Bez kategorii

REGULAMIN KONKURSU „NARYSUJ SKETCHNOTKĘ Z WYKŁADU”

 

REGULAMIN KONKURSU „NARYSUJ SKETCHNOTKĘ Z WYKŁADU”

 

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz, z siedzibą w Krakowie, ul. Nad Potokiem 10, 30-830, identyfikująca się numerem NIP: 6792122821, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 21.10.2023 r. godz. 9:00 a kończy się dnia 28.10.2023 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
 3. a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
 4. b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; warunkiem uczestnictwa w Konkursie osób niepełnoletnich jest posiadanie przez nich zgody opiekuna prawnego.
 5. c) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. d) brała udział w konferencji „Myślenie wizualne w edukacji. Warsztat kreatywnego nauczyciela” 21 października 2023 r. w formie online lub stacjonarnej jako zapisany uczestnik;
 7. e) wykona Zadanie Konkursowe.
 8. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
 9. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 10. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie Konkursowe.
 11. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza narysowanie sketchnotki z wybranego wykładu, który odbył się podczas konferencji „Myślenie wizualne w edukacji. Warsztat kreatywnego nauczyciela”, zrobienie jej skanu lub zdjęcia i przesłanie jej na adres warsztaty@wir-wydawnictwo.com do 28 października 2023 r.
 12. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 13. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
  a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  b) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

§3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników odpowiedzi i wyłoni Uczestników, którzy najlepiej wykonają Zadanie Konkursowe pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 3 (słownie: trzech) Zwycięzców.
 3. a) Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną nagrody w postaci voucherów na Kurs Sprytnego Rysowania online, edycja listopadowa „Ludzie”, którego autorką jest Agata Jakuszko (po 1 (słownie: jednym) vouczerze dla każdego Zwycięzcy).
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 31.10.2023 r.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie informacji o Zwycięzcy (wskazanie nazwy profilu) w profilu Organizatora w serwisie Instagram i na fangpage’u Organizatora w serwisie Facebook najpóźniej dnia 31.10.2023 r. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom drogą mailową.
 7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości mailowej o wygranej informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adres korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz numeru telefonicznego.
 8. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 10. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres mailowy wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.
 11. Fundatorem Nagród jest Agata Jakuszko-Sobocka – Draw the words.
 12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 13. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 14. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 15. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.


  §5. Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres Wydawnictwo WiR, ul. Podedworze 20, 30-686 Kraków, oraz na adres e-mail info@wir-wydawnictwo.com.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności dostępnej pod adresem URL: https://wir-sklep.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/18

  §6. Reklamacje
 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Narysuj sketchnotkę z wykładu” na adres e-mail: info@wir-wydawnictwo.com lub adres korespondencyjny Organizatora: Wydawnictwo WiR, ul. Podedworze 20, 30-686 Kraków, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

  §7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.10.2023 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://wir-wydawnictwo.com/regulamin-konkursu-narysuj-sketchnotke-z-wykladu
 1. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 3. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.