować na specjalistyczne badania. „Zagrożenie dysleksją nie jest jedynie mitem i jak się okazało, dotyczy nie tylko niewielkiej grupy dzieci obciążonej czynnikami dziedzicznymi, ale całej populacji współczesnych dzieci uczących się języka mówionego według innych, nowych, ale nieskutecznych strategii” (Cieszyńska J., 2016).
W czasie wykładu zostaną przedstawione techniki terapeutyczne wczesnej interwencji w sytuacji zagrożenia dysleksją. Zostaną przedstawione ćwiczenia charakterystyczne dla prezentowanych technik, w taki sposób, by słuchacz w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, mógł stworzyć program terapii. W trakcie wykładu zostaną nakreślone cele i zadania pracy z dzieckiem zagrożonym dysleksją.
10.15 – 10.45 Przerwa kawowa
10.45 – 11.30  Techniki terapii dzieci z dysleksją w wieku szkolnym
Prowadzenie: dr Katarzyna Sedivy-Mączka
dr Katarzyna Sedivy-Mączka – Neurologopeda, surdopedagog, certyfikowany terapeuta m.in. Metody Krakowskiej oraz Manualnego Torowania Głosek. Od 2003 roku pracuje z dziećmi z zaburzeniami słuchu, z autyzmem, zespołem Aspergera i z zaburzeniami komunikacji językowej oraz dysleksją.
Informacje o prelekcji
Problemy osób z dysleksją od wielu lat stanowią wyzwanie dla nauczycieli i terapeutów. Dotychczasowe doświadczenia pracy z dziećmi z dysleksją oraz współczesne doniesienia naukowe wskazują, że należy zweryfikować skuteczność niektórych działań oraz opracować nowe, bardziej adekwatne do przyczyn zaburzenia strategie postępowania. Dysleksja przejawia się w każdym aspekcie funkcjonowania, a u dzieci starszych, na poziomie szkoły podstawowej, gdzie zaburzenia są już głębokie, terapia nie pozwoli na zlikwidowanie problemu, ale powinna przynieść jego złagodzenie. Metodyka powinna odnosić się do próby nauczenia równoległych, łatwiejszych sposobów przetwarzania informacji przez usprawnienie funkcji poznawczych oraz językowych. Ćwiczenia muszą być zróżnicowane pod względem treści, zwiększać koncentrację i uczyć myślenia oraz  radzenia sobie z indywidualnymi trudnościami, bo nie u każdej osoby ten sam zestaw ćwiczeń przyniesie korzyści.
11.30 – 12.00  Uczeń z dysleksją na lekcji języka obcego
Prowadzenie: mgr Jowita Wilk
mgr Jowita Wilk – jest anglistą i logopedą, pracuje zarówno jako lektor, jak i terapeuta. Od wielu lat zajmuje się nauczaniem języka angielskiego dzieci z dysleksją. Prowadzi badania dotyczące wykorzystania terapii neurobiologicznej do nauki języka angielskiego dzieci z problemami w uczeniu się języków obcych.
Informacje o prelekcji
Praca z dzieckiem z dysleksją jest szczególnie trudnym wyzwaniem dla nauczycieli uczących języków obcych. W ramach wystąpienia omówiony zostanie profil ucznia z dysleksją z perspektywy uczenia się języków obcych. Zostaną przedstawione propozycje ćwiczeń ułatwiające przyswojenie obowiązującego materiału szkolnego, prezentujące dziecku w sposób prosty i przejrzysty podstawowe reguły języka, jednocześnie wzmacniające funkcje poznawcze: spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, pamięć oraz myślenie przez analogię.
12.00 – 13.00 Przerwa obiadowa
13.00 – 13.45 Współwystępowanie dysleksji rozwojowej z ADHD, ODD, CD i ASD – praktyczne wskazania do pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole
Prowadzenie: dr Wanda Baranowska
dr Wanda Baranowska – dr nauk humanistycznych, pedagog, adiunkt Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator merytoryczny kilku projektów badawczych i szkoleniowych, realizowanych we współpracy zagranicznej, poświęconych rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych różnych grup uczniów. Specjalizuje się naukowo i praktycznie w zagadnieniach związanych z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, w szczególności związanymi z zaburzeniami rozwoju, takimi jak ADD/ADHD, Zespół Aspergera, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, czy zaburzenia zachowania. Autorka i redaktorka książek „Nauczyciel a uczeń z ADHD”, „ADHD – polemiki i badania”, „ADHD – prawie normalne życie” oraz wielu artykułów naukowych w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. W doświadczeniu zawodowym posiada także 20 letni staż pracy nauczycielskiej w klasach I-III, ponad 15 letni staż działalności szkoleniowej, w której wspiera rozwój kompetencji dydaktycznych, socjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz ponad 10 letni staż doradcy rodzin dzieci i adolescentów z zaburzeniami rozwojowymi.
Informacje o prelekcji
Dysleksja rozwojowa jest zjawiskiem występującym na poziomach biologicznym, poznawczym i behawioralnym, na którym dostrzegamy zakłócenia komunikacji, istotnie kształtującej uogólnione funkcjonowanie emocjonalno-społeczne oraz sprawność działania. Zakłócone lub zaburzone funkcjonowanie ucznia na poziomie behawioralnym towarzyszy również ADHD, zaburzeniom opozycyjno- buntowniczym (ODD), zaburzeniom zachowania(CD) oraz zaburzeniom w spektrum autyzmu (ASD). Zdarza się, że dysleksja rozwojowa z nimi współwystępuje, czasem zawodzi system formalnego diagnozowania problemów ucznia, w rezultacie czego dysleksja „chowa się” pod maską innych jednostek klinicznych, znacząco komplikując osiąganie założonych rezultatów pracy dydaktycznej i wychowawczej, także działań terapeutycznych. Taka sytuacja osłabia szansę na sukcesy edukacyjne ucznia, co więcej obniża nauczycielską motywację do pracy.
W odpowiedzi na powyższą sytuację, w czasie wystąpienia omówiony zostanie wątek:
1) metod rozpoznawania w warunkach szkolnych współwystępowania zaburzeń (uczestnicy otrzymają arkusz przesiewowy do takiej diagnozy);
2) planowania i realizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej wobec uczniów z dysleksją rozwojową i współwystępującym zaburzeniem (IPET-y);
3) metod oceny osiągnięć szkolnych ucznia w powyższej sytuacji.
13.45 – 14.30 Dostosowanie wymogów edukacyjnych do potrzeb dzieci z dysleksją – przepisy prawa oświatowego a praktyka pedagogiczna
Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
Informacje o prelekcji
Wystąpienie będzie dotyczyło uwarunkowań prawnych dostosowywania wymogów edukacyjnych i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z ryzyka dysleksji i z dysleksją. Omówione zostaną kluczowe sposoby pracy z dziećmi z trudnościami w nauce czytania i pisania, możliwości w zakresie form i metod pracy w oparciu o przykłady dobrych praktyk, jak i zaniedbań ze strony szkoły.
14.30 – 15.30: PANEL DYSKUSYJNY

Miejsce:
Centrum Kongresowe, Kraków, al. 29 Listopada 46

Zobacz mapkę

Dojazd komunikacją miejską: przystanek „UR Aleja 29 Listopada”, autobusy: 105, 129, 139, 159, 169, 405, 429, 469, 503.

Koszt udziału w konferencji: 150 zł
Koszt obejmuje:
  • udział w prelekcjach,
  • obiad i poczęstunek,
  • materiały dotyczące konferencji,
  • certyfikat uczestnictwa.
Zapisy:

Zapisy zostały zakończone. Brak wolnych miejsc.


Informacje dodatkowe:
  • Uczestnictwo w konferencji jest odpłatne.
  • O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
  • Uczestnicy obecni na konferencji otrzymają certyfikaty uczestnictwa.
  • W czasie imprezy przewidziana jest przerwa kawowa i obiadowa.
  • Podczas konferencji będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą i zakupić wybrane pozycje z 20% rabatem. Płatność możliwa gotówką i kartą.
  • Regulamin konferencji
Organizatorem konferencji jest:

Wydawnictwo WiR

Patronat:

Małopolski Oddział Polskiego Związku Logopedów