NowościSpotkania z EdukacjąWebinary i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i logopedów „III Spotkania z Edukacją w Poznaniu” – 21.04.2018

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 21 kwietnia 2018 r. w ramach „III Spotkań z Edukacją w Poznaniu”.

III Spotkania z Edukacją w Poznaniu

21 kwietnia 2018 r. (sobota)

Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu
ul. Hezjoda 15, 60-101 Poznań
Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 50 zł (bez względu na liczbę wybranych szkoleń)

Program imprezy:

Pobierz program szkoleń w PDF

9.00 – 9.45 Rejestracja uczestników
9.45 – 10.00 Otwarcie

Szkolenia odbywają się w dwóch blokach godzinowych (każde szkolenie trwa 2h). W każdym bloku można zapisać się na maksymalnie jeden temat szkoleń.

BLOK I – godz. 10:00 – 12:00
1. „Moje sylabki” – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
Informacje o szkoleniu
Warsztat opracowany na podstawie doświadczenia terapeutycznego prowadzącej, prezentuje uwarunkowania rozwoju językowego dziecka oraz zagrożenia dla normatywnego rozwoju w tym zakresie. Wczesna nauka czytania jest prezentowana jako element terapii lub stymulacji rozwoju dziecka. Uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi założeniami oraz praktycznym warsztatem wdrażania Symultaniczno–Sekwencyjnej nauki czytania. Przedstawiane są sposoby pracy indywidualnej, jak i w grupie. W oparciu o materiały filmowe i pracę z pomocami dydaktycznymi uczestnicy mają okazję prześledzić wprowadzanie czytania u dziecka od samogłosek do zdań.
Prowadzenie: mgr Marcelina Żółtowska
mgr Marcelina Żółtowska – lo­go­pe­da, te­ra­peu­ta, pe­da­gog spe­cjal­ny, prak­tyk. Pra­cu­je z dzieć­mi z róż­ny­mi ro­dza­ja­mi nie­peł­no­spraw­no­ści, w szcze­gól­no­ści z au­ty­zmem, Ze­spo­łem Asper­ge­ra, afa­zją, nie­peł­no­spraw­no­ścią in­te­lek­tu­al­ną, wa­da­mi ge­ne­tycz­ny­mi, nie­peł­no­spraw­no­ściami sprzę­żo­ny­mi. W Cen­trum „Od Gło­wy do Mo­wy” pro­wa­dzi dia­gno­zę i te­ra­pię dzie­ci do­ty­czą­cą róż­no­rod­nych za­bu­rzeń mo­wy i ko­mu­ni­ka­cji, a tak­że or­ga­ni­zu­je kon­sul­ta­cje dla ro­dzi­ców. Spe­cja­li­zu­je się w sty­mu­la­cji na­by­wa­nia umie­jęt­no­ści ko­mu­ni­ka­cji ję­zy­ko­wej u dzie­ci z za­bu­rze­nia­mi roz­wo­ju. Swo­ją pra­cę te­ra­peu­tycz­ną opie­ra na za­ło­że­niach me­to­dy neu­ro­bio­lo­gicz­nej Sz­ko­ły Kra­kow­skiej. Pro­wa­dzi wy­kła­dy i ćwi­cze­nia dla stu­den­tów, jest rów­nież au­to­rem szko­leń i warsz­ta­tów dla te­ra­peu­tów i na­uczy­cie­li. Obec­nie pra­cu­je nad pra­cą dok­tor­ską z za­kre­su te­ra­pii lo­go­pe­dycz­nej dzie­ci z au­ty­zmem.
2. Komunikacja do motywacji – co mówić, a czego unikać w codziennej pracy z uczniem
Informacje o szkoleniu
Program szkolenia:
1. Motywacja jako proces wspierania ciekawości poznawczej ucznia,
2. Bazowe zasady komunikacji do wspierania rozwoju motywacji wewnętrznej,
3. Przykłady niepożądanych i dobrych praktyk w (nie)motywującej komunikacji.
Prowadzenie: dr Wanda Baranowska
dr Wanda Baranowskadr Wanda Baranowska – dr nauk humanistycznych, pedagog, adiunkt Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator merytoryczny kilku projektów badawczych i szkoleniowych, realizowanych we współpracy zagranicznej, poświęconych rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych różnych grup uczniów. Specjalizuje się naukowo i praktycznie w zagadnieniach związanych z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, w szczególności związanymi z zaburzeniami rozwoju, takimi jak ADD/ADHD, Zespół Aspergera, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, czy zaburzenia zachowania. Autorka i redaktorka książek „Nauczyciel a uczeń z ADHD”, „ADHD – polemiki i badania”, „ADHD – prawie normalne życie” oraz wielu artykułów naukowych w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. W doświadczeniu zawodowym posiada także 20 letni staż pracy nauczycielskiej w klasach I-III, ponad 15 letni staż działalności szkoleniowej, w której wspiera rozwój kompetencji dydaktycznych, socjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz ponad 10 letni staż doradcy rodzin dzieci i adolescentów z zaburzeniami rozwojowymi.
3. O co chodzi z tą lateralizacją? Jak badać, jak działać, jak wspomagać rozwój dziecka
Informacje o szkoleniu
Warsztat skierowany do nauczycieli, pedagogów, logopedów, terapeutów.
Kwestia lateralizacji u dzieci, wciąż jest tematem, który budzi wiele wątpliwości. Pytania zwykle dotyczą zwykle tego kiedy i jak dokonać prawidłowego badania stronności ciała. Pierwsza część warsztatu będzie poświęcona naukowej i teoretycznej podstawie przeprowadzenia badania lateralizacji. Jej wpływom na nabywanie elementarnych kompetencji poznawczych, warunkujących proces uczenia się. Druga część warsztatu to praktyczne przeprowadzenie badania lateralizacji reki, nogi, oka oraz ucha. Zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy oraz przekazanie informacji dotyczącej procedury właściwie przeprowadzonego badania. Podsumowanie warsztatu stanowi omówienie ćwiczeń, które mogą być zastosowane, jako wspomaganie rozwoju dziecka z danym typem lateralizacji ( szczególnie skrzyżowaną, lewostronną, nieustaloną)
Prowadzenie: mgr Ewelina Mikołajczyk
mgr Ewelina Mikołajczyk – terapeuta pedagogiczny dzieci z zaburzeniami w rozwoju, w tym z autyzmem, Zespołem Aspergera, zagrożonych dysleksją, z trudnościami w nauce czytania i pisania Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dyplomowany oligofrenopedagog. Właściciel i terapeuta w Gabinecie Diagnozy i Terapii Pedagogicznej „ULULA”. Ubiega się o Certyfikat Terapeuty Metody Krakowskiej. Od początku pracy zawodowej związana z placówkami terapeutycznymi oraz integracyjnymi. W pracy terapeutycznej wykorzystuje założenia metody neurobiologicznej oraz techniki arteterapeutyczne. Zwolenniczka wczesnej nauki czytania metodą sylabową oraz przesiewowych badań pod kątem ryzyka dysleksji. Warsztat pracy doskonali poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach. Prywatnie miłośniczka książek oraz górskich wędrówek.
4. Moje dziecko (uczeń, pacjent) nie mówi! Co to może być? – diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju językowego dziecka
Informacje o szkoleniu
Opóźniony rozwój mowy dziecka jest objawem wielu różnych jednostek diagnostycznych. W oparciu o doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne prowadzącej omówione zostaną przypadki dzieci z opóźnionym rozwojem mowy w przebiegu różnych jednostek diagnostycznych – alalii, afazji, autyzmu, Zespołu Aspergera i innych. Na potrzeby rozróżnienia diagnostycznego omówione zostaną cechy różnicujące te zaburzenia. Uczestnicy otrzymają wskazówki, jakie można przekazać rodzicom dziecka z opóźnionym rozwojem mowy oraz wskazania, jak pracować (z wykorzystaniem jakich pomocy) z dzieckiem z danym problemem.
Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
5. Wady zgryzu i ich wpływ na wymowę dziecka
Informacje o szkoleniu
Aby postawić pełnowartościową diagnozę oraz podjąć terapię logopedyczną należy podejść do niej interdyscyplinarnie. Potrzebna jest do tego wiedza z zakresu rozwoju i funkcjonowania układu stomatognatycznego oraz wpływu czynności fizjologicznych tj. oddychania, żucia, połykania na kształtowanie ich funkcji. W związku z powyższym coraz istotniejszy staje się aspekt współpracy logopedów ze specjalistami dziedzin stomatologii oraz ortodoncji. Wynika z tego ogromna korzyść, ponieważ okres profilaktyki zaburzeń zgryzu i wymowy może objąć już dzieci w wieku przedszkolnym.
Program :
– „Czy to czynność warunkuje anatomię, czy jest jej wynikiem…”,
– Etiologia wad zgryzu,
– Jak odnaleźć się w języku stomatologicznym?
– Wybrane punkty antropometryczne, płaszczyzny głowy,
– Omówienie klasyfikacji wg Bauma i Angel’a,
– Cechy prawidłowego zgryzu jako punkt wyjścia,
– Ogólne omówienie wad zgryzu w płaszczyznach podłużnych, poprzecznych oraz pionowych,
– Najczęściej wadliwie realizowane głoski w poszczególnych wadach zgryzu (filmiki).

Prowadzenie: mgr Joanna Jaśniak
mgr Joanna Jaśniak – logopeda, pedagog specjalny, technik dentystyczny. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, WS Uni-Terra w Poznaniu oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Obecnie pracuje w Centrum Terapeutycznym „Od Głowy do Mowy” prowadząc terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, niepełnosprawnością intelektualną, ORM w oparciu o założenia metody neurobiologicznej Szkoły Krakowskiej oraz AAC – alternatywne i wspomagające metody komunikacji (głównie MAKATON). W swojej pracy wykorzystuje również wiedzę zdobytą jako technik dentystyczny, konsultując pacjentów z nieprawidłowościami zgryzu.
 Godz. 12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa

BLOK II – godz. 12:30 – 14:30
6. Edukacja włączająca w praktyce – dziecko z orzeczeniem w szkole masowej
Informacje o szkoleniu
Edukacja włączająca staje się koniecznością. Systematycznie rośnie liczba dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju w tym dzieci niepełnosprawnych. Nie przybywa miejsc w szkołach specjalnych, a szkoły i klasy specjalistyczne są wciąż dość mglistą przyszłością. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego trafiają do szkół masowych i powinny tam otrzymać specjalistyczną pomoc, rehabilitację i dostosowaną edukację. Czasami niewiele trzeba zmienić, żeby z powodzeniem wspierać dziecko i jego rodzinę w miejscu zamieszkania, bez konieczności umieszczania dziecka w odległym ośrodku. Podczas warsztatu omówione zostaną podstawy prawne oraz praktyczne rozwiązania umożliwiające realizację edukacji włączającej, zwłaszcza wobec „trudnych” dzieci.
Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
7. Komunikacja z dzieckiem z Zespołem Aspergera
Informacje o szkoleniu
Warsztat zaadresowany do nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej, rodziców, pedagogów i psychologów szkolnych oraz logopedów i innych terapeutów. Jego celem jest zrekonstruowanie podstaw wiedzy o komunikacji i barierach komunikacyjnych dzieci z ZA na użytek: 1) autotreningu formułowania komunikatów do uczniów z ZA, 2) przygotowania treningów komunikacji na rzecz uczniów. W czasie zajęć Uczestnicy zapoznają się z pułapkami szkolnych glosariuszy, “wchodzą” w świat znaczeń, nadawanych treściom komunikacji werbalnej i niewerbalnej przez dzieci z ZA. Przebieg zajęć opiera się na realnych przykładach.
Prowadzenie: dr Wanda Baranowska
dr Wanda Baranowskadr Wanda Baranowska – dr nauk humanistycznych, pedagog, adiunkt Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator merytoryczny kilku projektów badawczych i szkoleniowych, realizowanych we współpracy zagranicznej, poświęconych rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych różnych grup uczniów. Specjalizuje się naukowo i praktycznie w zagadnieniach związanych z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, w szczególności związanymi z zaburzeniami rozwoju, takimi jak ADD/ADHD, Zespół Aspergera, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, czy zaburzenia zachowania. Autorka i redaktorka książek „Nauczyciel a uczeń z ADHD”, „ADHD – polemiki i badania”, „ADHD – prawie normalne życie” oraz wielu artykułów naukowych w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. W doświadczeniu zawodowym posiada także 20 letni staż pracy nauczycielskiej w klasach I-III, ponad 15 letni staż działalności szkoleniowej, w której wspiera rozwój kompetencji dydaktycznych, socjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz ponad 10 letni staż doradcy rodzin dzieci i adolescentów z zaburzeniami rozwojowymi.
8. Elementy arteterapii jako stymulacja rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Informacje o szkoleniu
Warsztaty praktyczne, skierowane do nauczycieli, rodziców, pedagogów, terapeutów, logopedów pracujących z dziećmi o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych. Gwarancją harmonijnego rozwoju jest stymulacja wszystkich sfer dziecka poprzez celowe i świadome działania. Arteterapia jest jedną z metod pracy, która wspomaga rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny oraz intelektualny. Działania arteterapeutyczne uwalniają ekspresję, odprężają oraz regulują emocje dziecka, a także wspierają rozwój myślenia, pamięci i wyobraźni. Warsztat w głównej mierze będzie poświęcony elementom muzykoterapii, terapii przez taniec oraz plastykoterapii.
Uprzejmie proszę o wygodny strój.
Prowadzenie: mgr Ewelina Mikołajczyk
mgr Ewelina Mikołajczyk – terapeuta pedagogiczny dzieci z zaburzeniami w rozwoju, w tym z autyzmem, Zespołem Aspergera, zagrożonych dysleksją, z trudnościami w nauce czytania i pisania Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dyplomowany oligofrenopedagog. Właściciel i terapeuta w Gabinecie Diagnozy i Terapii Pedagogicznej „ULULA”. Ubiega się o Certyfikat Terapeuty Metody Krakowskiej. Od początku pracy zawodowej związana z placówkami terapeutycznymi oraz integracyjnymi. W pracy terapeutycznej wykorzystuje założenia metody neurobiologicznej oraz techniki arteterapeutyczne. Zwolenniczka wczesnej nauki czytania metodą sylabową oraz przesiewowych badań pod kątem ryzyka dysleksji. Warsztat pracy doskonali poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach. Prywatnie miłośniczka książek oraz górskich wędrówek.
9. „Mam trzy latka, trzy i pół, głową sięgam ponad stół…” – wspieranie rozwoju poznawczego i językowego dzieci w pierwszych latach życia
Informacje o szkoleniu
Plan szkolenia:
• Rozwój dziecka w pierwszych 3 latach życia – co powinno cieszyć, a co martwić,
• Pierwsze lata życia jako najważniejszy okres dla rozwoju mózgu dziecka, podejście neurobiologiczne,
• Nauka poprzez zabawę – co zrobić, by dzisiejsza zabawa zaowocowała na przyszłość,
• Jak stworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi dziecka – wskazówki praktyczne.

Prowadzenie: mgr Marcelina Żółtowska
mgr Marcelina Żółtowska – Certyfikowany Terapeuta Metody Krakowskiej, lo­go­pe­da, pe­da­gog spe­cjal­ny, terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju. Zajmuje się terapią dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją, niepełnosprawnością intelektualną, wadami genetycznymi, niepełnosprawnościami sprzężonymi. Założycielka Centrum Terapeutycznego „Od Głowy do Mowy” w Poznaniu, gdzie prowadzi diagnozę i terapię dzieci dotyczącą różnorodnych zaburzeń mowy i komunikacji, a także organizuje konsultacje dla rodziców. Specjalizuje się w stymulacji nabywania umiejętności komunikacji językowej u dzieci z zaburzeniami rozwoju. Swo­ją pra­cę te­ra­peu­tycz­ną opie­ra na za­ło­że­niach me­to­dy neu­ro­bio­lo­gicz­nej Sz­ko­ły Kra­kow­skiej. Pro­wa­dzi wy­kła­dy i ćwi­cze­nia dla stu­den­tów, jest rów­nież au­to­rem szko­leń i warsz­ta­tów dla te­ra­peu­tów i na­uczy­cie­li. Obecnie kontynuuje studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu z zakresu neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną.

Informacje dodatkowe:

  • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne. Koszt udziału wynosi 50 zł bez względu na liczbę wybranych szkoleń.
  • O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
  • Uczestnicy obecni na szkoleniach otrzymają zaświadczenia.
  • W czasie trwania imprezy będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą i zakupić wybrane pozycje. Płatność możliwa gotówką i kartą.

Organizatorzy:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu
  • Wydawnictwo WiR

Patronat honorowy:

Patronat medialny: