Spotkania z EdukacjąWebinary i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i logopedów „III Spotkania z Edukacją w Warszawie” – 24.03.2018

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 24 marca 2018 r. w ramach „III Spotkań z Edukacją w Warszawie”.

III Spotkania z Edukacją w Warszawie

24 marca 2018 r. (sobota)

Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego
al. Stanów Zjednoczonych 27,
03-947 Warszawa

Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 50 zł (bez względu na liczbę wybranych szkoleń)

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone.

Program imprezy:

Pobierz program szkoleń w PDF

9.00 – 9.45 Rejestracja uczestników
9.45 – 10.00 Otwarcie

Szkolenia odbywają się w dwóch blokach godzinowych (każde szkolenie trwa 2h). W każdym bloku można zapisać się na maksymalnie jeden temat szkoleń.

BLOK I – godz. 10:00 – 12:00
1. „Moje sylabki” – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
 Brak wolnych miejsc 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>

Metoda sylabowa jest niezbędną techniką, stosowaną w celu stymulacji rozwoju dziecka zdrowego. Jest również jednym z elementów terapii, który ma na celu programowanie języka u dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Prowadząca wyjaśni założenia teoretyczne oraz przedstawi rozwiązania praktyczne, które pozwolą nauczycielom oraz terapeutom skutecznie uczyć czytać sylabami. Warsztat będzie syntezą informacji na temat Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania, na założeniach której opierają się „Moje sylabki”.

<strong>Prowadzenie:</strong> mgr Klaudia Lepucka
mgr Klaudia Lepucka – filolog polski, logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.  Pracuje w Centrum Metody Krakowskiej, w której prowadzi się systemową terapię funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Pod jej opieką są dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, alalią oraz dysleksją. Jest autorką pomocy logopedycznej, stymulującej rozwój myślenia sytuacyjnego („Rozumienie sytuacji”).
2. Integracja sensoryczna – potrzeba czy moda?
 Brak wolnych miejsc 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Szkolenie skierowane do nauczycieli, rodziców, pedagogów, terapeutów, pracujących z dziećmi z zaburzeniami Integracji Sensorycznej, zaburzeniami motoryki małej i dużej oraz problemami w nauce.
Plan szkolenia:
1. Czym jest Integracja Sensoryczna,
2. Charakterystyka zmysłów,
3. Jak stwierdzić, czy u dziecka występuje problem ze zmysłem dotyku,
4. Jak stwierdzić , czy u dziecka występuje problem z układem przedsionkowym,
5. Jak stwierdzić, czy u dziecka występuje problem z układem prioprioceptywnym,
6. Charakterystyka dysfunkcji wzrokowej,
7. Charakterystyka dysfunkcji słuchowej,
8. Objawy zaburzeń układu smakowo/węchowego,
9. Objawy zaburzeń motoryki małej i dużej,
10. Znaczenie samoobsługi,
11. Dieta sensoryczna,
12. Propozycje ćwiczeń,
13. Prezentacja pomocy terapeutycznych.

<strong>Prowadzenie:</strong> mgr Magdalena Juszczak
mgr Magdalena Juszczak – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej oraz Terapeuta Indywidualnej Stymulacji słuchu Johansen – IAS. Specjalista w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży, w szczególności:  z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zespołem Downa,  MPD, niepełnosprawnością intelektualną oraz wszelkimi zaburzeniami rozwoju.  W Ośrodku Diagnozy i Terapii Dzieci Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu prowadzi terapię logopedyczną oraz terapię Integracji Sensorycznej. Prowadzi warsztaty dla rodziców i nauczycieli w zakresie zaburzeń Integracji Sensorycznej u dzieci.

3. O co chodzi z tą lateralizacją? Jak badać, jak działać, jak wspomagać rozwój dziecka
 Brak wolnych miejsc 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Warsztat skierowany do nauczycieli, pedagogów, logopedów, terapeutów.
Kwestia lateralizacji u dzieci, wciąż jest tematem, który budzi wiele wątpliwości. Pytania zwykle dotyczą zwykle tego kiedy i jak dokonać prawidłowego badania stronności ciała. Pierwsza część warsztatu będzie poświęcona naukowej i teoretycznej podstawie przeprowadzenia badania lateralizacji. Jej wpływom na nabywanie elementarnych kompetencji poznawczych, warunkujących proces uczenia się. Druga część warsztatu to praktyczne przeprowadzenie badania lateralizacji reki, nogi, oka oraz ucha. Zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy oraz przekazanie informacji dotyczącej procedury właściwie przeprowadzonego badania. Podsumowanie warsztatu stanowi omówienie ćwiczeń, które mogą być zastosowane, jako wspomaganie rozwoju dziecka z danym typem lateralizacji ( szczególnie skrzyżowaną, lewostronną, nieustaloną)
<strong>Prowadzenie:</strong> mgr Ewelina Mikołajczyk
mgr Ewelina Mikołajczyk – terapeuta pedagogiczny dzieci z zaburzeniami w rozwoju, w tym z autyzmem, Zespołem Aspergera, zagrożonych dysleksją, z trudnościami w nauce czytania i pisania Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dyplomowany oligofrenopedagog. Właściciel i terapeuta w Gabinecie Diagnozy i Terapii Pedagogicznej „ULULA”. Ubiega się o Certyfikat Terapeuty Metody Krakowskiej. Od początku pracy zawodowej związana z placówkami terapeutycznymi oraz integracyjnymi. W pracy terapeutycznej wykorzystuje założenia metody neurobiologicznej oraz techniki arteterapeutyczne. Zwolenniczka wczesnej nauki czytania metodą sylabową oraz przesiewowych badań pod kątem ryzyka dysleksji. Warsztat pracy doskonali poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach. Prywatnie miłośniczka książek oraz górskich wędrówek.
4. „Mam trzy latka, trzy i pół, głową sięgam ponad stół…” – wspieranie rozwoju poznawczego i językowego dzieci w pierwszych latach życia
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Plan szkolenia:
• Rozwój dziecka w pierwszych 3 latach życia – co powinno cieszyć, a co martwić,
• Pierwsze lata życia jako najważniejszy okres dla rozwoju mózgu dziecka, podejście neurobiologiczne,
• Nauka poprzez zabawę – co zrobić, by dzisiejsza zabawa zaowocowała na przyszłość,
• Jak stworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi dziecka – wskazówki praktyczne.

<strong>Prowadzenie:</strong> mgr Marcelina Żółtowska
mgr Marcelina Żółtowska – Certyfikowany Terapeuta Metody Krakowskiej, lo­go­pe­da, pe­da­gog spe­cjal­ny, terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju. Zajmuje się terapią dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją, niepełnosprawnością intelektualną, wadami genetycznymi, niepełnosprawnościami sprzężonymi. Założycielka Centrum Terapeutycznego „Od Głowy do Mowy” w Poznaniu, gdzie prowadzi diagnozę i terapię dzieci dotyczącą różnorodnych zaburzeń mowy i komunikacji, a także organizuje konsultacje dla rodziców. Specjalizuje się w stymulacji nabywania umiejętności komunikacji językowej u dzieci z zaburzeniami rozwoju. Swo­ją pra­cę te­ra­peu­tycz­ną opie­ra na za­ło­że­niach me­to­dy neu­ro­bio­lo­gicz­nej Sz­ko­ły Kra­kow­skiej. Pro­wa­dzi wy­kła­dy i ćwi­cze­nia dla stu­den­tów, jest rów­nież au­to­rem szko­leń i warsz­ta­tów dla te­ra­peu­tów i na­uczy­cie­li. Obecnie kontynuuje studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu z zakresu neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną.
 Godz. 12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa

BLOK II – godz. 12:30 – 14:30
5. Postępowanie terapeutyczne wobec dziecka z autyzmem
 Brak wolnych miejsc 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Uczestnicy zapoznają się z wczesnymi symptomami, które powinny być sygnałem alarmującym, skłaniającym do podjęcia terapii. Zaznajomią się również z szeregiem ćwiczeń językowych oraz ogólnorozwojowych, które mają na celu zmniejszenie lub eliminowanie negatywnych skutków uszkodzeń strukturalnych. Prowadząca, na podstawie materiałów oraz nagrań z terapii, realizowanej zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej, pokaże w jaki sposób podejmować działania terapeutyczne.

<strong>Prowadzenie:</strong> mgr Klaudia Lepucka
mgr Klaudia Lepucka – filolog polski, logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.  Pracuje w Centrum Metody Krakowskiej, w której prowadzi się systemową terapię funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Pod jej opieką są dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, alalią oraz dysleksją. Jest autorką pomocy logopedycznej, stymulującej rozwój myślenia sytuacyjnego („Rozumienie sytuacji”).
6. Dziecko z zaburzeniami Integracji Sensorycznej w przedszkolu i szkole
 Brak wolnych miejsc 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Szkolenie skierowane do nauczycieli, rodziców, pedagogów, terapeutów, pracujących z dziećmi z zaburzeniami Integracji Sensorycznej, zaburzeniami motoryki małej i dużej oraz problemami w nauce.
Plan szkolenia:
1. Czym jest Integracja Sensoryczna,
2. Od czego zależy rozwój Integracji Sensorycznej,
3. Wybrane objawy zaburzeń SI u dziecka w wieku przedszkolnym,
4. Wybrane objawy zaburzeń SI u dziecka w wieku szkolnym,
5. Czy w przedszkolu i szkole jest miejsce na SI?,
6. Terapia Integracji Sensorycznej w przedszkolu i szkole,
7. Profilaktyka Integracji Sensorycznej,
8. Propozycje zabaw wspierających rozwój procesów SI,
9. Strategie działania nauczyciela w pracy z dzieckiem,
10. Prezentacja pomocy terapeutycznych.

<strong>Prowadzenie:</strong> mgr Magdalena Juszczak
mgr Magdalena Juszczak – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej oraz Terapeuta Indywidualnej Stymulacji słuchu Johansen – IAS. Specjalista w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży, w szczególności:  z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zespołem Downa,  MPD, niepełnosprawnością intelektualną oraz wszelkimi zaburzeniami rozwoju.  W Ośrodku Diagnozy i Terapii Dzieci Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu prowadzi terapię logopedyczną oraz terapię Integracji Sensorycznej. Prowadzi warsztaty dla rodziców i nauczycieli w zakresie zaburzeń Integracji Sensorycznej u dzieci.


7.
Elementy arteterapii jako stymulacja rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 Brak wolnych miejsc 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Warsztaty praktyczne, skierowane do nauczycieli, rodziców, pedagogów, terapeutów, logopedów pracujących z dziećmi o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych. Gwarancją harmonijnego rozwoju jest stymulacja wszystkich sfer dziecka poprzez celowe i świadome działania. Arteterapia jest jedną z metod pracy, która wspomaga rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny oraz intelektualny. Działania arteterapeutyczne uwalniają ekspresję, odprężają oraz regulują emocje dziecka, a także wspierają rozwój myślenia, pamięci i wyobraźni. Warsztat w głównej mierze będzie poświęcony elementom muzykoterapii, terapii przez taniec oraz plastykoterapii.
Uprzejmie proszę o wygodny strój.
<strong>Prowadzenie:</strong> mgr Ewelina Mikołajczyk
mgr Ewelina Mikołajczyk – terapeuta pedagogiczny dzieci z zaburzeniami w rozwoju, w tym z autyzmem, Zespołem Aspergera, zagrożonych dysleksją, z trudnościami w nauce czytania i pisania Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dyplomowany oligofrenopedagog. Właściciel i terapeuta w Gabinecie Diagnozy i Terapii Pedagogicznej „ULULA”. Ubiega się o Certyfikat Terapeuty Metody Krakowskiej. Od początku pracy zawodowej związana z placówkami terapeutycznymi oraz integracyjnymi. W pracy terapeutycznej wykorzystuje założenia metody neurobiologicznej oraz techniki arteterapeutyczne. Zwolenniczka wczesnej nauki czytania metodą sylabową oraz przesiewowych badań pod kątem ryzyka dysleksji. Warsztat pracy doskonali poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach. Prywatnie miłośniczka książek oraz górskich wędrówek.
8. Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania dla dzieci w wieku przedszkolnym
 Brak wolnych miejsc 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Czytanie i pisanie w przedszkolu to nie tylko ćwiczenia przy stoliku. To przede wszystkim znajomość neurobiologicznych podstaw tych procesów oraz umiejętne przygotowanie sfery percepcyjnej i ruchowej przedszkolaka. Warsztaty, na które zapraszam to sama praktyka i przykłady, jak wykorzystać rzeczy, które mamy „pod ręką” i przekształcić je w cenne pomoce dydaktyczne.
1. Neurobiologiczne wprowadzenie do zagadnień nauki czytania i pisania.
2. W jaki sposób przygotować dziecko, by z powodzeniem rozpoczęło naukę czytania?
3. Przykłady ćwiczeń stymulujące wszystkie funkcje poznawcze i motorykę małą dziecka.
4. Ćwiczenia, które możemy zaproponować w grupie przedszkolnej i na zajęciach indywidulanych.
5. Nauka poprzez zabawę – co zrobić, by dzisiejsza zabawa zaowocowała na przyszłość.
6. Praktyczne przygotowanie swojego warsztatu pracy.
<strong>Prowadzenie:</strong> mgr Marcelina Żółtowska
mgr Marcelina Żółtowska – Certyfikowany Terapeuta Metody Krakowskiej, lo­go­pe­da, pe­da­gog spe­cjal­ny, terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju. Zajmuje się terapią dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją, niepełnosprawnością intelektualną, wadami genetycznymi, niepełnosprawnościami sprzężonymi. Założycielka Centrum Terapeutycznego „Od Głowy do Mowy” w Poznaniu, gdzie prowadzi diagnozę i terapię dzieci dotyczącą różnorodnych zaburzeń mowy i komunikacji, a także organizuje konsultacje dla rodziców. Specjalizuje się w stymulacji nabywania umiejętności komunikacji językowej u dzieci z zaburzeniami rozwoju. Swo­ją pra­cę te­ra­peu­tycz­ną opie­ra na za­ło­że­niach me­to­dy neu­ro­bio­lo­gicz­nej Sz­ko­ły Kra­kow­skiej. Pro­wa­dzi wy­kła­dy i ćwi­cze­nia dla stu­den­tów, jest rów­nież au­to­rem szko­leń i warsz­ta­tów dla te­ra­peu­tów i na­uczy­cie­li. Obecnie kontynuuje studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu z zakresu neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną.

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone.

Informacje dodatkowe:

 • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne. Koszt udziału wynosi 50 zł bez względu na liczbę wybranych szkoleń.
  • Wpłaty można dokonać poprzez:
  • 1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
   Zapłać teraz
  • UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »
  • 2) przelew zwykły
   nr konta: 49 86190006 0030 0328 6768 0003
   Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
   ul. Nad Potokiem 10
   30-830 Kraków
 • O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Uczestnicy obecni na szkoleniach otrzymają zaświadczenia.
 • W czasie trwania imprezy będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą i zakupić wybrane pozycje. Płatność możliwa gotówką i kartą.

Organizatorzy:

 • Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
 • Wydawnictwo WiR