Bez kategorii

Regulamin warsztatów/webinarów

Regulamin uczestnictwa w warsztatach/webinarach organizowanych przez Wydawnictwo WiR

 

 1. DEFINICJE
 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. REALIZACJA
 5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 7. DANE OSOBOWE
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. CENA – cena brutto Usługi umieszczona obok informacji o Usłudze.
1.2. DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
1.3. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży Usługi lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.5. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.6. PRODUKT – usługa szkolenia lub udziału w imprezie szkoleniowej, warsztacie, konferencji dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
1.8. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.wir-wydawnictwo.com za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży Usługi szkolenia lub udziału w imprezie szkoleniowej, warsztacie, konferencji.
1.9. SPRZEDAWCA: Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz, ul. Podedworze 20, 30-686 Kraków, NIP: 679-212-28-21, REGON: 351270816
Nr konta: 16 1500 1487 1214 8004 6800 0000
1.10. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
1.11. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Usługi w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.13. USTAWA KONSUMENCKA – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.);
1.14. USTAWA o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422);
1.15. USŁUGODAWCA – Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz, ul. Podedworze 20, 30-686 Kraków, NIP: 679-212-28-21, REGON: 351270816
1.16. WEBINAR – forma szkolenia internetowego organizowana przez Organizatora w terminie, czasie trwania oraz zakresie wskazanym przez Organizatora.
1.17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Usługi i określające istotne jej warunki.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
ul. Podedworze 20
30-686 Kraków
NIP: 679-212-28-21
REGON: 351270816
Nr konta: 16 1500 1487 1214 8004 6800 0000
tel. 12 658 66 85, e.mail: warsztaty@wir-wydawnictwo.com

2.5.  Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
2.5.1. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia usługi w Sklepie internetowym.
2.5.2. Newsletter
2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;
2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024×768 pikseli;
2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.10. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający
funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.
2.11 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach podane na stronie internetowej Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.3.2. Cena Usługi uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
3.3. Cena Usługi uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
3.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Usługi za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego (Wydawnictwa WiR), dokonać wyboru Usługi i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
3.5. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres email, oraz status.
3.6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Wyślij zgłoszenie”
3.7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

 1. REALIZACJA

4.1. Warsztaty odbywają się w siedzibie Wydawnictwa WiR: Kraków, ul. Podedworze 20 lub w pozostałych przypadkach w miejscu wskazanym przez Organizatora (Sprzedawcę). Webinary odbywają się za pomocą sieci internetowej.
4.2. Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach lub webinarze przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy.
4.3. Organizator (Sprzedawca) zapewnia uczestnikom:
• imienne zaświadczenie o udziale w warsztatach/webinarze, o ile wynika to z informacji o warsztatach/webinarze dostępnej na stronie www wydarzenia,
• materiały szkoleniowe, o ile wynika to z informacji o warsztatach/webinarze dostępnej na stronie www wydarzenia,
• tygodniowy dostęp do nagrania webinaru (chyba, że Organizator postanowi inaczej, co zawiera się w informacji o warsztatach/webinarze dostępnej na stronie www wydarzenia).
4.4. Organizator (Sprzedawca) nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania.
4.5. Liczba uczestników warsztatów/webinaru jest ograniczona. O przyjęciu na listę uczestników danego kursu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie.
4.6. Wysokość opłaty za udział w warsztatach/webinarze podawana jest na stronie internetowej wydarzenia.
4.6.1. Wpłaty należy dokonać w podanym terminie na numer konta podany w e-mailu potwierdzającym przyjęcie na listę uczestników warsztatów/webinaru.
4.6.2. W tytule przelewu należy podać dopisek „szkolenie/webinar” wraz z datą.
4.6.3. Na życzenie uczestnika Organizator (Sprzedawca) wystawia fakturę VAT.
4.7. Ewentualną rezygnację z udziału w warsztatach/webinarze należy zgłosić telefonicznie pod nr 12 655 11 01 najpóźniej na 3 dni (72h) przed szkoleniem, wówczas wpłata zostanie zwrócona w całości w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia rezygnacji. W przypadku rezygnacji na mniej niż 3 dni przed szkoleniem/webinarem (lub niepojawienia się na zajęciach stacjonarnych), opłata nie podlega zwrotowi.
4.8. Organizator (Sprzedawca) zastrzega sobie prawo do zmiany terminu warsztatów/webinaru lub wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach.
4.9. W przypadku odwołania warsztatów/webinaru, Organizator (sprzedawca) zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.
4.10. W trakcie zajęć stacjonarnych wykonywane będą zdjęcia oraz filmy w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Wydawnictwa WiR. Uczestnictwo w szkoleniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użyczenie wizerunku.
4.11. Webinar odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej ClickMeeting.
4.12. Udział w webinarze wymaga od uczestnika skorzystania z urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu, łącza o przepustowości umożliwiającej przeprowadzenie webinaru oraz adresu poczty elektronicznej.
4.13. Uczestnik webinaru jest zobowiązany spełnić wymagania techniczne we własnym zakresie.
4.14. W zaproszeniu do webinaru przesłanym w wiadomości e-mail (na kilka godzin przed wydarzeniem) Organizator udostępnia link do wejścia na platformę internetową, na której o określonej godzinie, w określonym dniu odbywa się webinar.
4.15. Materiały uzyskane przez Uczestnika w trakcie webinaru (lub otrzymanych po webinarze) mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie na użytek własny w celach dydaktycznych lub naukowych. Uczestnik nie może rejestrować ani powielać materiałów pozyskanych w trakcie webinaru (lub otrzymanych po webinarze) bez uprzedniej zgody Organizatora.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: warsztaty@wir-sklep.pl lub pocztą: Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz, ul. Podedworze 20, 30-686 Kraków.
5.2. Termin 14-dniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia jej zawarcia.
5.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
5.4. Sprzedawca dokona zwrotu wpłaty na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób w terminie do 7 dni.
5.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
(1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Usługi z Umową sprzedaży
6.1.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Usługi z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Wydawnictwo WiR ul. Podedworze 20, 30-686 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres warsztaty@wir-wydawnictwo.com
6.1.2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
6.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej
6.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres Wydawnictwo WiR ul. Podedworze 20, 30-686 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres warsztaty@wir-wydawnictwo.com
6.2.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 1 miesiąca licząc od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi elektronicznej.
6.2.3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
6.2.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
6.2.5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 1. DANE OSOBOWE

7.1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub kontaktując się mailowo lub telefonicznie ze Sprzedającym przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe. W przypadku złożenia Zamówienia podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży.
7.2.Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) (do czasu rezygnacji z newslettera).
7.3.Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki newslettera .Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.
7.4.Sprzedający informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7.5.Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.6.Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail w treści emaila, czy też innych danych osobowych Użytkownika, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
7.7.Sprzedający przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

 1. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

8.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
8.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
8.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: www.wir-wydawnictwo.com oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
8.4.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 9.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.
9.5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.
8.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018.