Spotkania z EdukacjąWebinary i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i logopedów – „II Spotkania z Edukacją w Poznaniu” – 8.04.2017

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 8 kwietnia 2017 r. w ramach „II Spotkań z Edukacją w Poznaniu”.

II Spotkania z Edukacją w Poznaniu

8 kwietnia 2017 r. (sobota)

Zapisy zostały zakończone. Brak wolnych miejsc.

Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 1 przy Zespole Szkół nr 9 w Poznaniu
ul. Hezjoda 15, 60-101 Poznań
Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 50 zł (bez względu na liczbę wybranych szkoleń)

Program imprezy:

Pobierz program szkoleń w PDF

8.00 – 8.45 Rejestracja uczestników
8.45 – 8.55 Otwarcie

Szkolenia odbywają się w trzech blokach godzinowych (każde szkolenie trwa 2h). W każdym bloku można zapisać się na maksymalnie jeden temat szkoleń.

BLOK I – godz. 9.00 – 11.00
1. „Moje sylabki” – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
Informacje o szkoleniu
Warsztat opracowany na podstawie doświadczenia terapeutycznego prowadzącej, prezentuje uwarunkowania rozwoju językowego dziecka oraz zagrożenia dla normatywnego rozwoju w tym zakresie. Wczesna nauka czytania jest prezentowana jako element terapii lub stymulacji rozwoju dziecka. Uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi założeniami oraz praktycznym warsztatem wdrażania Symultaniczno–Sekwencyjnej nauki czytania. Przedstawiane są sposoby pracy indywidualnej, jak i w grupie. W oparciu o materiały filmowe i pracę z pomocami dydaktycznymi uczestnicy mają okazję prześledzić wprowadzanie czytania u dziecka od samogłosek do zdań.
Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
2. Pierwsze kroki w planowaniu terapii indywidualnej dziecka z autyzmem
Informacje o szkoleniu
Warsztaty to praktyczne wskazówki, w jaki sposób zaplanować pierwsze kroki w terapii dziecka z autyzmem. Od czego zacząć, jakie wyznaczyć pierwsze cele terapeutyczne, jakie przygotować pomoce, w jaki sposób dobierać odpowiednie ćwiczenia do aktualnego poziomu poznawczego dziecka, a także jak je modyfikować w miarę postępów w terapii.
– Stymulacja i terapia rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwoju – podstawy neurobiologiczne.
– Kompleksowe zaplanowanie terapii – podejście rozwojowe: ćwiczenia z zakresu rozumienia, wskazywania, ćwiczenia wzrokowe, słuchowe, stymulacja lewej półkuli mózgu, pamięci, myślenia, rozwoju zabawy, ćwiczenia przygotowujące do kształtowania systemu językowego.
Prowadzenie: mgr Marcelina Żółtowska
mgr Marcelina Żółtowska – lo­go­pe­da, te­ra­peu­ta, pe­da­gog spe­cjal­ny, prak­tyk. Pra­cu­je z dzieć­mi z róż­ny­mi ro­dza­ja­mi nie­peł­no­spraw­no­ści, w szcze­gól­no­ści z au­ty­zmem, Ze­spo­łem Asper­ge­ra, afa­zją, nie­peł­no­spraw­no­ścią in­te­lek­tu­al­ną, wa­da­mi ge­ne­tycz­ny­mi, nie­peł­no­spraw­no­ściami sprzę­żo­ny­mi. W Cen­trum „Od Gło­wy do Mo­wy” pro­wa­dzi dia­gno­zę i te­ra­pię dzie­ci do­ty­czą­cą róż­no­rod­nych za­bu­rzeń mo­wy i ko­mu­ni­ka­cji, a tak­że or­ga­ni­zu­je kon­sul­ta­cje dla ro­dzi­ców. Spe­cja­li­zu­je się w sty­mu­la­cji na­by­wa­nia umie­jęt­no­ści ko­mu­ni­ka­cji ję­zy­ko­wej u dzie­ci z za­bu­rze­nia­mi roz­wo­ju. Swo­ją pra­cę te­ra­peu­tycz­ną opie­ra na za­ło­że­niach me­to­dy neu­ro­bio­lo­gicz­nej Sz­ko­ły Kra­kow­skiej. Pro­wa­dzi wy­kła­dy i ćwi­cze­nia dla stu­den­tów, jest rów­nież au­to­rem szko­leń i warsz­ta­tów dla te­ra­peu­tów i na­uczy­cie­li. Obec­nie pra­cu­je nad pra­cą dok­tor­ską z za­kre­su te­ra­pii lo­go­pe­dycz­nej dzie­ci z au­ty­zmem.
3. Strategie radzenia sobie z wybuchami agresji impulsywnej u dziecka i ucznia
Informacje o szkoleniu
Warsztaty zaadresowane do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, terapeutów, dyrektorów placówek opiekuńczo- edukacyjnych na wszystkich poziomach opieki i kształcenia, szczególnie szkół integracyjnych i terapeutycznych. Przydatny także dla rodziców dzieci od 2-3 roku życia aż do okresu adolescencji, które przejawiają zachowania impulsywne o charakterze agresywnym. Treścią zajęć jest syntetyczne repetytorium wiedzy o typach i genezie zachowań agresywnych oraz mechanizmie powstawania wybuchów agresji impulsywnej w warunkach przedszkola i szkoły. Priorytetowym zadaniem warsztatów jest obiektywizacja zagrożeń związanych z wybuchem agresji oraz dopasowanie do występujących sytuacji strategii działania dorosłych (w tym zasady budowania sieci interwencyjnych w placówkach).
Prowadzenie: dr Wanda Baranowska
dr Wanda Baranowskadr Wanda Baranowska – dr nauk humanistycznych, pedagog, adiunkt Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator merytoryczny kilku projektów badawczych i szkoleniowych, realizowanych we współpracy zagranicznej, poświęconych rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych różnych grup uczniów. Specjalizuje się naukowo i praktycznie w zagadnieniach związanych z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, w szczególności związanymi z zaburzeniami rozwoju, takimi jak ADD/ADHD, Zespół Aspergera, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, czy zaburzenia zachowania. Autorka i redaktorka książek „Nauczyciel a uczeń z ADHD”, „ADHD – polemiki i badania”, „ADHD – prawie normalne życie” oraz wielu artykułów naukowych w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. W doświadczeniu zawodowym posiada także 20 letni staż pracy nauczycielskiej w klasach I-III, ponad 15 letni staż działalności szkoleniowej, w której wspiera rozwój kompetencji dydaktycznych, socjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz ponad 10 letni staż doradcy rodzin dzieci i adolescentów z zaburzeniami rozwojowymi.
4. Praca z dzieckiem dwujęzycznym w przedszkolu i szkole
Informacje o szkoleniu
Zajęcia skierowane są do nauczycieli, logopedów i terapeutów pracujących z dzieckiem dwujęzycznym. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak wspierać rozwój języka polskiego jako drugiego, przedstawiona wiedza pomoże w ocenie poziomu znajomości języka polskiego oraz w wyborze technik pracy z dziećmi, a także w nawiązaniu dobrych relacji z rodzinami, wychowującymi swoje dzieci w dwujęzyczności i dwukulturowości. Zajęcia omówią sytuację szkolną, językową, społeczną i emocjonalną dzieci z rodzin wielokulturowych.
Prowadzenie: dr Elżbieta Ławczys
dr Elżbieta Ławczys – specjalista z dziedziny dwujęzyczności, logopeda, językoznawca. Autorka pomocy edukacyjnych do wpierania rozwoju językowego i nauki czytania (współautorka serii pt. Moje Sylabki; Moje Układanki oraz Krzyżówek i Zdań Sylabowych, Kategoryzacji, Szeregów i sekwencji, Analizy i Syntezy Wzrokowej, Myślenia przyczynowo-skutkowego). Mama dzieci dwujęzycznych. Autorka bloga www.dwujezycznosc.blogspot.com

Godz. 11.00 – 11.30 – Przerwa kawowa
BLOK II – godz. 11:30 – 13:30
5. Zaburzenia rozwoju językowego i społecznego dzieci – rozpoznawanie, czynniki ryzyka, postępowanie terapeutyczne
Informacje o szkoleniu
Warsztat, opracowany na podstawie doświadczenia diagnostycznego i terapeutycznego prowadzącej obejmuje zagadnienia normatywnego rozwoju językowego i społecznego dzieci oraz często występujące w tym zakresie zaburzenia. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z zagrożeniami cywilizacyjnymi, z jakimi stykają się współczesne dzieci – nadmiernym i zbędnym kontaktem z cyfryzacją (telewizja, tablety, telefony komórkowe), błędami w zakresie rozwoju samodzielności i samoobsługi oraz potrzebami dzieci w zakresie rozwoju społecznego. W oparciu o przykłady indywidualnych przypadków uczestnicy zapoznają się ze sposobami rozwiązywania sytuacji trudnych w tym zakresie.

Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
6. Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki
Informacje o szkoleniu
Szkolenie skierowane do nauczycieli, rodziców, pedagogów, terapeutów, pracujących z dziećmi z zaburzeniami motoryki małej, grafomotoryki, opóźnieniem psychomotorycznym czy problemami w nauce pisania.
Plan szkolenia:
1. Budowa kończyny górnej.
2. Rozwój motoryki małej dziecka (0-5)
3. Rozwój motoryki małej a mowa.
4. Sposoby trzymania kredki i rodzaje chwytów.
5. Wybór dominującej ręki.
6. Nadwrażliwość dotykowa.
7. Zajęcia w grupie przedszkolnej.
8. Przykłady ćwiczeń.
9. Masaż kończyny górnej.
10. Pokaz filmów i zdjęć.
11. Prezentacja pomocy terapeutycznych.
Prowadzenie: mgr Bogna Mikołajczak
mgr Bogna Mikołajczak – fizjoterapeuta, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. W trakcie zdobywania międzynarodowego certyfikatu z zakresu Integracji Senosorycznej wg Ayres Sensory Integration (SI). Pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami: ruchowymi, intelektualnymi, sprzężonymi oraz z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła liczne kursy i szkolenia związane z rehabilitacją i terapią dzieci. W centrum „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, plastrowanie – Kinesiology Taping, zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej, Terapię Ręki, terapię pedagogiczną. Współpracuje z Wydawnictwem WiR oraz Fundacją „Nowa Nadzieja”.  Jest autorem warsztatów dla nauczycieli z zakresu usprawniania ruchowego dzieci.
7. Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania dla dzieci w wieku przedszkolnym
Informacje o szkoleniu
Czytanie i pisanie w przedszkolu to nie tylko ćwiczenia przy stoliku. To przede wszystkim znajomość neurobiologicznych podstaw tych procesów oraz umiejętne przygotowanie sfery percepcyjnej i ruchowej przedszkolaka. Warsztaty, na które zapraszam to sama praktyka i przykłady, jak wykorzystać rzeczy, które mamy „pod ręką” i przekształcić je w cenne pomoce dydaktyczne.
1. Neurobiologiczne wprowadzenie do zagadnień nauki czytania i pisania.
2. W jaki sposób przygotować dziecko, by z powodzeniem rozpoczęło naukę czytania?
3. Przykłady ćwiczeń stymulujące wszystkie funkcje poznawcze i motorykę małą dziecka.
4. Ćwiczenia, które możemy zaproponować w grupie przedszkolnej i na zajęciach indywidulanych.
5. Nauka poprzez zabawę – co zrobić, by dzisiejsza zabawa zaowocowała na przyszłość.
6. Praktyczne przygotowanie swojego warsztatu pracy.
Prowadzenie: mgr Marcelina Żółtowska
mgr Marcelina Żółtowska – lo­go­pe­da, te­ra­peu­ta, pe­da­gog spe­cjal­ny, prak­tyk. Pra­cu­je z dzieć­mi z róż­ny­mi ro­dza­ja­mi nie­peł­no­spraw­no­ści, w szcze­gól­no­ści z au­ty­zmem, Ze­spo­łem Asper­ge­ra, afa­zją, nie­peł­no­spraw­no­ścią in­te­lek­tu­al­ną, wa­da­mi ge­ne­tycz­ny­mi, nie­peł­no­spraw­no­ściami sprzę­żo­ny­mi. W Cen­trum „Od Gło­wy do Mo­wy” pro­wa­dzi dia­gno­zę i te­ra­pię dzie­ci do­ty­czą­cą róż­no­rod­nych za­bu­rzeń mo­wy i ko­mu­ni­ka­cji, a tak­że or­ga­ni­zu­je kon­sul­ta­cje dla ro­dzi­ców. Spe­cja­li­zu­je się w sty­mu­la­cji na­by­wa­nia umie­jęt­no­ści ko­mu­ni­ka­cji ję­zy­ko­wej u dzie­ci z za­bu­rze­nia­mi roz­wo­ju. Swo­ją pra­cę te­ra­peu­tycz­ną opie­ra na za­ło­że­niach me­to­dy neu­ro­bio­lo­gicz­nej Sz­ko­ły Kra­kow­skiej. Pro­wa­dzi wy­kła­dy i ćwi­cze­nia dla stu­den­tów, jest rów­nież au­to­rem szko­leń i warsz­ta­tów dla te­ra­peu­tów i na­uczy­cie­li. Obec­nie pra­cu­je nad pra­cą dok­tor­ską z za­kre­su te­ra­pii lo­go­pe­dycz­nej dzie­ci z au­ty­zmem.
8. Komunikacja z dzieckiem z zespołem Aspergera
Informacje o szkoleniu
Warsztat zaadresowany do nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej, rodziców, pedagogów i psychologów szkolnych oraz logopedów i innych terapeutów. Jego celem jest zrekonstruowanie podstaw wiedzy o komunikacji i barierach komunikacyjnych dzieci z ZA na użytek: 1) autotreningu formułowania komunikatów do uczniów z ZA, 2) przygotowania treningów komunikacji na rzecz uczniów. W czasie zajęć Uczestnicy zapoznają się z pułapkami szkolnych glosariuszy, „wchodzą” w świat znaczeń, nadawanych treściom komunikacji werbalnej i niewerbalnej przez dzieci z ZA. Przebieg zajęć opiera się na realnych przykładach.
Prowadzenie: dr Wanda Baranowska
dr Wanda Baranowska – dr nauk humanistycznych, pedagog, adiunkt Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator merytoryczny kilku projektów badawczych i szkoleniowych, realizowanych we współpracy zagranicznej, poświęconych rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych różnych grup uczniów. Specjalizuje się naukowo i praktycznie w zagadnieniach związanych z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, w szczególności związanymi z zaburzeniami rozwoju, takimi jak ADD/ADHD, Zespół Aspergera, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, czy zaburzenia zachowania. Autorka i redaktorka książek „Nauczyciel a uczeń z ADHD”, „ADHD – polemiki i badania”, „ADHD – prawie normalne życie” oraz wielu artykułów naukowych w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. W doświadczeniu zawodowym posiada także 20 letni staż pracy nauczycielskiej w klasach I-III, ponad 15 letni staż działalności szkoleniowej, w której wspiera rozwój kompetencji dydaktycznych, socjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz ponad 10 letni staż doradcy rodzin dzieci i adolescentów z zaburzeniami rozwojowymi.
Godz. 13.30 – 14.00 – Przerwa kawowa
BLOK III – godz. 14.00 – 16.00
9. Moje dziecko (uczeń, pacjent) nie mówi! Co to może być? – diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju językowego dziecka
Informacje o szkoleniu
Opóźniony rozwój mowy dziecka jest objawem wielu różnych jednostek diagnostycznych. W oparciu o doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne prowadzącej omówione zostaną przypadki dzieci z opóźnionym rozwojem mowy w przebiegu różnych jednostek diagnostycznych – alalii, afazji, autyzmu, Zespołu Aspergera i innych. Na potrzeby rozróżnienia diagnostycznego omówione zostaną cechy różnicujące te zaburzenia. Uczestnicy otrzymają wskazówki, jakie można przekazać rodzicom dziecka z opóźnionym rozwojem mowy oraz wskazania, jak pracować (z wykorzystaniem jakich pomocy) z dzieckiem z danym problemem.
Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
10. Komunikacja z rodzicami w sytuacji sporu i konfliktu
Informacje o szkoleniu
Warsztaty zaadresowane do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, terapeutów i dyrektorów placówek opiekuńczo- edukacyjnych na wszystkich poziomach opieki i kształcenia. Ich zadaniem jest zaprezentowanie możliwych do zastosowania stylów komunikacyjnych w sytuacji sporu i konfliktu z rodzicami. W czasie spotkania Uczestnicy śledzą – na tle ogólnego modelu  efektywnej komunikacji – wskaźniki intencji nadawcy, poznają zasady formułowania komunikatów odpowiadających. Ważną częścią warsztatów są „drogowskazy” do autodiagnozy własnych zasobów komunikacyjnych oraz umiejętności zarządzania stresem w sytuacji konfliktowej.
Prowadzenie: dr Wanda Baranowska
dr Wanda Baranowska – dr nauk humanistycznych, pedagog, adiunkt Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator merytoryczny kilku projektów badawczych i szkoleniowych, realizowanych we współpracy zagranicznej, poświęconych rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych różnych grup uczniów. Specjalizuje się naukowo i praktycznie w zagadnieniach związanych z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, w szczególności związanymi z zaburzeniami rozwoju, takimi jak ADD/ADHD, Zespół Aspergera, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, czy zaburzenia zachowania. Autorka i redaktorka książek „Nauczyciel a uczeń z ADHD”, „ADHD – polemiki i badania”, „ADHD – prawie normalne życie” oraz wielu artykułów naukowych w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. W doświadczeniu zawodowym posiada także 20 letni staż pracy nauczycielskiej w klasach I-III, ponad 15 letni staż działalności szkoleniowej, w której wspiera rozwój kompetencji dydaktycznych, socjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz ponad 10 letni staż doradcy rodzin dzieci i adolescentów z zaburzeniami rozwojowymi.
11.  Sylabki kreatywnie – nauka czytania poprzez zabawę
Informacje o szkoleniu
Szkolenie skierowane są do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedów i rodziców. Uczestnicy poznają praktyczne pomysły na naukę czytania sylabami (metodą symultaniczno-sekwencyjną) w oparciu o kreatywne, własnoręcznie przygotowane pomoce z łatwo dostępnych materiałów, a także na bazie już gotowych pomocy. Część teoretyczna: 1)kreatywne zaangażowanie w naukę czytania i tworzenie pomocy edukacyjnych; 2)Część praktyczna: dobieranie ćwiczeń sylabowych, sposoby konstruowania ćwiczeń sylabowych, własne pomoce a gotowe pomoce dydaktyczne.
Prowadzenie: dr Elżbieta Ławczys
dr Elżbieta Ławczys – specjalista z dziedziny dwujęzyczności, logopeda, językoznawca. Autorka pomocy edukacyjnych do wpierania rozwoju językowego i nauki czytania (współautorka serii pt. Moje Sylabki; Moje Układanki oraz Krzyżówek i Zdań Sylabowych, Kategoryzacji, Szeregów i sekwencji, Analizy i Syntezy Wzrokowej, Myślenia przyczynowo-skutkowego). Mama dzieci dwujęzycznych. Autorka bloga www.dwujezycznosc.blogspot.com

12. Muzyka i taniec – wspomaganie rozwoju ruchowego dziecka poprzez zabawę

*** Warsztaty ruchowe. Prosimy o przygotowanie wygodnego stroju i obuwia.

Informacje o szkoleniu
Szkolenie praktyczne skierowane do nauczycieli przedszkoli i szkół (a także studentów kierunków pedagogicznych), którzy chcą poszerzyć swój warsztat pracy o zabawy muzyczno-ruchowe. Podczas szkolenia zapoznamy się szczegółowo z rozwojem ruchowym dziecka oraz nauczymy się go wspierać ćwiczeniami dającymi dziecku dużo radości.
Plan szkolenia:
1. Rozwój motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym.
2. Rozwój motoryczny dziecka w wieku szkolnym.
3. Wpływ muzyki na funkcjonowanie dziecka.
4. Wpływ tańca na funkcjonowanie dziecka.
5. Część praktyczna – tańce, zabawy, praca twórcza.
Prowadzenie: mgr Bogna Mikołajczak
mgr Bogna Mikołajczak – fizjoterapeuta, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. W trakcie zdobywania międzynarodowego certyfikatu z zakresu Integracji Senosorycznej wg Ayres Sensory Integration (SI). Pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami: ruchowymi, intelektualnymi, sprzężonymi oraz z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła liczne kursy i szkolenia związane z rehabilitacją i terapią dzieci. W centrum „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, plastrowanie – Kinesiology Taping, zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej, Terapię Ręki, terapię pedagogiczną. Współpracuje z Wydawnictwem WiR oraz Fundacją „Nowa Nadzieja”.  Jest autorem warsztatów dla nauczycieli z zakresu usprawniania ruchowego dzieci.

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone. Brak wolnych miejsc.

Informacje dodatkowe:

 • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne. Koszt udziału wynosi 50 zł bez względu na liczbę wybranych szkoleń.
  • Wpłaty można dokonać poprzez:
  • 1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
   Zapłać teraz
  • UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »
  • 2) przelew zwykły
   nr konta: 06 8619 0006 0030 0328 6768 0001
   Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
   ul. Nad Potokiem 10
   30-830 Kraków
 • Wpłaty należy dokonać do 7 dni od zgłoszenia. O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Uczestnicy obecni na szkoleniach otrzymają zaświadczenia.
 • W czasie trwania imprezy będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą i zakupić wybrane pozycje. Płatność możliwa gotówką i kartą.

Organizatorzy:

 • Wydawnictwo WiR
 • Szkoła Podstawowa nr 1 przy Zespole Szkół nr 9 w Poznaniu
Patronat honorowy:

prezydentpoznan

Patronat medialny:

radiomerkury