Spotkania z EdukacjąWebinary i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i logopedów „III Spotkania z Edukacją w Zakopanem” – 12.05.2018

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 12 maja 2018 r. w ramach „III Spotkań z Edukacją w Zakopanem”.

III Spotkania z Edukacją w Zakopanem

12 maja 2018 r. (sobota)

Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bronisława Czecha
ul. Skibówki 2d, 34-500 Zakopane

Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 50 zł (bez względu na liczbę wybranych szkoleń)

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone. Dziękujemy za zgłoszenia.

Program imprezy:

Pobierz program szkoleń w PDF

9.00 – 9.45 Rejestracja uczestników
9.45 – 10.00 Otwarcie

Szkolenia odbywają się w dwóch blokach godzinowych (każde szkolenie trwa 2h).

W każdym bloku można zapisać się na maksymalnie jeden temat szkoleń.

BLOK I – godz. 10:00 – 12:00
1. Nie współdziała, nie mówi – o początkach terapii dziecka z autyzmem
Informacje o szkoleniu
Warsztat praktyczny skierowany do terapeutów, logopedów, nauczycieli, pedagogów, rodziców. Jego celem jest omówienie wczesnego etapu terapii dziecka z autyzmem, które nie patrzy, nie słucha, nie mówi i nie współdziała. W trakcie szkolenia omówiona zostanie terapia funkcji wzrokowych (m.in. ćwiczenia wymuszania kontaktu wzrokowego, rozszerzania pola widzenia, kontrolowanie wzrokiem wykonywanych czynności), terapia funkcji słuchowych oraz techniki budowania systemu językowego w umyśle dziecka z zaburzonym rozwojem.

Prowadzenie: dr Marzena Błasiak-Tytuła
dr Marzena Błasiak-Tytuła – Adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, językoznawca, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji terapeutycznej, wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, dysleksją oraz z zespołami genetycznymi). W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii dzieci dwujęzycznych z zaburzonym rozwojem. Badania prowadzi w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce.

2. Nauka czytania metodą sylabową poprzez znaczenia
Informacje o szkoleniu
Dziecko, które wcześnie nabędzie umiejętność nauki czytania, posiada bogaty zasób słów, koncentruje się na różnych zadaniach edukacyjnych, szybko uczy się reguł, także społecznych. Umiejętność ta jest też znaczącym czynnikiem rozwoju własnej osobowości. Rozwija pozytywne myślenie na swój temat, uczy radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Proponowana metoda naśladuje naturalny przebieg kształtowania się systemu języka dziecka. Przygotowuje do aktywnego czytania ze zrozumieniem czytanego tekstu. Nauka czytania przebiega w taki sposób, by dziecko dążyło do rozumienia znaczeń, nie jedynie do rozpoznawania graficznych wzorów liter. Uczestnicy warsztatu będą mogli zapoznać się ze skutecznymi rozwiązaniami edukacyjnymi nauki czytania sylabami, poszerzyć swój warsztat o nowe pomysły zabaw i ćwiczeń z sylabami.
Program szkolenia obejmuje:
1. Rozwojowy model nauki czytania,
2. Relacje między sylabami a sytuacjami,
3. Nauka czytania sylab – zabawy i ćwiczenia.

Prowadzenie: mgr Agnieszka Bala
mgr Agnieszka Bala – Logopeda, specjalista surdologopedii, pedagog specjalny, terapeuta zaburzeń rozwojowych, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej  Nauki Czytania® Jagody Cieszyńskiej.  Agnieszka Bala przez 19 lat zajmowała się dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadziła zajęcia z grupą dzieci w wieku przedszkolnym, uczyła w klasie zerowej oraz w klasach I-III.
Prowadzi gabinet logopedyczny PROMYK. Zajmuje się terapią dzieci z wadą słuchu, autyzmem, alalią, afazją dziecięcą, afazją u dzieci, z porażeniem mózgowym, oraz dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Prowadzi terapię neurobiologiczną wykorzystując min. Symultaniczno – Sekwencyjną Naukę Czytania®, Manualne Torowanie Głosek®, Gesty  Artykulacyjne. Prowadzi konsultacje i szkolenia dla terapeutów, nauczycieli i rodziców.

3. Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia
Informacje o szkoleniu
Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia
Plan szkolenia:
1. Opóźniony rozwój mowy – definicja, charakterystyka zjawiska, diagnoza, diagnoza różnicowa.
2. Opóźniony rozwój mowy a rozwojowa afazja dziecięca i SLI.
3. Terapia dziecka z ORM.
4. Metoda videomodelowania w ORM.
Prowadzenie: dr Anna Żywot
dr Anna Żywot – dr nauk humanistycznych, logopeda, oligofrenopedagog. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci z głębokimi zaburzeniami mowy i języka. Jest autorką i współautorką pomocy logopedycznych z serii „Powtarzam. Rozumiem. Nazywam” oraz artykułów w czasopismach naukowych. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą szczególne specyfiki funkcjonowania językowego dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji oraz z SLI.
4. Praca z dzieckiem z zaburzeniami funkcji lewej półkuli mózgu. Aspekt terapeutyczny i aspekt środowiska domowego
Informacje o szkoleniu
Warsztat powstał w oparciu o doświadczenia osobiste i terapeutyczne. Prezentuje przypadek dziecka z zaburzeniem funkcji lewej półkuli mózgu, (alalia wg J. Cieszyńska, 2013) od momentu diagnozy po systemową terapię. W oparciu o materiały filmowe uczestnicy będą mieli możliwość zobaczyć, jak powinna wyglądać praca z dzieckiem na terenie domu oraz jak nieprawidłowe wzorce komunikacyjne i emocjonalne skutecznie niwelować, aby nie miały istotnego wpływu na kształt przyszłego życia. Na podstawie zaprezentowanych pomocy dydaktycznych uczestnicy będą mogli zapoznać się z kolejnością oddziaływań terapeutycznych.

Prowadzenie: mgr Iwona Kowalcze-Filar
mgr Iwona Kowalcze-Filar – logopeda, pedagog, certyfikowany terapeuta Manualnego Torowania Głosek. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, zespołem Downa oraz dzieci zagrożonych dysleksją. W swojej pracy wykorzystuje między innymi Symultaniczno – Sekwencyjną Naukę Czytania®, Manualne Torowanie Głosek® oraz Gesty Artykulacyjne.

 Godz. 12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa

BLOK II – godz. 12:30 – 14:30
5. Dysleksja – stymulacja, terapia, edukacja
Informacje o szkoleniu
Dysleksja to nie tylko zaburzenie objawiające się w nauce czytania i pisania, to zaburzenie, które stwarza problemy życiowe. O dysleksji pisano już wiele. Wciąż jednak za mało, poświęca się uwagi dzieciom w młodszym wieku, u których można zaobserwować trudności rozwojowe.  Im wcześniej problemy dyslektyczne zostaną wykryte i zdiagnozowane, tym łatwiej jest im przeciwdziałać. Zagrożenie dysleksją powinno być diagnozowane już w wieku przedszkolnym, dlatego tak ważną rolę odgrywa nauczyciel wychowania przedszkolnego. To on powinien przyglądać się bacznie swoim podopiecznym, analizować przebieg ich rozwoju, kierować na specjalistyczne badania. W czasie warsztatu omówione zostaną  zaburzenia rozwoju dziecka charakterystyczne dla zagrożenia dysleksją. Zostaną też szczegółowo scharakteryzowane ćwiczenia stymulujące rozwój dziecka, w taki sposób, by uczestnik mógł stworzyć program terapii dla dziecka zagrożonego dysleksją. Uczestnicy, w trakcie warsztatu, zapoznają się z celami, zadaniami pracy z dzieckiem zagrożonym dysleksją. Będą mogli także: dokonać oceny umiejętności rozwojowych dziecka, oddziaływać na wszystkie sfery poznawcze, kreatywnie dostosować ćwiczenia do każdego dziecka.

 1. Pojęcie dysleksji,
 2. Stymulacja dzieci zagrożonych dysleksją,
 3. Terapia dzieci dyslektycznych w wieku szkolnym,
 4. Dysleksja problem życiowy.
Prowadzenie: mgr Agnieszka Bala
mgr Agnieszka Bala – Logopeda, specjalista surdologopedii, pedagog specjalny, terapeuta zaburzeń rozwojowych, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej  Nauki Czytania® Jagody Cieszyńskiej.  Agnieszka Bala przez 19 lat zajmowała się dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadziła zajęcia z grupą dzieci w wieku przedszkolnym, uczyła w klasie zerowej oraz w klasach I-III.
Prowadzi gabinet logopedyczny PROMYK. Zajmuje się terapią dzieci z wadą słuchu, autyzmem, alalią, afazją dziecięcą, afazją u dzieci, z porażeniem mózgowym, oraz dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Prowadzi terapię neurobiologiczną wykorzystując min. Symultaniczno – Sekwencyjną Naukę Czytania®, Manualne Torowanie Głosek®, Gesty  Artykulacyjne. Prowadzi konsultacje i szkolenia dla terapeutów, nauczycieli i rodziców.

6. Jak pomóc dziecku z zespołem Aspergera?
Informacje o szkoleniu
Warsztat praktyczny skierowany do terapeutów, logopedów, nauczycieli, pedagogów, rodziców.Jego celem jest omówienie terapii w zakresie umiejętności budowania dialogu, nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych u dzieci z zespołem Aspergera (do 7 roku życia). Podane zostaną również sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi, z różnymi formami manipulacji.

Prowadzenie: dr Marzena Błasiak-Tytuła
dr Marzena Błasiak-Tytuła – Adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, językoznawca, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji terapeutycznej, wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, dysleksją oraz z zespołami genetycznymi). W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii dzieci dwujęzycznych z zaburzonym rozwojem. Badania prowadzi w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce.

7. Ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające rozwój języka i komunikację
Informacje o szkoleniu
Język pozwala tworzyć poprawne gramatycznie zdania i wypowiedzi. To cenne narzędzie będące wytworem kultury i warunkiem istnienia. Rozwój języka opiera się i wynika z właściwego ukształtowania się wszystkich funkcji poznawczych. Moja praktyka ukazuje, że zaburzenia każdej ze sfer życia dziecka wpływają negatywnie na rozwój języka, a zaburzenia języka są zagrożeniem dla rozwoju poznawczego dziecka. Oczywistym jest więc dbanie o prawidłowy rozwój języka od najmłodszych lat i wspieranie go przez stymulację poznawczą. Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość zobaczyć, jak w praktyce można rozwijać kompetencje językowe dziecka stosując odpowiednie ćwiczenia funkcji poznawczych. Jak programować pracę terapeutyczną, aby skutecznie wspierać dziecko w procesie nabywania języka.

Prowadzenie: mgr Iwona Kowalcze-Filar
mgr Iwona Kowalcze-Filar – logopeda, pedagog, certyfikowany terapeuta Manualnego Torowania Głosek. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, zespołem Downa oraz dzieci zagrożonych dysleksją. W swojej pracy wykorzystuje między innymi Symultaniczno – Sekwencyjną Naukę Czytania®, Manualne Torowanie Głosek® oraz Gesty Artykulacyjne.

 8. Niedokształcenie mowy o typie afazji (afazja dziecięca) – diagnoza i terapia
Informacje o szkoleniu
 • Plan szkolenia:
  1. Afazja dziecięca – problemy terminologiczne, definicje, podział.
  2. Afazja dziecięca a SLI.
  3. Afazja dziecięca a opóźniony rozwój mowy.
  4. Charakterystyczne zjawiska językowe.
  5. Współistniejące z afazją dziecięcą problemy neurorozwojowe.
  6. Terapia dziecka z niedokształceniem mowy w wieku przedszkolnym.
  7. Terapia dziecka z niedokształceniem mowy w wieku szkolnym.
Prowadzenie: dr Anna Żywot
Anna Żywot – dr nauk humanistycznych, logopeda, oligofrenopedagog. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci z głębokimi zaburzeniami mowy i języka. Jest autorką i współautorką pomocy logopedycznych z serii „Powtarzam. Rozumiem. Nazywam” oraz artykułów w czasopismach naukowych. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą szczególne specyfiki funkcjonowania językowego dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji oraz z SLI.

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone. Dziękujemy za zgłoszenia.

Informacje dodatkowe:

 • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne. Koszt udziału wynosi 50 zł bez względu na liczbę wybranych szkoleń.
  • Wpłaty można dokonać poprzez:
  • 1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
   Zapłać teraz
  • UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »
  • 2) przelew zwykły
   nr konta: 49 86190006 0030 0328 6768 0003
   Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
   ul. Nad Potokiem 10
   30-830 Kraków
 • O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Uczestnicy obecni na szkoleniach otrzymają zaświadczenia.
 • W czasie trwania imprezy będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą i zakupić wybrane pozycje.

Organizatorzy:

 • Wydawnictwo WiR
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bronisława Czecha w Zakopanem