Aktualności

Regulamin konkursu na jesienną zagadkę

§ 1 Określenie Organizatora 

 1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz, ul. nad Potokiem 10, 30-830 Kraków, identyfikującą się numerem REGON: 351270816 NIP: 679-212-28-21 (dalej „Organizator”). 
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz. U. z 16 r. poz. 471 ze zm.). 

§ 2 Określenie Fundatora nagrody 

 1. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz, ul. nad Potokiem 10, 30-830 Kraków, identyfikującą się numerem REGON: 351270816 NIP: 679-212-28-21 (dalej Fundator”). 

§ 3 Termin i miejsce Konkursu 

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Konkurs na jesienną zagadkę” i jest zwany dalej: „Konkursem”. 
 2. Konkurs trwa od 24.09.2021 do 03.10.2021 do godziny 23:59 czasu polskiego. 
 3. Konkurs prowadzony jest na fanpage’u Wydawnictwo WiR 

(https://www.facebook.com/wydawnictwowir/)

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany lub administrowany we współpracy z Facebookiem. 

§ 4 Nagroda 

 1. W konkursie zostanie nagrodzona 1 osoba.
 2. Nagrodą jest zestaw Proste zagadki dla dzieci o wartości 65 zł.

§ 5 Przebieg Konkursu 

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która:

a. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b. posiada aktywny profil na Facebooku, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook (dalej: „Profil”), założony i prowadzony zgodnie z regulaminem opublikowanym przez Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Facebooka, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione,

c. zapoznała się z niniejszym regulaminem.

     2. Uczestnicy Konkursu zgłaszają się do konkursu poprzez komentarz        dodany pod postem konkursowym z odpowiedzią na zadanie konkursowe “Napisz rymowaną zagadkę o tematyce jesiennej i wygraj „Proste zagadki dla dzieci””. Każdy uczestnik może dodać tylko jedną odpowiedź. 

     3. Zgłoszenia w postaci komentarzy do postu konkursowego można umieszczać od momentu utworzenia posta konkursowego, do dnia 03.10.2021 (do godz. 23:59). Zgłoszenia opublikowane po tym terminie nie będą uwzględniane.

     4. Forma odpowiedzi jest dowolna, z uwzględnieniem odpowiedzi na zadanie konkursowe.

     5. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, ani treści naruszających ogólnie przyjęte normy obyczajowe, w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, nawołujących do przemocy lub nietolerancji, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne.

     6. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu.

     7. Spośród osób, biorących udział w konkursie, nagrodę otrzyma jedna osoba, wyłoniona przez Komisję Konkursową. W ocenie będą brane pod uwagę w szczególności:

a. zgodność z tematyką konkursu,

b. kreatywność,

c. oryginalność. 

     8. Zwycięzca zobowiązany jest do skontaktowania się z Organizatorem w wiadomości prywatnej na portalu Facebook w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu celem ustalenia sposobu odbioru nagrody.

     9. W sytuacji, gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia, Zwycięzca taki zobowiązany jest przynieść/przesłać do Organizatora oświadczenie obejmujące pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy Konkursu, będącego osobą niepełnoletnią na udział w Konkursie. 

§ 6 Dane osobowe 

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 
 2. Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane do potrzeb Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 
 3. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz . Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie oraz odebrania nagrody. 
 4. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska w celu poinformowania o wynikach Konkursu w komentarzu na fanpage’u Wydawnictwo WiR pod postem konkursowym. 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane dnia 4.10.2021r. w formie posta na fanpage’u wydawnictwa WiR. 
 3. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców w przeciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. Koszt wysyłki nagrody ponosi Organizator (wysyłka tylko na terenie Polski). 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę danych korespondencyjnych, także skutkujące brakiem możliwości przekazania nagrody Zwycięzcy. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania lub zakończenia Konkursu. 
 6. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem. 
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje należy nadesłać na adres e-mail Organizatora. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Komisję Konkursową w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.